12.03.2017.

 

Referat fra Generalforsamling (2016) i SDEP.

Onsdag den 8. marts 2017 holdt Personaleforeningen sin 15. ordinære generalforsamling i Cafe Tine, Boulevarden, Vejle

 

42 medlemmer var tilmeldt generalforsamlingen, men der blev ikke talt hvor mange der reelt deltog.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Peter Topp Jensen der var ingen andre forslag, så Peter blev valgt.

 

2. Beretning for 2016.

Per Thomsen forelagde beretningen om bestyrelsens arbejde i det forløbne år. Bl.a. at vi for første gang har haft et heldagsseminar for at komme til bunds i, hvad vi skal og står for.

 

Seniorerne gjorde opmærksom på at de ikke havde fået spørgeskemaet vedr. arrangementer, som er udsendt til de arbejdende medlemmer. Så resultatet er ikke retvisende.

 

Forsamlingen godkendte beretningen.

 

I 2016 har vi gennemført:

Abba, både i Odense og Vejle

Storebededagstur til Stettin

Rottefælden

Cirkusrevyen

John & Joel koncert

Rock i Byparken

Ravjagt

Julemarkedstur

Juletræsfest

 

I 2017 ser den foreløbige oversigt over arrangementer således ud:

Folk & Røvere i Kardemomme By

Bridgewalking

Mød mig i mørket i Odeon

Legoland

Ø-tur til Mandø

Seniordag

Eventyrløb

Saturday Night Fever

Odense Sommerrevy

Rock i Byparken

Musical med Seebach

Julemarkedstur til Neumünster

Juletræsfest

 

3. Fremlæggelse af regnskab.

Kim Hassel-Pflugh forelagde det reviderede regnskab som blev godkendt.

 

4. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringerne blev gennemgået og der var lidt småjusteringer.

Vi blev pålagt at finde ud af om det er lovligt at tvinge nyansatte medlemskab af SDEP.

1 person stemte imod, resten stemte for vedtægtsændringerne.

 

5. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

6. Budget og fastsættelse af kontingent.

Kim forelagde ligeledes budgettet som blev godkendt. Uændret kontingent blev vedtaget.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Britta Pilgaard blev genvalgt

Karen Petersen blev genvalgt

Lars Lassen blev valgt til bestyrelsen

Martin Beck blev valgt som 1. suppleant.  
Susanne Jepsen blev valgt som 2. suppleant.

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Ejgil Andresen blev genvalgt for en 2. årig periode. 
Anette Søholm Andersen blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.

 

9. Eventuelt.

Intet til dette punkt.

 

 

Peter takkede for god ro og orden.

 

 

 

__________________________                                     _______________________
Peter Topp Jensen                                                          Britta Pilgaard

Ordstyrer                                                                           Referent