Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med praktisk oplæring af elever/lærlinge i virksomheder.

Beskrivelse:
For Tandklinik, Audiologi og Neurofysiologi. Kurset er inkl. forplejning og vil blive opkrævet efter kursets forløb. Prisen er 220 kr. pr. dag. Ønsker du ikke forplejningen, skal du kontakte skolen. Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Mål:
Med henblik på at eleven/lærlingen får tilstrækkelig udbytte af og fastholdelse i sin erhvervsuddannelse kan deltageren anvende viden om unges forskellighed, f.eks. deres holdninger, stil, kultur, sprog, syn på job/fritid til at understøtte samspillet imellem eleven/lærlingen og praktikvirksomheden. Deltageren kan, med udgangspunkt i en afdækning af elevens/lærlingens ressourcer, støtte, motivere, inspirere og udfordre eleven/lærlingen.Deltageren kan kommunikere hensigtsmæssigt med eleven/lærlingen igennem anvendelse af proaktiv spørge- og samtaleteknik, aktiv lytning og kropssprog.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge

Målgruppe:
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse:
For Tandklinik, Audiologi og Neurofysiologi. Kurset er inkl. forplejning og vil blive opkrævet efter kursets forløb. Prisen er 220 kr. pr. dag. Ønsker du ikke forplejningen, skal du kontakte skolen. Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Mål:
Deltagerne kan på baggrund af kendskab til mål for praktik og teori, i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikperiode i virksomheden.Endvidere kan deltageren anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer til at understøtte dialogen mellem elev, virksomhed og skole.Deltagerne kan ud fra kendskab til hvordan man som rollemodel påvirker elevens motivation og opfattelse af kvalitet, være med til at sikre elevens udbytte af praktikuddannelsen/ elevens læring i praktikuddannelsen el.lign.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer

Målgruppe:
Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der er varetager den daglige oplæring af eleven.

Beskrivelse:
For Tandklinik, Audiologi og Neurofysiologi. Kurset er inkl. forplejning og vil blive opkrævet efter kursets forløb. Prisen er 220 kr. pr. dag. Ønsker du ikke forplejningen, skal du kontakte skolen. Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.- Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

Uddannelsesbevis:
Der er skriftlig prøve til uddannelsen.

EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl

Målgruppe:
Den uddannelsesansvarlige i praktikvirksomheden.

Beskrivelse:
For Tandklinik, Audiologi og Neurofysiologi. Kurset er inkl. forplejning og vil blive opkrævet efter kursets forløb. Prisen er 220 kr. pr. dag. Ønsker du ikke forplejningen, skal du kontakte skolen. Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Mål:
Efter endt uddannelse:- Kan deltageren planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning.- Har deltageren kendskab til at lærerstedets ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb er fastlagt efter love og regler for uddannelsen.- Har deltageren kendskab til lærerstedets lovpligtige opgaver vedr. udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog/praktikerklæring for eleven/lærlingen.- Har deltageren kendskab til det lovpligtige samarbejde mellem lærerstedet og erhvervsskolen om elevens/lærlingens præstationer og faglige udvikling.- Kan deltageren anvende redskaber til kvalitetssikring, herunder brug af logbog/praktikerklæring og elevsamtaler.- Har kendskab til, at elever/lærlinge kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.- Kendskab til, at der kan søges om specialpædagogisk støtte til elever/lærlinge med funktionsnedsættelser.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 40503 - Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
2 dage
376 kr.
Fag 45917 - Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
1 dage
188 kr.
Fag 49234 - EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
1 dage
126 kr.
Fag 49580 - EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl
1 dage
128 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig