Det er en central opgave for ledelsen at skabe en personalepolitik, der medvirker til realisering af skolens vision, mission og etik.

Personalepolitik
Syddansk Erhvervsskole ønsker gennem sin personalepolitik at blive opfattet som en attraktiv, udfordrende og familievenlig arbejdsplads, hvor der tages individuelle hensyn.

Skolen ønsker at afspejle samfundet ved en tilsvarende mangfoldighed i medarbejdersammensætningen og at leve op til samfundsmæssige målsætninger på socialt betonede områder.

Personalepolitikken medvirker til, at personalet til enhver tid er i stand til at udføre de arbejdsopgaver, en moderne uddannelsesinstitution skal kunne løse til gavn for virksomhederne og deres behov og forventninger til uddannelse af elever, studerende og kursister.

Medarbejdere og deres repræsentanter involveres i udviklingen af skolens personalepolitik via Personalepolitisk Udvalg.

Medarbejdernes viden og kompetencer
Det er skolens personalepolitik at være en udviklende arbejdsplads, hvor medarbejderens faglige og personlige udvikling er en del af hverdagen.

MedarbejderUdviklingsSamtale
På baggrund af afdelingsmålene opstilles konkrete udviklingsmål for den enkelte medarbejder. Disse kan være såvel kortsigtede som langsigtede. Udviklingsmålene drøftes og aftales mellem leder og medarbejder ved den årligt tilbagevendende MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS).

kompetenceregistreringssystem Medarbejderplan
Identificering, udvikling og vedligehold af medarbejderens kompetencer dokumenteres ved hjælp af det webbaserede kompetenceregistreringssystem Medarbejderplan. I hverdagen afspejler medarbejderens indsats sig i de resultater, der kan måles og registreres på medarbejdertilfredshed og kundetilfredshed.

Medarbejderne inddrages og får ansvar
Engagement stimuleres ved at give medarbejderne ansvar og indflydelse.

Inddragelse og ansvar
Syddansk Erhvervsskoles ledelsesfilosofi er uddelegering af ansvar og kompetence inden for de udstukne rammer ved størst mulig medbestemmelse inden for eget ansvarsområde i forhold til de opstillede mål og ressourcer. Medindflydelse og medansvar er således en naturlig del af skolens hverdag.

Skolen har etableret en række formelle fora til sikring af medarbejderens indflydelse og medansvar. Disse består primært af hovedsamarbejdsudvalget (HSU), lokale samarbejdsudvalg (LSU), adresseudvalg og sikkerhedsorganisationen.

Dialog mellem medarbejdere og organisationen
Det er Syddansk Erhvervsskoles ønske at være en udviklende arbejdsplads, hvor ledelse og medarbejdere er i åben og tillidsfuld dialog.

Skolen tilstræber et højt informationsniveau baseret på en åben og aktiv dialog. Dialogen sikres blandt andet via skolens samarbejdsstruktur, der indbefatter bestyrelsen, hovedsamarbejdsudvalget (HSU), lokalsamarbejdsudvalg (LSU) og sikkerhedsorganisationen.

Syddansk Erhvervsskole anvender og udvikler kommunikationskanaler oppefra og ned, nedefra og op samt horisontalt. Komunikationskanaler er personalemøder, kontormøder, Inter- og intranettet samt Personalebladet.

Desuden betragter Syddansk Erhvervsskole afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler(MUS) og teamudviklingssamtaler(TUS) som et væsentligt element i den fortsatte dialog mellem ledelse og medarbejdere.

Medarbejderne belønnes, anerkendes og udvises omsorg
Skolen ønsker, at ansættelsesforhold som bl.a. aflønning, omplaceringer og afskedigelser er i overensstemmelse med den skitserede politik og strategi for området.

Det er Syddansk Erhvervsskoles ønske at anerkende og belønne sine medarbejdere for derigennem at skabe sammenhæng mellem skolens mål/strategi og medarbejdernes indsats, resultater og løn.

Der tages udgangspunkt i skolens vision "Her bruger du mere end hovedet", værdigrundlaget, leveregler, kompetenceprofiler, personalepolitik og økonomi.

Derudover er det skolens holdning, at der vises hensyn over for medarbejdere, der rammes af sygdom, eller hvis øvrige livsforhold fordrer enten orlov, ansættelse på særlige vilkår eller tilsvarende. 

Med baggrund i den relevante politik for området tager skolen udgangspunkt i både den enkelte medarbejders situation og arbejdspladsens tarv.