Syddansk Erhvervsskoles Personaleforening – SDEP

Vedtægter

§1

Navnet på Syddansk Erhvervsskoles personaleforening er SDEP.

 

§2

Formål:

At fremme det sociale og kollegiale sammenhold blandt SDEP´s medlemmer.

At afholde kulturelle arrangementer, foredrag, selskabelige sammenkomster og andre arrangementer af værdi for medlemmerne.

At fungere som paraplyorganisation for interesserede, sociale foreninger på SDE.

 

§3

Alle nye, fastansatte medarbejdere optages automatisk som medlem ved tiltrædelsen. Desuden optages alle øvrige, fastansatte medarbejdere ved henvendelse. Seniorer optages ved henvendelse forudsat de har været medlem af SDEP mindst 6 måneder ved fratrædelsen. Ved pensionering/efterløn skal medlemmer indmelde sig på ny for at kunne fortsætte som seniormedlem af SDEP.

 

Udmeldelse sker automatisk ved fratrædelse.

Ved ønske om udmeldelse for øvrige medlemmer sker det med frist på løbende måned plus 30 dage.

 

§4

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet for medarbejdere trækkes over skolens lønsystem hver måned.

 

Kontingentet for seniorer opkræves for ét år ad gangen umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Seniorer, der indmeldes i perioden mellem to generalforsamlinger, opkræves forholdsmæssigt for den første periode.

 

§5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i første kvartal.

 

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel indeholdende dagsorden med følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Budget og fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisorer og suppleant
 8. Eventuelt

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stilles forslag herom, skal afstemningen ske skriftligt. Ved stemmelighed bortfalder forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt og motiveret forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal i så fald afholdes senest 14 dage efter anmodning herom.

 

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 8 medlemmer.

 

 1. På generalforsamlingen vælges 6 medlemmer med stemmeret til bestyrelsen blandt SDEP´s medlemmer, der er ansat på skolen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Skolens ledelse udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer med stemmeret.
 2. Der vælges 2 suppleanter for ét år ad gangen.
 3. Der vælges 2 revisorer blandt samtlige medlemmer, således at én er på valg hvert år.
 4. Der vælges én revisorsuppleant for ét år ad gangen.
 5. Genvalg kan finde sted til alle poster.
 6. De i §2, sidste led, nævnte foreninger kan hver udpege én repræsentant uden stemmeret til bestyrelsen for ét år ad gangen.
 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler arbejdet mellem sig. Formanden leder alle bestyrelsesmøder og forhandlingsresultater føres til referat. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§7

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens midler skal indestå på SDEP´s bankkonto. Foreningens regnskab føres af kasseren.

 

Revisorerne kan til enhver tid foretage revision.

Meddelelser om revision føres til referat.

Kasseren skal fremlægge revideret regnskab hvert år på generalforsamlingen.

 

§8

Forud for generalforsamlingen indhenter formanden navnene på de repræsentanter, som udpeges af de tilknyttede foreninger og de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af skolens ledelse for det kommende år. Formanden indhenter desuden hos skolens direktør oplysning om økonomisk tilskud til SDEP fra skolen. Oplysningerne indgår i formandens beretning.

 

 

§9

Til vedtagelse af SDEP´s opløsning kræves:

 • At der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette som eneste punkt på dagsorden.
 • At mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen, eller at der indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling med samme dagsordenpunkt. Her kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.

Samtidig træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler bortset fra skolens tilskud for indeværende år, der tilbagebetales.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. oktober 2001 med ændring vedtaget på generalforsamlinger den 19. november 2002, den 5. februar 2004, den 12. november 2009, den 3. marts 2011, den 14. marts 2013 og den 8. marts 2017.

 

Dirigent

Peter Topp Jensen