Evaluering af Folkeskolens 10. klasse i Grindsteds undervisningsmiljø

Hvert år undersøger skolen 10. klassernes undervsiningsmiljø. Undersøgelsen kommer omkring både de fysiske, de æstetiske og de psykiske aspekter af undervisningsmiljøet – set med elevernes øjne.

Formål
Alle elever og studerende i Danmark har ret til et godt æstetisk undervisningsmiljø. Den ret har de haft siden august 2001, hvor undervisningsmiljøloven trådte i kraft – og med den fik elever og studerende for første gang i historien rettigheder på det æstetiske område på samme måde, som de har det på det fysiske og det psykiske område.

Formålet med undersøgelserne er at komme omkring disse tre områder, for at kunne vedligeholde og forbedre undervisningsmiljøet for skolens elever.

 

Indikatorer på elevtrivsel 

Syddansk Erhvervsskole analyserer og tolker på forskellige indikatorer for at afdække omstændigheder, der kan højne kvaliteten og trivslen med skolens ydelser. Nedenunder kan du se, de indikatorer vi anvender.

Karakter

Eksamenskarakterer for 10. klasse uddannelserne på Syddansk Erhvervsskole
Eksamenkarakterer er et udtryk for elevernes præstationer ved afslutningen af deres uddannelse.

EKSAMENSKARAKTERER 2014/15

Karaktergennemsnittet ved afsluttet fag på 10 klasserne på Syddansk Erhvervsskole.

Gennemsnitskarakter 2014-2015 - Samlet
     
Fagbetegnelse Gns.   Antal
10. klasse 5,69    449
Dansk 5,71   117
Dansk, læsning 0,00   2
Dansk, mundtlig 3,00   2
Dansk, retskrivning 1,00   2
Dansk, skriftlig fremstilling 1,00   2
Engelsk 5,93   107
Engelsk, mundtlig 3,00   2
Fysik/kemi 6,20   20
Fysik/Kemi, mundtlig 4,00   1
Matematik 5,71   109
Matematik, matematisk problemløsning 2,33   12
Matematik, matematiske færdigheder 2,67   6
Obligatorisk selvvalgt opgave 10. klasse 6,98   47
Tysk 5,80   20
Hovedtotal 5,69   449

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapporter for Billund Kommune som 10. klassecenter Grindsted, Syddansk Erhvervsskole er en del af

Kvalitetsrapporten er den årlige skriftlige beretning, hvori der ud fra lovgivningen er en beskrivelse af kvaliteten i folkeskolerne og skolefritidsordningerne.

Der er pr. 1. august 2013 indgået en driftsaftale med Syddansk Erhvervsskole om drift af Billund kommunes 10. klasse.

Derfor indgår Syddansk Erhvervsskoles 10. klassecenter første gang i kvalitetsrapporterne i skoleåret 2013/2014.

Se Billund Kommunes kvalitetsrapporter her

Formål med kvalitetsrapporten
Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværkstøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og den skal fungere som grundlag for dialog og kvalitetsudvikling også på den enkelte skole. Med bekendtgørelsen af 23/06/2014 er der et øget fokus på resultatet/effekten af undervisningen.

Kvalitetsrapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende resultatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og de opfølgende initiativer.

Skoler der også er omfattet i kvalitetsrapporten
Skolevæsenet i Billund Kommune består af BillundSkolen, Vestre Skole, Søndre Skole, Vorbasse Skole, Sdr. Omme Skole og Børne og Ungeuniverset Hejsnvig, som er overbygningsskoler til og med 9. klasse samt Stenderup Skole med 0.-6. klasse.

Undervisningsmiljø 2015

68 folkeskoleelever, blev spurgt om deres trivsel med kerneydelsen

66 elever svarede, hvilket gav en svarprocent på 97 %. Der er tale om et rigtig flot analysegrundlag.

Spørgerammen i 2015 består af henholdsvist basisspørgsmål og spørgsmål til det faglige læringsmiljø.Trivslen ligger højt i 2015. Over 80 % af eleverne er godt tilfreds med trivslen i 10. klasserne i Grindsted. Særdeles flot.

Undersøgelsen viste at der var kritik i forhold til undervisningen og en vis skoletræthed var at spore i besvarelserne.

De fysiske og æstetiske rammer vurderes positiv. Sidste år havde dette tema en noget lavere scoring, hvor den kun blev bedømt til at være nogenlunde. En tilfredsstillende fremgang.

Selvom trivslen ligger i top, er der stadig god plads til forbedringer på de enkelte områder der angivet i grafen oven for.

Læs mere herunder: