10.500 elever, over 850 medarbejdere
og adresser i 3 byer

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle blev stiftet som en fusion mellem Odense Tekniske Skole og Vejle Tekniske Skole den 1. januar 2008.

I dag tæller Syddansk Erhvervsskole ca. 10.500 elever, over 850 medarbejdere og mere end 35 forskellige erhvervsuddannelser samt Danmarks største tekniske gymnasium.

Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Syddansk Erhvervsskole er lovgivningsmæssigt funderet i Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Skolens aktiviteter er i vidt omfang offentligt finansierede og styret af love og bekendtgørelser vedr. erhvervsuddannelser og højere teknisk eksamen (htx) samt arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse.

Bestyrelsen
Syddansk Erhvervsskoles bestyrelse vælges for en 4-årig periode med virkning fra 1. maj. Medlemmerne vælges af arbejdsmarkedets organisationer - fem arbejdsgiverrepræsentanter og fem arbejdstagerrepræsentanter - Odense Kommune og Vejle Kommune i forening (dvs. et medlem), et medlem ved bestyrelsens selvsupplering samt en repræsentant for medarbejderne og en repræsentant for elever og studerende. Hertil kommer en repræsentant uden stemmeret for henholdsvis medarbejdere og elever/studerende.

Direktørens hilsen

VI UDDANNER TIL ARBEJDE

Her på skolens hjemmeside ligger næsten al information af betydning om skolens liv og resultater. Her findes oplysninger om vores uddannelser, vores medarbejdere, vores kvalitet og meget mere.

Som en af Danmarks største erhvervsskole er vores vigtigste opgave at levere kvalificeret arbejdskraft til de mange brancher, vi uddanner til. For at kunne det må skolen hele tiden være i udvikling, så vores uddannelser ikke alene er tidssvarende, men også giver grundlag for at begå sig på fremtidens arbejdsmarked. 

Vejen til videre uddannelse
Syddansk Erhvervsskole tilbyder mere end 35 forskellige erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium og et stort antal kurser og efteruddannelsesforløb. Med en erhvervsuddannelse åbner der sig flere døre på arbejdsmarkedet. Historisk set vælger de fleste at blive ansat i en virksomhed inden for deres fag. Men flere og flere udnytter deres faglige viden som grundlag for at læse videre, eksempelvis til arkitekt, softwareudvikler eller ingeniør - selvfølgelig alt efter, hvilken grunduddannelse man har. 

På Syddansk Erhvervsskole har vi taget konsekvensen af denne udvikling og startet 19 EUX-uddannelser, der fra starten er tilrettelagt således, at man får sit svendebrev sammen med fag på gymnasialt niveau. EUX-uddannelserne giver på den måde direkte adgang til en række videregående uddannelser samtidig med, at man lærer det praktiske inden for sit fag.

Generelt set er uddannelsesniveauet steget på alle vores uddannelser gennem de seneste år. Det stiller også nye krav til både lærere, elever og de virksomheder, der aftager eleverne. Vores fornemste opgave er i den forbindelse at følge med og helst være lidt forud for tiden. Vi skal helst kunne svare på, hvad arbejdsmarkedets behov er om tre til fem år.

Ét af disse svar er uden tvivl efteruddannelse. Med nutidens hastige udvikling er det svært at forestille sig, at ens svendebrevsafslutning er sidste gang, man ser en skole indefra. Vi har set ind i fremtidens arbejdsmarked og har stort fokus på at tilbyde attraktive kurser, så man hele tiden kan bruge Syddansk Erhvervsskole til at være foran i sit fag.

Dækker lokalt, regionalt og globalt
Vores bestræbelser på at være i front har sat sig spor i elevtallet med en vækst, så vi nu har 5.100 fuldtidselever. Vi følger en strategi om at være til stede lokalt i Grindsted, Vejle og Odense, men i princippet har vi hele landet som arbejdsplads i og med, at mange af vores elever og kunder kommer fra hele Danmark. Vores aktiviteter rækker på visse punkter endda ud over landets grænser. Vi deltager i adskillige udviklingsprojekter i EU, og vi bistår en del lande i Østeuropa med ekspertise om erhvervsuddannelser og efteruddannelse.

Plads til talentudvikling
For de unge, der gerne vil have en alsidig studentereksamen, er teknisk gymnasium (HTX) et godt valg. I Vejle og Odense har vi moderne tekniske gymnasier med de nyeste faciliteter og mulighed for at specialisere sig inden for eksempel it, teknologi, design eller naturvidenskab alt efter interesse.

For os er det vigtigt, at vi giver de dygtige elever plads til at udvikle deres talent. Samtidig skal vi kunne håndtere elever med behov for hjælp til at gennemføre deres uddannelse, hvad enten det er boglige eller faglige kompetencer, de mangler. Vi lægger derfor stor vægt på ikke blot at uddanne til fremtidens samfund, men også at give grundlag for at begå sig på fremtidens arbejdsmarked. 

Kig rundt på hjemmesiden og kontakt vores dygtige vejledere for yderligere information om vores uddannelsestilbud.

Venlig hilsen
Lars Bregnehøj 
Direktør

Skolens historie

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE - 
EN FUSION MELLEM TO SKOLER

Syddansk Erhvervsskole blev stiftet som en fusion mellem Odense Tekniske Skole og Vejle Tekniske Skole i 2008.

Dermed kom skolen, hvis erklærede mål fra starten har været at blive Danmarks største tekniske skole, til at hvile på to solide uddannelsesinstitutioner med hver sin historie.

Odense Tekniske Skole blev stiftet i 1844, og Vejle Tekniske Skole kom til knap ti år senere, nemlig i 1855. Begge institutioner har altså mere end 150 års erfaring indenfor uddannelse og kurser.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø-organisation

Skolens arbejdsmiljørepræsentanter vælges for en to årig periode med start 1. august i lige årstal. 

Skolen har 7 arbejdsmiljøudvalg, og derunder flere grupper. De har til opgave at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for kollegerne i deres område.

Repræsentanter fra grupperne danner arbejdsmiljøudvalgene, der idéudveksler og inspirerer til udvikling af skolens mål og aktiviteter inden for sikkerhed og sundhed.

Hovedudvalget, sammensat af repræsentanter fra udvalgene, gennemfører ledelsens evaluering af skolens arbejdsmiljø. Her tages udgangspunkt i skolens politik for et proaktivt arbejdsmiljø, der kan ses i nedenstående link.

Se arbejdsmiljøpolitikken her

 

Arbejdsmiljøcertificering

Syddansk Erhvervsskole er arbejdsmiljøcertificeret efter DS/OHSAS 18001:2008 og bekendtgørelse 1191.

Hvad omfatter certificeringen på skolen?
Alle skolens medarbejderfunktioner på alle skolens adresser er omfattet af miljøcertificeringen. SDE blev første gang certificeret i 2014.

Vedligehold af certifikat
Bureau Veritas foretager hovedefterprøvning samt årlige opfølgningsaudits. Skolens  Certifikater gælder for tre år ad gangen, hvorefter skolen skal recertificeres.

Bureau Veritas er Arbejdstilsynets garant for, at skolen lever op til de stillede krav - såvel lovgivningskrav som skolens egne interne krav.

Forbedret systematik i arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøsystemet vil blive en støtte og hjælp til det systematiske arbejdsmiljøarbejde i hverdagen og sikre opfølgning og løbende forbedring af arbejdsmiljøet og på den måde skabe værdi i organisationen.

Certificeringen betyder, at skolens arbejdsmiljøgrupper arbejder mere proaktivt med sikkerhed og sundhed, idet der skal risikovurderes på relevante arbejdsprocesser, - problematikker og hændelser, der kan medføre en farlig, nedslidende eller sygdomsfremkaldende situation.

Skolen har lavet en 2-årsrytme for arbejdsmiljø, som angiver større arbejdsmiljøopgaver, der kræver arbejdsmiljøorganisationens fokus. Når en periode er omme, vil arbejdsmiljøorganisationen have sikret sig, at de lovgivningsmæssige krav er efterlevet og kontrolleret.

Skolens vedtægter

Skolens logo

Her finder du skolens logo i forskellige formater

Logo til tryk
Logo CMYK coated (ai)
Logo Hvid (ai)
Logo CMYK negativ (ai)
Navnetræk hvid (ai)

Logo til digitale platforme
Logo RGB (jpg)
Logo RGB (png)


Brug for hjælp?
Har du spørgsmål til skolens logo eller brug for andre fil-formater, så kontakt kommunikationsafdelingen på tlf. 6312 6517 eller piah@sde.dk.