Referat fra Generalforsamling i SDEP

Torsdag den 10. marts 2016 holdt Personaleforeningen sin 14. ordinære generalforsamling på Skolehjemmet i Odense. 29 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Peter Topp Jensen, der var ingen andre forslag, så Peter blev valgt.

Bestyrelsen foreslog Peter Topp Jensen, der var ingen andre forslag, så Peter blev valgt.

2. Beretning for 2015.

Næstformand Johnny Grauballe forelagde beretningen.

Efter generalforsamlingen i 2015 konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: ingen
Næstformand: Johnny Grauballe Nielsen
Kasserer: Kim Hassel-Pflugh
Sekretær: Britta Pilgaard
Bestyrelsesmedlemmer: Irene Sommer (webmaster), Karen Petersen, Jens Nielsen og Mogens Jensen.
Suppleanter: Dorte Kringlum (1. suppleant) og Peter Topp Jensen (2. suppleant).

Udpeget af SDEI:  Ingen
Udpeget af SDEK: Lajla Pedersen
Udpeget af Seniorerne: Erling Hansen

Da Erik Hansen ikke længere ønskede at være formand, blev de opgaver han havde, fordelt mellem os.

Henning Glasdam repræsenterede SDEI indtil generalforsamlingen i 2015, hvorefter posten ikke har været besat.

Erling Hansen repræsenterede seniorerne indtil efteråret 2015, hvor han fratrådte som formand.

I 2015 har vi gennemført:

City Singler i Vejle Musikteater
Tur til Bremerhaven
Dirty Dancing i Århus
Ørkenens Sønner både i Vejle og Odense
Whisky smagning
Sønderborg revy
Nyborg Voldspil The Sound of Music
Rock i Byparken
Middelalderfestival Horsens
Bridgewalking
Grease i Vejle Musikteater
Romeo vs Julie både i Vejle og Odense
Julemarkedstur til Lübeck
Juletræsfest
Brdr. Løvehjerte på Odense Teater

Derud over har foreningen betalt for musikken til julefrokosten – der hvor der har været fælles arrangement.

I har sikkert bemærket at tilmelding og betaling nu foregår elektronisk over Nem-Tilmelding. Det har fungeret godt, efter lidt indkøring.

For at undersøge, at foreningen arbejder med det rigtige, lavede vi en brugerundersøgelse i oktober 2015 blandt foreningens medlemmer med henblik på at få en vurdering af de arrangementer, som bestyrelsen tilrettelægger og ikke mindst en tilkendegivelse af, hvad medlemmerne ønsker i forhold til kommende, fælles aktiviteter.  52 % af 382 adspurgte svarede på spørgsmålene. Cirkusrevyen, Grease og Ørkenens sønner topper på listen over attraktive shows. Samtidig er der stor opbakning til arrangementer, hvor medlemmerne deltager aktivt i et mere eller mindre fysisk præget arrangement f.eks. juletræsfesten, bridgewalking og familietur til Egeskov.

Medlemmerne bidrog med en meget lang liste af forslag til nye aktiviteter for både børn og voksne, og 15 % af respondenterne svarede ja, til at ville give en hånd med ved et arrangement. Bestyrelsen følger løbende op på undersøgelsens resultater.

SDE har haft besøg af rigsrevisionen. Det har haft en delt konsekvenser – også for vores forening. Skolen må ikke passe vores regnskab. Vi kan ikke blande skolen og foreningens regnskaber – ærgerligt. Det betyder at vi nu har en konto i bank, hvor tingene ordnes. Det betyder også, at vi skal betale moms af de ydelser, vi bestiller – busser osv. Det er desuden lidt uklart hvordan vi skal forholde os til pensionisternes mulighed for at få tilskud fra skolen. Tilskuddet er forsvundet til pensionistdagen, hvorfor også Erling valgte at stoppe. Heldigvis tror vi at vi kan finde en super afløser, idet Henning Rasmussen har tilbudt at træde til igen.

I 2016 ser den foreløbige oversigt over arrangementer således ud:

Abba, både i Odense og Vejle

Fisketur

Tur til Stettin

Rottefælden

Cirkusrevyen

John & Joel koncert

Rock i Byparken

Ravjagt

Julemarkedstur

Juletræsfest


Det har været en hårdt og flot arbejdende bestyrelse – som har delt de forskellige arrangementer mellem sig. Vi synes selv, at det er gået rigtig godt, mange gode arrangementer.  Der er god grund til at fremhæve webmaster og sekretær Irene og Britta for en super indsats for os alle sammen. Også tak til alle andre bestyrelsesmedlemmer, forskellige hjælpere undervejs - for jeres deltagelse i vores arrangementer, tak for indsatsen for foreningen og medlemmerne.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab.

Kim Hassel-Pflugh forelagde det reviderede regnskab som ligeledes blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

Ingen.

5. Budget og fastsættelse af kontingent.

Kim forelagde ligeledes budgettet som blev godkendt. Uændret kontingent blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Johnny Grauballe, Kim Hassel-Pflugh og Irene Sommer blev genvalgt.

Per Thomsen og Annette Søgaard blev valgt til bestyrelsen.
Gunvor Nedergaard blev valgt som 1. suppleant.
Lars Lassen blev valgt som 2. suppleant.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Frede Kruse blev genvalgt for en 2. årig periode.
Ellis Treudel blev valgt som revisorsuppleant for 1. år.

8. Eventuelt.

Der kom et forslag om at gøre en større indsats for at hverve nye medlemmer.

Ingrid Vorstrup takkede bestyrelsen for deres indsats og mange gode arrangementer.

Der blev overrakt vin til de afgåede bestyrelsesmedlemmer: Jens Nielsen, Dorte Kringlum og Peter Topp Jensen. Erik Hansen var ikke til stede, men vil få det overrakt ved førstkommende lejlighed.

Peter takkede for god ro og orden.   

Peter Topp Jensen                                          Britta Pilgaard

----------------------------                                -------------------------------Ordstyrer                                                             Referent