Hvert efterår gennemfører skolen elevtrivselsundersøgelser (ETU) blandt de studerende. Hvert andet år i ulige år omfatter undersøgelsen også studiemiljøet.

Formål
Elevtrivsel spiller en væsentlig rolle for, hvordan skolen opfattes, hvordan vi er i stand til at tiltrække nye studerende samt evner til at fastholde de eksisterende.

Trivsel på skolen er samtidigt en forudsætning for, at man får veluddannede unge ud i videreuddannelse eller i samfundet efter endt uddannelse – trivsel giver nemlig bedre rum til læring.

Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på skolen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever. Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre skolen til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden.

ETU 2016 på HTX

Mere end 1000 HTX studerende er blevet spurgt om deres mening i 2016. Det svarer til det antal HTX studerende, der blev adspurgt i 2015.

Svarprocenten er 91%, og dermed er resultatet af undersøgelsen meget repræsentativ. Respondenterne fordeler sig med 31 % kvinder og 69 % mænd. Elevtrivselen hos kvinderne er 3 point højere end hos mændene. 

SDE har historisk set meget flotte elevtrivselsresultatet på de tekniske gymnasier, og 2016 er ingen undtagelse. Der er scoret 80, som er 7 procentpoint højere end landsgennemsnittet i undersøgelsen. Bedste resultat på 84 bliver overgået af Vejle Tekniske Gymnasium, der opnåede en elevtrivsel på 85.

Trivsel
Samlet set er resultatet på trivslen på skoleniveau gået 2 point tilbage i elevtrivsel, med en score på 80 point i forhold til 2015 (skala 1-100). Det betyder, at skolens samlede resultat på htx ikke overstiger det bedste skoleresultat, blandt de skoler vi sammenligner os med i ESB-netværket.

Elevtrivsel 2016 på HTX

 

Resultaterne for elevtrivslen på de to tekniske gymnasier fordeler sig med en score på 85 på Vejle Tekniske Gymnasium og en score på 77 på Odense Tekniske Gymnasium. Vejle Tekniske Gymnasium opnåede igen i år at score højere end alle de deltagende tekniske gymnasier. Trods en mindre tilbagegang med hhv. ét - og to point, er resultaterne at betragte som særdeles flotte, da scoren ligger højt på skalaen 1-100.

Fastholdelse

Figuren viser øverst de studerendes mening om deres faglige udfordringer. Nederst til venstre vises de studerendes udtalelser om pjækkeri, inden for den seneste måned og til højre om de har overvejet at stoppe uddannelsen i indeværendes skoleår.

Der ses tydeligt en forskel i tilfredsheden blandt de studerende der har haft overvejelser (66 point) om at stoppe uddannelsen og de der ikke har (82 point).

På-vej-væk studerende er faldet [-1] og ambassadører er steget [+1]. Hvilket til gengæld hænger godt sammen med den øgede trivsel.

 

Figuren viser de indsatsområderne, som er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. I cirkeldiagrammet ses, hvilke områder der har størst betydning for trivslen.

Undervisningen og organisering har den største betydning for de adspurgte. Området ”Undervisningen” er gået et point tilbage mens ” organisering” er status quo.

Sidste måling viste at ’undervisere’ var en af de to mest betydningsfulde indsatsområder, denne har ligeledes en høj score, men er dog gået et point tilbage.

”Udstyr og materialer” er gået frem med 4 point og ”Fysisk miljø” er gået frem med 3 point. Områder der har været en del fokus på i de seneste år pga. tidligere års tilbagegang på disse områder.

Det ”Sociale miljø” og ”Egen motivation er hhv. gået et point tilbage hhv. status quo, og der er fortsat meget flotte og høje vurderinger på hhv. 80 og 83 point.

Læs mere herunder:

ETU 2015 på HTX

1.044 HTX studerende er blevet spurgt om deres mening i 2015

Cirka på niveau med det antal HTX studerende der blev adspurgt i 2014.
Svarprocenterne lå på hhv. 88-81%, lavere end i 2014, hvor den lå på 90-91%.

Det har samlet givet et godt datagrundlag med 922 studerendes meninger om elevtrivslen på htx uddannelserne i henholdsvis Odense og Vejle. Fordelt med 299 svar på Vejle Tekniske Gymnasium og 623 svar på Odense Tekniske Gymnasium.

Trivsel
Samlet set er resultatet på trivslen på skole niveau gået frem med 2 point i elevtrivsel, med en score på 82 point i forhold til 2014 (skala 1-100). Det betyder, at skolens samlede resultat på htx ikke overstiger det bedste skoleresultat, blandt de skoler vi sammenligner os med i ESB-netværket.

HTX-elevtrivsel-2015Elevtrivsel 2015 på HTX.

Resultaterne trivslen på de to tekniske gymnasier fordeler sig med en score på 86 på Vejle Tekniske Gymnasium og en score på 79 på Odense Tekniske Gymnasium. Vejle Tekniske Gymnasium opnåede for tredje år i træk en score på 86 point og Odense Tekniske Gymnasium gik to point frem, til et resultat på 79. Begge resultater at betragte som særdeles flotte, da scoren ligger højt på skalaen 1-100.

Fastholdelse

Faglige-udfordringer-htx-2015

Figuren viser øverst de studerendes mening om deres faglige udfordringer. Nederst til venstre vises de studerendes udtalelser om pjækkeri, inden for den seneste måned og til højre om de har overvejet at stoppe uddannelsen i indeværendes skoleår.

