​Velkommen til SDEP – Syddansk Erhvervsskoles personaleforening

Personaleforeningen er for alle ansatte på skolen – uanset om du arbejder i Grindsted, Odense eller Vejle. Her kan du møde kollegaer, som du ikke lige arbejder sammen med til dagligt, og sammen kan vi få en masse sjove oplevelser.

     Kommende Arrangementer

To dage med samme Arrangement i Odense og Vejle, meld dig til det rigtige sted :-)
Den første er i Odense og den næste er i Vejle.  

 • 12. april 2019: John Mogensen koncert i Vejle Musikteater 


 • 30. april kl. 17.00 : Virksomhedsbesøg på Glasværk, se mere her
 • 4. maj: Tur til Friedrichstadt. Se mere om turen her


 • 30. maj: Deltag i Eventyrløbet sammen med en masse dejlige kolleger. 

  Eventyrløbet afvikles den 30. maj 2019 for 42. gang.        
  Musikken om eftermiddagen leveres af DJ O-Beat feat. Shaker Brothers og Infernal

 • 2. juni: Deltag i Vejleløbet sammen med en masse dejlige løbeglade kolleger.

 • 8. juni kl. 18: Odense Sommerrevy.
  Vi gentager den bragende succes med revyen i teltet.


 • 15. juni kl. 18.00: Et brag af koncert, Hyldest til Kim Larsen • 16. + 23. + 30. august: Rock i Byparken i Vejle
  Karl William + Anne, Sanne og Lis
  Queen Machine + D-A-D
  Medina + Suspekt

 

         Spændende ture som ikke er datofastlagt endnu:

 • Ø-tur til Alrø og Kongernes Jelling  – der kommer nærmere info.       Ved vingaver til runde fødselsdage finder du Vin og Vin her

 

Du finder os også på Facebook

Om tilmelding og betaling

Tilmelding og betaling foregår nu igennem nemtilmeld. Medlemmer kan som udgangspunkt købe 2 billetter til medlemspris - med mindre det er et familiearrangement.

Ligeledes, hvis man bliver forhindret og ikke kan gøre brug af billetter, rettes henvendelse til ansvarshavende for det pågældende arrangement for evt. venteliste,  så det kommer vores medlemmer til gode.

Web-ansvarlig
Irene Sommer redigerer web-siderne vedr. skolens personaleforening. Hun kan kontaktes på tlf. 6312 6541, mobil 2149 8153 eller mail eih@sde.dk

Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer 2019-20 kan ses herunder. 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand Per Thomsen, peth@sde.dk

Næstformand Lars Due Juhre, laju@sde.dk

Kasserer Helle Brik, habr@sde.dk

Sekretær Britta Pilgaard,  bel@sde.dk

Webmaster Irene Sommer, eih@sde.dk

Medlemmer

Gunvor Britt Nedergaard, gne@sde.dk

Lars Arne Lassen, lal@sde.dk

Preben Nielsen, pren@sde.dk

Repræsentant for Seniorer

Alex Knudsen, alex.jullerup@gmail.com

Repræsentant for Kunstforeningen

Ingrid Vorstrup, vorstrupnielsen@hotmail.com

Suppleanter

Betina S. Andersen, bsa@sde.dk

Martin Beck, mb@sde.dk

 

Revisorer

Anette Søholm Andersen, asa@sde.dk

Ejgil Andresen, eja@sde.dk

Revisorsuppleant

Troels Kaae Nielsen

Bliv medlem

Vi er pt. ca. 430 medlemmer i Personaleforeningen, ansatte såvel som seniorer

Pris
Det koster 20 kroner om måneden at være medlem af SDEP, hvis du er ansat på skolen. Kontigentet trækkes over lønnen.

Det koster 240 kroner om året at være medlem af SDEP, hvis du er senior og ikke længere ansat på Syddansk Erhvervsskole. Forudsætningen for at kunne blive seniormedlem er et medlemsskab som aktiv i 6 måneder.

Du kan hente tilmeldingsblanketten i boksen til højre.
Når du har udfyldt blanketten sendes den til Britta Pilgaard OTG, Munkebjergvej 130, 5230 Odense M.

 

Formål med personaleforeningen
Personaleforeningen SDEPs formålsparagraf jvf. § 2 i vedtægterne:

Foreningens formål er:

 • At fremme det sociale og kollegiale sammenhold mellem skolens medarbejdere.
 • At varetage medlemmernes interesser på områder, der ligger uden for de faglige foreningers virkefelter.
 • At afholde kulturelle arrangementer, møder, foredrag og selskabelige sammenkomster, som kan være af værdi for medlemmernes livskvalitet og deres virke på skolen.
 • At kunne fungere som koordinerende forening for de øvrige foreninger på skolen.

Indmeldelsesblanket

Indmeldelsesblanket for seniorer

Udmeldelsesblanket

Forretningsorden

Generelt

Alle bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Alle har ret til at få mindretalssynspunkter indført i referatet.

Mødeaktivitet

Der afholdes mindst 4 ordinære møder årligt geografisk fordelt på skolen. 

Der kan afholdes ekstraordinære møder hvis:

Forretningsudvalget finder det nødvendigt.
Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt har begæret et møde med en begrundet dagsorden.
Der skal indkaldes til alle møder med mindst 8 kalenderdages varsel.
Formanden er ansvarlig for mødeindkaldelser.

Dagsorden til ordinære møder skal mindst indeholde:

Godkendelse af dagsorden
Nye punkter
Siden sidst.
Økonomisk oversigt/ orientering.
Ordet frit
Næste møde

Referater

Referat tilstræbes udsendt senest 8 kalenderdage fra mødets afholdelse.
Referatet skal godkendt på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens deltagelse i arrangementer

Der aftales til hvert arrangement, hvor mange bestyrelsesmedlemmer der må deltage gratis.

Seniorer

SENIORTRÆF

Skolens seniorer mødes hvert år den anden tirsdag i maj.

Traditionen byder, at seniorerne mødes til en hyggelig formiddag med mad og drikke, orientering om skolens udvikling (v/ direktøren), markering af runde fødselsdage og lign. samt et foredrag af kulturelt tilsnit eller tilsvarende. Arrangementet afsluttes med en frokost.

Formanden for seniorklubben er fra maj 2013 tidl. afdelingsforstander Erling Hansen. Før ham har tidl. inspektør Poul Torbensen og tidl. inspektør Erik Mikkelsen haft hvervet.

Der bliver hvert år taget et "familiefoto" af hele seniorgruppen. Dertil kan komme situationsbilleder fra dagen.

Kontakt

Kontaktperson for skolens seniorer er Aksel Nørtranders, lokaladministrationen på Risingsvej. Aksel kan kontaktes på tlf. 6312 6604 eller mail anr@sde.dk.

Web-ansvarlig

Irene Sommer redigerer web-siderne vedr. skolens seniorer. Irene kan kontaktes på tlf. 6312 6541, mobil 2149 8153 eller mail eih@sde.dk

Vedtægter

Syddansk Erhvervsskoles Personaleforening – SDEP

Vedtægter

§1

Navnet på Syddansk Erhvervsskoles personaleforening er SDEP.

 

§2

Formål:

At fremme det sociale og kollegiale sammenhold blandt SDEP´s medlemmer.

At afholde kulturelle arrangementer, foredrag, selskabelige sammenkomster og andre arrangementer af værdi for medlemmerne.

At fungere som paraplyorganisation for interesserede, sociale foreninger på SDE.

 

§3

Alle nye, fastansatte medarbejdere optages automatisk som medlem ved tiltrædelsen. Desuden optages alle øvrige, fastansatte medarbejdere ved henvendelse. Seniorer optages ved henvendelse forudsat de har været medlem af SDEP mindst 6 måneder ved fratrædelsen. Ved pensionering/efterløn skal medlemmer indmelde sig på ny for at kunne fortsætte som seniormedlem af SDEP.

 

Udmeldelse sker automatisk ved fratrædelse.

Ved ønske om udmeldelse for øvrige medlemmer sker det med frist på løbende måned plus 30 dage.

 

§4

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet for medarbejdere trækkes over skolens lønsystem hver måned.

 

Kontingentet for seniorer opkræves for ét år ad gangen umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Seniorer, der indmeldes i perioden mellem to generalforsamlinger, opkræves forholdsmæssigt for den første periode.

 

§5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i første kvartal.

 

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel indeholdende dagsorden med følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Budget og fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisorer og suppleant
 8. Eventuelt

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stilles forslag herom, skal afstemningen ske skriftligt. Ved stemmelighed bortfalder forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt og motiveret forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal i så fald afholdes senest 14 dage efter anmodning herom.

 

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 8 medlemmer.

 

 1. På generalforsamlingen vælges 6 medlemmer med stemmeret til bestyrelsen blandt SDEP´s medlemmer, der er ansat på skolen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Skolens ledelse udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer med stemmeret.
 2. Der vælges 2 suppleanter for ét år ad gangen.
 3. Der vælges 2 revisorer blandt samtlige medlemmer, således at én er på valg hvert år.
 4. Der vælges én revisorsuppleant for ét år ad gangen.
 5. Genvalg kan finde sted til alle poster.
 6. De i §2, sidste led, nævnte foreninger kan hver udpege én repræsentant uden stemmeret til bestyrelsen for ét år ad gangen.
 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler arbejdet mellem sig. Formanden leder alle bestyrelsesmøder og forhandlingsresultater føres til referat. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§7

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens midler skal indestå på SDEP´s bankkonto. Foreningens regnskab føres af kasseren.

 

Revisorerne kan til enhver tid foretage revision.

Meddelelser om revision føres til referat.

Kasseren skal fremlægge revideret regnskab hvert år på generalforsamlingen.

 

§8

Forud for generalforsamlingen indhenter formanden navnene på de repræsentanter, som udpeges af de tilknyttede foreninger og de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af skolens ledelse for det kommende år. Formanden indhenter desuden hos skolens direktør oplysning om økonomisk tilskud til SDEP fra skolen. Oplysningerne indgår i formandens beretning.

 

§9

Til vedtagelse af SDEP´s opløsning kræves:

 • At der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette som eneste punkt på dagsorden.
 • At mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen, eller at der indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling med samme dagsordenpunkt. Her kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.

Samtidig træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler bortset fra skolens tilskud for indeværende år, der tilbagebetales.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. oktober 2001 med ændring vedtaget på generalforsamlinger den 19. november 2002, den 5. februar 2004, den 12. november 2009, den 3. marts 2011, den 14. marts 2013 og den 8. marts 2017.

Dirigent

Peter Topp Jensen