Borgere med misbrugsproblemer

Målgruppe:
Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pleje- og omsorgsarbejde for og med borgere med misbrugsproblemer. Medarbejderne kan eksempelvis være social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter m.fl.

Mål:
Deltageren kan på baggrund af et vist problemkendskab og/eller erfaringer identificere tegn og signaler hos borgere med misbrugsproblemer. Deltageren kender de fysiske, psykiske og sociale problematikker i forhold til misbrug og kan i det daglige pleje- og omsorgsarbejde samarbejde med borgeren med respekt for borgerens livssituation. Deltageren kan forebygge problemer i samarbejdet på baggrund af viden om, hvordan misbrug kan påvirke adfærden, og har desuden forståelse for misbrugets konsekvenser for borgerens relationer og netværk. Deltageren kan på baggrund af kendskab til teorier om årsager til misbrug reflektere over egen praksis, herunder betydningen af myter, fordomme og egne holdninger til misbrug. Deltageren kan udføre arbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. På baggrund af forståelse for sin egen rolle kan deltageren vurdere behovet for at inddrage relevante samarbejdspartnere og videregive relevante observationer.

Uddannelsesbevis:
Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Indretning og vedligeholdelse af legepladser

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved indretning af legepladserMedvirke ved indretning af legepladser.I forbindelse med at vedligeholde legepladser og -udstyrEfterse og vurdere om legepladser og legeudstyr er i sikker stand.Vedligeholde og reparere typiske legeredskaber og legeudstyr.Vedligeholde legearealer.Ved søgning af informationSøge og anvende: - Lovgivning- Gældende standarder og vejledninger- Anvisninger- Forsikrings- og ansvarsforhold ved indretning og vedligeholdelse af legepladser

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Ejendomsdrift, forebyggelse af skader og eftersyn

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, der vedligeholder bygninger.

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:I forbindelse med dagligt arbejdePlanlægge og prioritere det daglige arbejde på bygninger og udendørs arealer. I forbindelse med skaderForebygge og minimere skader på bygninger ud fra kendskab til:- Byggetraditioner- Almindeligt brugte byggematerialer- Byggematerialers korrekte brug- Nedbrydningsmekanismer- Symptomer på skaderVurdere skaders omfang.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Syn af boliger, ejendomsservice

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, der skal arbejde med syn af bolig

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:I forbindelse med vejledningVejlede lejerne om installations- og råderetten.Vejlede om regler for boligens vedligehold i boperioden.I forbindelse med reglerUdvise viden om gældende regler og administrative procedurer for det: - Private boligområde- Almene boligområde- Institutionelle boligområdeVed synForetage syn af lejemål ved: - Indflytning - FraflytningVed fraflytning vurdere, hvad der er: - Almindeligt slid og ælde- MisligholdelseUdfylde en synsrapport.Beregne og fordele omkostninger baseret på resultatet af syn af lejemål.Overholde tidsfrister ved:- Indkaldelse til syn- Oplysning om lejers andel af de samlede omkostninger- Aflevering af fejl- og mangellister

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Ejendommens installationer, ejendomsservice

Målgruppe:
Uddannelsen kan bruges til introduktion til ejendommens el-installationer

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren sikkerhedsmæssigt forsvarligt:I forbindelse med elUdvise kendskab til el-installationers opbygning og funktion.Udvise kendskab til gældende lovgivning på området.Udskifte el-komponenter i ejendommen:- Afbrydere- Korrespondanceafbrydere- Stikkontakter- Lamper- Komfurer med forskellige varmekilder Anvende relevant værktøj og måleudstyr til opgaverne.Sikre at ejendommens el-installationer altid er lovlige og energimæssigt forsvarlige.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

El-låse og overvågning, ejendomsservice

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod service- og driftspersonale ved boliger, erhvervsejendomme og institutioner, som tillige har ansvar for drift og vedligehold af elektroniske adgangs- og overvågningssystemer

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:På området for el-låse- Udvise kendskab til de vigtigste komponenter i el-låse- Vedligeholde elektriske aflåsningssystemer- Programmere åbne- og lukketider i både centralt og decentralt udstyr - Programmere adgangskort og nøglebrikkerVed service af elektriske låsesystemer- Udvise kendskab til de vigtigste komponenter i overvågningssystemer- Genkende låsesystemets enkeltdele og forstå deres brug- Udskifte og vedligeholde komponenter- Vurdere hvornår der er behov for at tilkalde faglig hjælp- Sikre at bygninger altid er aflåstePå området for video- Yde simpel service på systemer for videovervågning- Vurdere hvilket udstyr der passer bedst til bygningen- Kontrollere at udstyret er sat op og bruges efter gældende love og regler

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved forebyggende miljøforanstaltningerMedvirke til at gennemføre forebyggende foranstaltninger for miljøet i boliger og institutioner, både teknisk og adfærdsmæssigt.Beskrive, planlægge, gennemføre, følge op på og forestå miljøfremmende tiltag for:- El- Varme- Vand- VentilationIndgå i et konstruktivt samarbejde med beboere, brugere og kollegaer på arbejdspladsen om ovenstående.I forbindelse med lovgivning Udvise kendskab til gældende lovgivning.Udvise kendskab til mulige tilskudsordninger til energitekniske installationer.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.

Mål:
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserneEfter endt uddannelse kan deltageren:På området for skadedyr Udvise viden om skadedyrenes særlige egenskaber.Vurdere hvilke skadedyr, der kan være mulige skadedyr i ejendommen fx:Insekter, herunder sølvkræ, væggelus, kakerlak, væggelus, lopper, murbi og borebillerMider, herunder fnatHvirvelløse dyr, herunder sneglePattedyr herunder, rotter, mus og muldvarpeFugleI forbindelse med at identificere skadedyrForstå baggrunden for dyrenes valg af levesteder og føde.Forstå hvilken betydning levested og føde har for, at dyret er et muligt skadedyr i ejendommen.Identificere de vigtigste arter på baggrund af dyret selv eller dets spor:EkskrementerLugteGnavmærkerKender til forskellige ¿værktøjer¿ til at identificere skadedyrene:KursuskompendiumHåndbøger InternetsiderI forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr Forstå og bruge principper og metoder i ¿Integreret forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr (IPM, Integrated Pest Management).Udpege områder i ejendommen med særligt behov for opmærksomhed.Udpege områder i ejendommen, hvor det er nødvendigt at forebygge.Gå i konstruktiv dialog med beboere og brugere.Stille krav til professionelle skadedyrsbekæmpere.Støtte sig til lovgivning om skadedyr.Bruge og rådgive om kemiske og ikke-kemiske metoder til at forebygge og bekæmpe rotter, mus og insekter:FælderMekaniske apparaterElektriske apparaterForstå etiketter på relevante midler til at bekæmpe skadedyr og finde oplysninger om:Brug DoseringSikkerhedsmæssige forholdsregler

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 47259 - Borgere med misbrugsproblemer
5 dage
0 kr.
Fag 48454 - Indretning og vedligeholdelse af legepladser
3 dage
384 kr.
Fag 48455 - Ejendomsdrift, forebyggelse af skader og eftersyn
3 dage
384 kr.
Fag 48458 - Syn af boliger, ejendomsservice
5 dage
640 kr.
Fag 48575 - Ejendommens installationer, ejendomsservice
5 dage
640 kr.
Fag 48577 - El-låse og overvågning, ejendomsservice
3 dage
384 kr.
Fag 48580 - Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice
2 dage
256 kr.
Fag 48747 - Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice
4 dage
512 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig