Generelt

Alle bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Alle har ret til at få mindretalssynspunkter indført i referatet.

 

Mødeaktivitet

Der afholdes mindst 4 ordinære møder årligt geografisk fordelt på skolen.

 

Der kan afholdes ekstraordinære møder hvis:

Forretningsudvalget finder det nødvendigt.
Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt har begæret et møde med en begrundet dagsorden.
Der skal indkaldes til alle møder med mindst 8 kalenderdages varsel.
Formanden er ansvarlig for mødeindkaldelser.

 

Dagsorden til ordinære møder skal mindst indeholde:

Godkendelse af dagsorden
Nye punkter
Siden sidst.
Økonomisk oversigt/ orientering.
Ordet frit
Næste møde

 

Referater

Referat tilstræbes udsendt senest 8 kalenderdage fra mødets afholdelse.
Referatet skal godkendt på efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsens deltagelse i arrangementer

Der aftales til hvert arrangement, hvor mange bestyrelsesmedlemmer der må deltage gratis.