Kommunikation og konflikthåndtering - service

Målgruppe:
Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Mål:
Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner.Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.

Affaldshåndtering, ejendomsservice

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:Kommunikere med beboere og brugere om sortering af affald.Ved håndtering af affaldForstå sammenhæng mellem håndtering af affald og det samlede miljø, herunder:- Udvise kendskab til årsager og processer ved sortering af affald- Udvise kendskab til sortering af affald i fraktionerHåndtere affald korrekt i forhold til miljøet.Håndtere affald ud fra viden om personlig sikkerhed.Organisere affaldshåndtering, eksempelvis:- Den praktiske placering af f.eks. spande på pladsenI forbindelse med at indhente informationer søge- Via internettet- I miljøbeskyttelsesloven- I gældende AT-vejledninger- I kommunernes regulativer

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Ejendomsdrift, forebyggelse af skader og eftersyn

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, der vedligeholder bygninger.

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:I forbindelse med dagligt arbejdePlanlægge og prioritere det daglige arbejde på bygninger og udendørs arealer. I forbindelse med skaderForebygge og minimere skader på bygninger ud fra kendskab til:- Byggetraditioner- Almindeligt brugte byggematerialer- Byggematerialers korrekte brug- Nedbrydningsmekanismer- Symptomer på skaderVurdere skaders omfang.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Syn af boliger, ejendomsservice

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, der skal arbejde med syn af bolig

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:I forbindelse med vejledningVejlede lejerne om installations- og råderetten.Vejlede om regler for boligens vedligehold i boperioden.I forbindelse med reglerUdvise viden om gældende regler og administrative procedurer for det: - Private boligområde- Almene boligområde- Institutionelle boligområdeVed synForetage syn af lejemål ved: - Indflytning - FraflytningVed fraflytning vurdere, hvad der er: - Almindeligt slid og ælde- MisligholdelseUdfylde en synsrapport.Beregne og fordele omkostninger baseret på resultatet af syn af lejemål.Overholde tidsfrister ved:- Indkaldelse til syn- Oplysning om lejers andel af de samlede omkostninger- Aflevering af fejl- og mangellister

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Tryghedsskabende aktiviteter, ejendomsservice

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsserviceteknikere, ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved tryghed i nærmiljøetSkabe tryghed ved at tilrettelægge og gennemføre:- Tryghedsvandringer herunder- Udpege områder med risiko - Indføre forebyggende tiltagBruge grundlæggende metoder til at nedbringe risikoen for indbrud, hærværk og brandstiftelse ved at:- Yde en social aktiv indsats - Vejlede beboere i et boligområdeMedinddrage beboere ved at kommunikere og formidle forebyggende budskaber for at bidrage til den fælles tryghed i nærmiljøet.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Ejendommens installationer, ejendomsservice

Målgruppe:
Uddannelsen kan bruges til introduktion til ejendommens el-installationer

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren sikkerhedsmæssigt forsvarligt:I forbindelse med elUdvise kendskab til el-installationers opbygning og funktion.Udvise kendskab til gældende lovgivning på området.Udskifte el-komponenter i ejendommen:- Afbrydere- Korrespondanceafbrydere- Stikkontakter- Lamper- Komfurer med forskellige varmekilder Anvende relevant værktøj og måleudstyr til opgaverne.Sikre at ejendommens el-installationer altid er lovlige og energimæssigt forsvarlige.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved forebyggende miljøforanstaltningerMedvirke til at gennemføre forebyggende foranstaltninger for miljøet i boliger og institutioner, både teknisk og adfærdsmæssigt.Beskrive, planlægge, gennemføre, følge op på og forestå miljøfremmende tiltag for:- El- Varme- Vand- VentilationIndgå i et konstruktivt samarbejde med beboere, brugere og kollegaer på arbejdspladsen om ovenstående.I forbindelse med lovgivning Udvise kendskab til gældende lovgivning.Udvise kendskab til mulige tilskudsordninger til energitekniske installationer.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.

Mål:
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserneEfter endt uddannelse kan deltageren:På området for skadedyr Udvise viden om skadedyrenes særlige egenskaber.Vurdere hvilke skadedyr, der kan være mulige skadedyr i ejendommen fx:Insekter, herunder sølvkræ, væggelus, kakerlak, væggelus, lopper, murbi og borebillerMider, herunder fnatHvirvelløse dyr, herunder sneglePattedyr herunder, rotter, mus og muldvarpeFugleI forbindelse med at identificere skadedyrForstå baggrunden for dyrenes valg af levesteder og føde.Forstå hvilken betydning levested og føde har for, at dyret er et muligt skadedyr i ejendommen.Identificere de vigtigste arter på baggrund af dyret selv eller dets spor:EkskrementerLugteGnavmærkerKender til forskellige ¿værktøjer¿ til at identificere skadedyrene:KursuskompendiumHåndbøger InternetsiderI forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr Forstå og bruge principper og metoder i ¿Integreret forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr (IPM, Integrated Pest Management).Udpege områder i ejendommen med særligt behov for opmærksomhed.Udpege områder i ejendommen, hvor det er nødvendigt at forebygge.Gå i konstruktiv dialog med beboere og brugere.Stille krav til professionelle skadedyrsbekæmpere.Støtte sig til lovgivning om skadedyr.Bruge og rådgive om kemiske og ikke-kemiske metoder til at forebygge og bekæmpe rotter, mus og insekter:FælderMekaniske apparaterElektriske apparaterForstå etiketter på relevante midler til at bekæmpe skadedyr og finde oplysninger om:Brug DoseringSikkerhedsmæssige forholdsregler

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Batteriværktøj, robotplæneklipper, ejendomsservice

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til ejendomsserviceteknikere, ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, der alle varetager vedligeholdes af bygninger og tilhørende grønne arealer.

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:I forbindelse med robot plæneklippere- Vælge den korrekte type robot til et givent areal.- Forstå installationens udformning, herunder afgrænsningskabel.- Forstå fordele ved GPS-styring, ultralyssensor og terrænkit.- Udføre vedligeholdelse af batteri, herunder rutinemæssig genopladning, og vinteropbevaring.- Udføre vedligeholdelse af bevægelige komponenter, knive samt renholdelse af skjold og sensor.

Uddannelsesbevis:
Deltageren gennemføre en prøve i slutningen af kurset

Fag 44853 - Kommunikation og konflikthåndtering - service
3 dage
378 kr.
Fag 48453 - Affaldshåndtering, ejendomsservice
5 dage
630 kr.
Fag 48455 - Ejendomsdrift, forebyggelse af skader og eftersyn
3 dage
378 kr.
Fag 48458 - Syn af boliger, ejendomsservice
5 dage
630 kr.
Fag 48574 - Tryghedsskabende aktiviteter, ejendomsservice
1 dage
126 kr.
Fag 48575 - Ejendommens installationer, ejendomsservice
5 dage
630 kr.
Fag 48580 - Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice
2 dage
252 kr.
Fag 48747 - Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice
4 dage
504 kr.
Fag 49351 - Batteriværktøj, robotplæneklipper, ejendomsservice
2 dage
252 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig