Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogikken er i centrum
Der er fokus på den nye diplomuddannelse i erhvervspædagogik (PD), som er kravet til pædagogisk uddannelse for lærere ansat på erhvervsuddannelserne efter den 15. januar 2010.

Lærere forventes at påbegynde PD senest et år efter ansættelsen og afslutte senest seks år efter ansættelsen (dog fire år for ansatte efter januar 2013).

SDE har valgt en model, hvor lærere får uddannelsesorlov med løn, når de gennemfører hvert af de seks PD-moduler, typisk ét modul à ca. seks uger hvert halve år. Skolen søger SVU-refusion i orlovsperioderne. Som optakt til PD skal alle gennemføre et praktisk vejledningsforløb på 50 timer med en intern vejleder.

EUD-efteruddannelse

For erfarne lærere (med pædagogisk grunduddannelse – PG)
Ifølge bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014, kap. 3; Lærer- og lederkvalifikationer §12 stk. 8, skal skolen sikre, at alle lærere inden 2020 har erhvervspædagogiske kompetencer, der i omfang mindst svarer til 10 ECTS-point i en pædagogisk diplomuddannelse.

Indtil juni 2017 har 28 lærere gennemført kompetenceudvikling, 10 ECTS-point.

For alle lærere på SDE 2017-2019
I løbet af foråret 2017 er der aftalt, at Syddansk Erhvervsskole gennemfører et kompetenceudviklingsprogram i alle afdelinger med start i efteråret 2017, således kommer efteruddannelsesforløbet til de 10 ECTS i PD nu til at indgå i et skoleudviklingsprojekt, hvor bl.a. digitalisering af undervisningen bliver omdrejningspunktet.

Udbyder og modul
Vi har valgt én udbyder til efteruddannelsesforløbet, Erhvervspædagogisk Udviklingscenter (EPUC) se også epuc.dk. Det valgte modul er et valgfag fra Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik: Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser. Projektet kommer til at involvere alle pædagogiske medarbejdere. Modulet er tilrettelagt af EPUC i tæt samarbejde med Syddansk Erhvervsskole.

Præsentation af modulet
Modulet kombineres med det virksomhedsforløb som alle lærere, iflg. hovedbekendtgørelsen, skal gennemføre. Det betyder, at målene for hospitanttjeneste opfyldes.

Med udgangspunkt i studieordningens mål for modulet toner EPUC indholdet med skolens indsatsområder, så vores forløb bidrager til at realisere skoleudviklingsprojektet, hvor lærere og ledere, i samarbejde, udvikler og gennemfører praksisnære og helhedsorienterede læringsforløb, som giver alle elever mulighed for at blive så dygtige som muligt.

Vi lægger vægt på, at lærernes og ledernes erfaringer inddrages aktivt i forløbet, og at disse bidrager til udvikling af lærerens, teamets, lederens, afdelingens og skolens praksis med henblik på at udvikle digitale undervisningsmaterialer i professionelle læringsfællesskaber

 • ​Lærerne skal først og fremmest arbejde på baggrund af egen – og teamets – undervisningspraksis med henblik på at forbedre og udvikle undervisningen i fællesskab.  
 • De pædagogiske ledere skal i forløbet arbejde med ledelse af - og i - lærernes undervisning.  

Dette kombinerede forløb opfylder både de formelle krav til lærernes opkvalificering og sikrer en reel udvikling af den enkelte lærers og afdelingens/skolens kompetencer.
 

Fra Studieordningen: VF 4 - Praksisrelateret undervisning i de erhvervsrettede uddannelser
 

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til

 • selvstændigt at indgå i og tage ansvar for udvikling af samspil mellem teori-praksis og mellem skole og virksomhed med henblik på at fremme elevers/deltageres læring i såvel skolen som virksomheden
 • selvstændigt at indgå i og tage ansvar for fagligt og tværfagligt samarbejde med centrale aktører i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser
 • at identificere egne læringsbehov og professionelt indgå i udviklingen af egen praksisrelateret undervisning
   

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

 • have viden om teori, praksis og transfer som begreber og udfordringer i praksisrelateret undervisning
 • have viden om erhvervsskolers, AMU-centres og virksomheders funktioner og roller i et vekseluddannelsessystem
 • have forståelse af og kunne reflektere over elevers/deltageres læringsmæssige udfordringer mellem teori og praksis og mellem skolen og virksomheden 
 • kunne observere, analysere og vurdere en erhvervsmæssig praksis med henblik på at identificere og formidle læringsteoretiske og didaktiske problemstillinger
 • kunne vurdere og begrunde valg af metoder og læringsaktiviteter og anvende disse i en undervisning, der skaber sammenhæng mellem teori og praksis
 • kunne formidle fagligt stof, så det støtter eleverne i at se meningen med faget og den faglige undervisning
 • kunne anvende metoder, der støtter elevers integration af læring mellem skole og virksomhed