Der ses tydeligt en forskel i tilfredsheden blandt de studerende der har haft overvejelser (71 point) om at stoppe uddannelsen og de der ikke har (83 point).

Trivslen er bemærkelsesvist højnet med seks point i forhold til 2014. Ligeledes med eget faglige niveau, hvor trivslen er steget med 8 point og sværhedsgraden, hvor trivslen er steget med 5 point. Hvilket tyder på at det ikke så meget er mangel på trivsel eller de faktorer der spiller ind på trivslen, der giver anledning til overvejelser om at droppe uddannelsen.
Et aspekt der kunne være værd at undersøge nærmere.

På-vej-væk studerende er faldet [-1] og ambassadører er steget [+1]. Hvilket til gengæld hænger godt sammen med den øgede trivsel.

 

Indsatsområder og effekt

Indsatsområder-htx-2015

Figuren viser de indsatsområderne, som er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. I cirkeldiagrammet ses, hvilke områder der har størst betydning for trivslen.

Undervisningen og underviserne har den største betydning for de adspurgte. Både områderne ”Undervisere” og ”Undervisning” er gået 1 point frem, som er en positiv udvikling.

”Udstyr og materialer” er gået frem med 6 point og ”Organisering” med 1 point. Områder der har været en del fokus på i de seneste år pga. tidligere års tilbagegang på disse områder. Ikke mindst også fordi ”Organisering” i dette års trivselsundersøgelsen er blevet det mest betydningsfulde indsatsområde for eleverne. Derfor også en positiv udvikling det er vendt til her.

Det ”Sociale miljø” og ”Egen motivation er status quo på deres høje vurderinger på hhv. 81 og 83 point.

Det ”Fysiske miljø” er dog gået en del tilbage med 4 point. Derfor vil det være det område, der vil kræve en større opmærksomhed fremadrettet.

 

Læs mere herunder:

ETU 2014 på HTX

ELEVTRIVSEL 2014 PÅ HTX

1.035 HTX studerende er blevet spurgt om deres mening i 2013

Lidt færre HTX studerende er blevet adspurgt i forhold til antallet i 2013. Til gengæld var svarprocenterne på 90-91%, højere end i 2013, hvor den lå på 84%.

Det har samlet givet et godt datagrundlag med 934 studerendes meninger om elevtrivslen på htx uddannelserne i henholdsvis Odense og Vejle. Fordelt med 327 svar på Vejle Tekniske Gymnasium og 607 svar på Odense Tekniske Gymnasium.

Trivsel
Samlet set er resultatet på skole niveau gået tilbage med 1 point i elevtrivsel, med en score på 80 point i forhold til 2013 (skala 1-100). Men htx uddannelserne på Syddansk Erhvervsskole placerede sig alligevel helt i toppen med det bedste skoleresultat.

Elevtrivsel 2014 på HTX.

Et resultat der især kan tilskrives Vejle Tekniske Gymnasium som fik det samme flotte resultat som sidste år, på 86 point. Odense Tekniske Gymnasium gik tilbage med et point, til et resultat på 77. Men begge resultater at betragte som særdeles flotte, da scoren ligger højt på skalaen 1-100.

Fastholdelse

Figuren viser øverst de studerendes mening om deres faglige udfordringer. Nederst til venstre vises de studerendes udtalelser om pjækkeri, inden for den seneste måned og til højre om de har overvejet at stoppe uddannelsen i indeværendes skoleår.

Der ses tydeligt en stor forskel i tilfresheden blandt de studerende der har haft overvejelser (65 point) om at stoppe uddannelsen og de der ikke har (81 point). Et enkelt procentpoint mere end i 2013 har overvejet at droppe ud inden for de seneste tre måneder.

Det samme gør sig gældende i forholdet til mængden af pjækkeri, hvor figuren viser at jo flere pjækkedage, jo dårligere trivsel.

Til forskel fra tidligere år, følger trivselsniveauet ikke niveauet for hvor dygtig den studerende føler sig eller om sværhedsgraden er passende.

Derfor er der i 2014 ikke en tydelig sammenhæng mellem trivsel og de faglige udfordringer, men det er der mellem pjækkeri og overvejelser om at droppe ud.

På-vej-væk studerende er steget [+1] og ambassadører er gået tilbage [-1]. Hvilket ikke hænger helt sammen med den øgede trivsel.

 

Indsatsområder og effekt

Figuren viser de indsatsområderne, som er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. I cirkeldiagrammet ses, hvilke områder der har størst betydning for trivslen.

Undervsningen og underviserne har den største betydning for de adspurgte. Undervisere er gået 1 point tilbage, mens undervisning er status quo. Derfor bør der være særlig opmærksomhed på disse to områder.

Udstyr & materialer er gået voldsomt tilbage med 6 point. Men da dette område næsten ingen betydning har blandt de adspurgte, er det ikke et område der kræver særlig opmærksomhed.
Det sociale miljø har en moderat betydning og har hafte en fremgang på 1 point siden 2013, så den nu ligger på 81. Det set i sammenhæng med en egen motivation på 83, kan betyde at eleverne trives særdeles godt, hvilket også resultat for trivslen viser.

 

Læs mere herunder: