Kommunikation og konflikthåndtering - service

Målgruppe:
Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Mål:
Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over kan deltageren udvise forståelse for krisereaktioner.Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde.

Affaldshåndtering, ejendomsservice

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:Kommunikere med beboere og brugere om sortering af affald.Ved håndtering af affaldForstå sammenhæng mellem håndtering af affald og det samlede miljø, herunder:- Udvise kendskab til årsager og processer ved sortering af affald- Udvise kendskab til sortering af affald i fraktionerHåndtere affald korrekt i forhold til miljøet.Håndtere affald ud fra viden om personlig sikkerhed.Organisere affaldshåndtering, eksempelvis:- Den praktiske placering af f.eks. spande på pladsenI forbindelse med at indhente informationer søge- Via internettet- I miljøbeskyttelsesloven- I gældende AT-vejledninger- I kommunernes regulativer

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Indretning og vedligeholdelse af legepladser

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved indretning af legepladserMedvirke ved indretning af legepladser.I forbindelse med at vedligeholde legepladser og -udstyrEfterse og vurdere om legepladser og legeudstyr er i sikker stand.Vedligeholde og reparere typiske legeredskaber og legeudstyr.Vedligeholde legearealer.Ved søgning af informationSøge og anvende: - Lovgivning- Gældende standarder og vejledninger- Anvisninger- Forsikrings- og ansvarsforhold ved indretning og vedligeholdelse af legepladser

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Syn af boliger, ejendomsservice

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, der skal arbejde med syn af bolig

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:I forbindelse med vejledningVejlede lejerne om installations- og råderetten.Vejlede om regler for boligens vedligehold i boperioden.I forbindelse med reglerUdvise viden om gældende regler og administrative procedurer for det: - Private boligområde- Almene boligområde- Institutionelle boligområdeVed synForetage syn af lejemål ved: - Indflytning - FraflytningVed fraflytning vurdere, hvad der er: - Almindeligt slid og ælde- MisligholdelseUdfylde en synsrapport.Beregne og fordele omkostninger baseret på resultatet af syn af lejemål.Overholde tidsfrister ved:- Indkaldelse til syn- Oplysning om lejers andel af de samlede omkostninger- Aflevering af fejl- og mangellister

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Tryghedsskabende aktiviteter, ejendomsservice

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsserviceteknikere, ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved tryghed i nærmiljøetSkabe tryghed ved at tilrettelægge og gennemføre:- Tryghedsvandringer herunder- Udpege områder med risiko - Indføre forebyggende tiltagBruge grundlæggende metoder til at nedbringe risikoen for indbrud, hærværk og brandstiftelse ved at:- Yde en social aktiv indsats - Vejlede beboere i et boligområdeMedinddrage beboere ved at kommunikere og formidle forebyggende budskaber for at bidrage til den fælles tryghed i nærmiljøet.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Ejendommens installationer, ejendomsservice

Målgruppe:
Uddannelsen kan bruges til introduktion til ejendommens el og vvs installationer

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren sikkerhedsmæssigt forsvarligt:I forbindelse med elUdvise kendskab til el-installationers opbygning og funktion.Udvise kendskab til gældende lovgivning på området.Udskifte el-komponenter i ejendommen:- Afbrydere- Korrespondanceafbrydere- Stikkontakter- Lamper- Komfurer med forskellige varmekilder I forbindelse med vvsUdvise kendskab til vvs-installationers opbygning og funktion.Udvise kendskab til gældende lovgivning på området.Udskifte og reparere eksisterende vvs-udstyr under hensyntagen til miljøet:- Armaturer- Toiletter I forbindelse med specialværktøjAnvende relevant specialværktøj og måleudstyr til opgaverne.Ved vejledningVejlede beboere og kolleger i valg af el- og vvs-komponenter:- Køleskabe, komfurer og frysere- LED lysarmaturer- Vandbesparende armaturer- Termostatarmaturer- Vandbesparende toiletter- Urinaler uden vandtilslutningSikre at ejendommens installationer altid er lovlige og energimæssigt forsvarlige.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Drift af varmeanlæg, ejendomsservice

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og teknisk servicemedarbejdere

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved drift og vedligeholdStå for daglig drift og vedligehold af ufyrede varmeanlæg og varmt brugsvandsanlæg på den bedst mulige måde i forhold til:- Sikkerhed- Miljø- Energi- KomfortSikre et minimalt energiforbrug i bygningen ved at- Betjene, vedligeholde, justere og kontrollere det automatiske reguleringsudstyr og dets komponenter- Registrere forbrugVed driftsforstyrrelserSøge efter fejl ved driftsforstyrrelser på ufyrede varmeanlæg og varmt brugsvandsanlæg.Vurdere om der skal tilkaldes særlig faglig hjælp.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved forebyggende miljøforanstaltningerMedvirke til at gennemføre forebyggende foranstaltninger for miljøet i boliger og institutioner, både teknisk og adfærdsmæssigt.Beskrive, planlægge, gennemføre, følge op på og forestå miljøfremmende tiltag for:- El- Varme- Vand- VentilationIndgå i et konstruktivt samarbejde med beboere, brugere og kollegaer på arbejdspladsen om ovenstående.I forbindelse med lovgivning Udvise kendskab til gældende lovgivning.Udvise kendskab til mulige tilskudsordninger til energitekniske installationer.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 44853 - Kommunikation og konflikthåndtering - service
3 dage
378 kr.
Fag 48453 - Affaldshåndtering, ejendomsservice
5 dage
630 kr.
Fag 48454 - Indretning og vedligeholdelse af legepladser
3 dage
378 kr.
Fag 48458 - Syn af boliger, ejendomsservice
5 dage
630 kr.
Fag 48574 - Tryghedsskabende aktiviteter, ejendomsservice
1 dage
126 kr.
Fag 48575 - Ejendommens installationer, ejendomsservice
5 dage
630 kr.
Fag 48579 - Drift af varmeanlæg, ejendomsservice
6 dage
756 kr.
Fag 48580 - Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice
2 dage
252 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig