10.500 elever, over 850 medarbejdere
og adresser i 3 byer

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle blev stiftet som en fusion mellem Odense Tekniske Skole og Vejle Tekniske Skole den 1. januar 2008.

I dag tæller Syddansk Erhvervsskole ca. 10.500 elever, over 850 medarbejdere og mere end 35 forskellige erhvervsuddannelser samt Danmarks største tekniske gymnasium.

Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Syddansk Erhvervsskole er lovgivningsmæssigt funderet i Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Skolens aktiviteter er i vidt omfang offentligt finansierede og styret af love og bekendtgørelser vedr. erhvervsuddannelser og højere teknisk eksamen (htx) samt arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse.

Bestyrelsen
Syddansk Erhvervsskoles bestyrelse vælges for en 4-årig periode med virkning fra 1. maj. Medlemmerne vælges af arbejdsmarkedets organisationer - fem arbejdsgiverrepræsentanter og fem arbejdstagerrepræsentanter - Odense Kommune og Vejle Kommune i forening (dvs. et medlem), et medlem ved bestyrelsens selvsupplering samt en repræsentant for medarbejderne og en repræsentant for elever og studerende. Hertil kommer en repræsentant uden stemmeret for henholdsvis medarbejdere og elever/studerende.

Direktørens hilsen

VI UDDANNER TIL ARBEJDE

Her på skolens hjemmeside ligger næsten al information af betydning om skolens liv og resultater. Her findes oplysninger om vores uddannelser, vores medarbejdere, vores kvalitet og meget mere.

Som en af Danmarks største erhvervsskole er vores vigtigste opgave at levere kvalificeret arbejdskraft til de mange brancher, vi uddanner til. For at kunne det må skolen hele tiden være i udvikling, så vores uddannelser ikke alene er tidssvarende, men også giver grundlag for at begå sig på fremtidens arbejdsmarked. 

Vejen til videre uddannelse
Syddansk Erhvervsskole tilbyder mere end 35 forskellige erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium og et stort antal kurser og efteruddannelsesforløb. Med en erhvervsuddannelse åbner der sig flere døre på arbejdsmarkedet. Historisk set vælger de fleste at blive ansat i en virksomhed inden for deres fag. Men flere og flere udnytter deres faglige viden som grundlag for at læse videre, eksempelvis til arkitekt, softwareudvikler eller ingeniør - selvfølgelig alt efter, hvilken grunduddannelse man har. 

På Syddansk Erhvervsskole har vi taget konsekvensen af denne udvikling og startet 19 EUX-uddannelser, der fra starten er tilrettelagt således, at man får sit svendebrev sammen med fag på gymnasialt niveau. EUX-uddannelserne giver på den måde direkte adgang til en række videregående uddannelser samtidig med, at man lærer det praktiske inden for sit fag.

Generelt set er uddannelsesniveauet steget på alle vores uddannelser gennem de seneste år. Det stiller også nye krav til både lærere, elever og de virksomheder, der aftager eleverne. Vores fornemste opgave er i den forbindelse at følge med og helst være lidt forud for tiden. Vi skal helst kunne svare på, hvad arbejdsmarkedets behov er om tre til fem år.

Ét af disse svar er uden tvivl efteruddannelse. Med nutidens hastige udvikling er det svært at forestille sig, at ens svendebrevsafslutning er sidste gang, man ser en skole indefra. Vi har set ind i fremtidens arbejdsmarked og har stort fokus på at tilbyde attraktive kurser, så man hele tiden kan bruge Syddansk Erhvervsskole til at være foran i sit fag.

Dækker lokalt, regionalt og globalt
Vores bestræbelser på at være i front har sat sig spor i elevtallet med en vækst, så vi nu har 5.100 fuldtidselever. Vi følger en strategi om at være til stede lokalt i Grindsted, Vejle og Odense, men i princippet har vi hele landet som arbejdsplads i og med, at mange af vores elever og kunder kommer fra hele Danmark. Vores aktiviteter rækker på visse punkter endda ud over landets grænser. Vi deltager i adskillige udviklingsprojekter i EU, og vi bistår en del lande i Østeuropa med ekspertise om erhvervsuddannelser og efteruddannelse.

Plads til talentudvikling
For de unge, der gerne vil have en alsidig studentereksamen, er teknisk gymnasium (HTX) et godt valg. I Vejle og Odense har vi moderne tekniske gymnasier med de nyeste faciliteter og mulighed for at specialisere sig inden for eksempel it, teknologi, design eller naturvidenskab alt efter interesse.

For os er det vigtigt, at vi giver de dygtige elever plads til at udvikle deres talent. Samtidig skal vi kunne håndtere elever med behov for hjælp til at gennemføre deres uddannelse, hvad enten det er boglige eller faglige kompetencer, de mangler. Vi lægger derfor stor vægt på ikke blot at uddanne til fremtidens samfund, men også at give grundlag for at begå sig på fremtidens arbejdsmarked. 

Kig rundt på hjemmesiden og kontakt vores dygtige vejledere for yderligere information om vores uddannelsestilbud.

Venlig hilsen
Lars Bregnehøj 
Direktør

Skolens historie

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE - 
EN FUSION MELLEM TO SKOLER

Syddansk Erhvervsskole blev stiftet som en fusion mellem Odense Tekniske Skole og Vejle Tekniske Skole i 2008.

Dermed kom skolen, hvis erklærede mål fra starten har været at blive Danmarks største tekniske skole, til at hvile på to solide uddannelsesinstitutioner med hver sin historie.

Odense Tekniske Skole blev stiftet i 1844, og Vejle Tekniske Skole kom til knap ti år senere, nemlig i 1855. Begge institutioner har altså mere end 150 års erfaring indenfor uddannelse og kurser.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø-organisation

Skolens arbejdsmiljørepræsentanter vælges for en to årig periode med start 1. august i lige årstal. 

Skolen har 7 arbejdsmiljøudvalg, og derunder flere grupper. De har til opgave at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for kollegerne i deres område.

Repræsentanter fra grupperne danner arbejdsmiljøudvalgene, der idéudveksler og inspirerer til udvikling af skolens mål og aktiviteter inden for sikkerhed og sundhed.

Hovedudvalget, sammensat af repræsentanter fra udvalgene, gennemfører ledelsens evaluering af skolens arbejdsmiljø. Her tages udgangspunkt i skolens politik for et proaktivt arbejdsmiljø, der kan ses i nedenstående link.

Se arbejdsmiljøpolitikken her

 

Arbejdsmiljøcertificering

Syddansk Erhvervsskole er arbejdsmiljøcertificeret efter DS/OHSAS 18001:2008 og bekendtgørelse 1191.

Hvad omfatter certificeringen på skolen?
Alle skolens medarbejderfunktioner på alle skolens adresser er omfattet af miljøcertificeringen. SDE blev første gang certificeret i 2014.

Vedligehold af certifikat
Bureau Veritas foretager hovedefterprøvning samt årlige opfølgningsaudits. Skolens  Certifikater gælder for tre år ad gangen, hvorefter skolen skal recertificeres.

Bureau Veritas er Arbejdstilsynets garant for, at skolen lever op til de stillede krav - såvel lovgivningskrav som skolens egne interne krav.

Forbedret systematik i arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøsystemet vil blive en støtte og hjælp til det systematiske arbejdsmiljøarbejde i hverdagen og sikre opfølgning og løbende forbedring af arbejdsmiljøet og på den måde skabe værdi i organisationen.

Certificeringen betyder, at skolens arbejdsmiljøgrupper arbejder mere proaktivt med sikkerhed og sundhed, idet der skal risikovurderes på relevante arbejdsprocesser, - problematikker og hændelser, der kan medføre en farlig, nedslidende eller sygdomsfremkaldende situation.

Skolen har lavet en 2-årsrytme for arbejdsmiljø, som angiver større arbejdsmiljøopgaver, der kræver arbejdsmiljøorganisationens fokus. Når en periode er omme, vil arbejdsmiljøorganisationen have sikret sig, at de lovgivningsmæssige krav er efterlevet og kontrolleret.

Skolens vedtægter

Skolens logo

Her finder du skolens logo i forskellige formater

Logo til tryk
Logo CMYK coated (ai)
Logo Hvid (ai)
Logo CMYK negativ (ai)
Navnetræk hvid (ai)

Logo til digitale platforme
Logo RGB (jpg)
Logo RGB (png)


Brug for hjælp?
Har du spørgsmål til skolens logo eller brug for andre fil-formater, så kontakt kommunikationsafdelingen på tlf. 6312 6517 eller piah@sde.dk.

Ordensregler

GENERELLE ORDENSREGLER

Som elev ved Syddansk Erhvervsskole skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne, der dybest set bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om, er vedtaget med henblik på at skabe et behageligt studiemiljø, hvor samvær og arbejde foregår så gnidningsløst som muligt.

Samfundets almindelige love og regler gælder naturligvis på skolen i lighed med andre steder i samfundet. Dette betyder, at strafbare handlinger som f.eks. vold, besiddelse af våben, trusler, hærværk, tyveri, racistisk optræden, it-misbrug og brug af rusmidler også er strafbart på skolen, og derfor ikke accepteres.

Adfærd som udgør en sikkerhedsrisiko eller virker alvorligt forstyrrende i gennemførelsen af undervisningen, trygheden og arbejdet på skolen kan resultere i øjeblikkelig hjemsendelse eller bortvisning.

Du skal desuden være opmærksom på følgende: 

Du har mødepligt. 

Ved fravær skal du give skolen besked.

Din mobiltelefon, tablet eller andet teknisk udstyr skal være slukket i undervisningstiden - medmindre det indgår som en del af undervisningen.

Du skal overholde de eventuelle sikkerhedsregler, som ofte findes i forbindelse med arbejde i for eksempel værksteder og laboratorier.

Værnemidler 
På Syddansk Erhvervsskole er der påbud om sikkerhedsfodtøj og andre værnemidler i flere værksteder. Til kemikalier og produkter er der arbejdspladsbrugsanvisninger, der beskriver hvilke forholdsregler, der skal overholdes ved brug samt hvor personlige værnemidler og førstehjælpskuffert og lign. findes.  Lærernes anvisninger skal altid følges.

Du skal deltage i klargøring og istandsættelse af værktøj, maskiner samt andet udstyr, fordi dette er en vigtig del af din uddannelse.

Du skal bidrage til oprydning efter undervisningen. Tavler skal være rengjorte, lyset skal slukkes, vinduerne lukkes osv.

Regler for anvendelse af it-udstyr
På alle Syddansk Erhvervsskoles uddannelser anvendes pc’er og andet it-udstyr som en naturlig del af uddannelsen.  Samtlige pc’er i klasseværelser og åbne læringsmiljøer på Syddansk Erhvervsskole anses som undervisningsmidler på linje med alle andre undervisningsmidler.  Skolen har udarbejdet en it-anvendelsespolitik.

Som bruger af skolens it-systemer skal du være opmærksom på, at trafik til og fra de enkelte pc’er, kræver et login. Du har derfor pligt til at hemmeligholde det udleverede brugernavn og din adgangskode. 

På visse uddannelser gøres der opmærksom på særlige retningslinier for anvendelsen af it-udstyret.

Kantine-reglement
Du kan indtage dine måltider i skolens kantiner eller på andre steder, som anvises af Syddansk Erhvervsskole. Dette betyder samtidig, at du ikke må tage flasker og service med uden for kantineområdet. Før du forlader kantinen, skal du rydde op efter dig, så kantinen altid fremstår pæn og ordentlig for nye gæster.

Rengøring
På Syddansk Erhvervsskole lægger vi mange kræfter i, at skolen altid er pæn og ren - som elev er du medansvarlig for dette. Stole skal sættes op efter brug, garderoberne skal holdes i orden og papirkurvene skal kun benyttes til papiraffald.

Øvrige regler
Når så mange er samlet på ét sted, er det nødvendigt, at vi indretter efter et fælles sæt spilleregler. Hos os skal alle kunne udfolde sig i trygge og tillidsvækkende rammer, da det giver et større udbytte af undervisningen for dig og dine klassekammerater. Tilfredse elever og gensidig respekt er vigtigt for os.

Vi forventer, at du optræder ærligt og korrekt over for skolens medarbejdere samt alle elever og kursister både i og uden for skolens område. Vi tolererer ikke mobning!

Det forudsætter, at du taler til dine lærere og klassekammerater i en ordentlig tone, og du optræder ikke forstyrrende eller kommenterer andre elever i undervisningen. 
Tilsvarende kan du forvente, at andre på skolen optræder respektfuldt over for dig og behandler dig ordentligt.

Såfremt du udviser en adfærd, der er til gene for andre, kan dette medføre bortvisning.

Skolens ordensregler gælder også ved studierejser og ekskursioner.

Rygning
Syddansk Erhvervskole er en røgfri skole, så du må kun ryge i de dertil indrettede rygeskure på skolens adresser.

Alkohol og narkotika
Besiddelse og/eller salg af narkotika (heroin, speed, hash, snus mm.), dopingmidler eller lignende stoffer er forbudt og vil medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse indtil sagen er afdækket. Patruljering med narkohunde kan forekomme.

Indtagelse af øl eller andre alkoholiske drikke må ikke finde sted på skolens område, med mindre andet er aftalt med ledelsen. Ledelsen kan ved særlige lejligheder, f.eks. fester og fredagscaféer, dispensere fra forbuddet mod at indtage alkohol. Her tillades indtagelse af alkohol i begrænset omfang, dog således, at eleverne kun må nyde alkoholiske drikke, som udskænkes af kantinen eller under en lærers ansvar.

Våben/våbenlignende genstande
Det er ikke tilladt at være i besiddelse af våben eller våbenlignende gentande eller fremstille våben eller våbenlignende genstande på skolen.

Fund af våben/våbenlignende genstande vil medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse.

Beskadigelser af skolens ejendele
Hvis du beskadiger skolens ejendele, kan du blive stillet over for et erstatningskrav.

Sanktioner og konsekvens
Hvis du overtræder skolens regler, kan det i sidste ende medføre bortvisning. Har du spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte din kontaktlærer, din lærer eller din vejleder.

Afdelingernes ordensreglementer
Det generelle ordensreglement dækker Syddansk Erhvervsskole som helhed. Herudover har visse afdelinger på skolen deres eget ordensreglement. Afdelingernes egne ordensreglementer, der er i fuld overensstemmelse med det generelle reglement, er enten mere specifikke eller mere vidtrækkende.

Forsikring
Kommer du ud for en ulykke på skolen, gælder følgende:

  • Hvis ulykken sker i forbindelse med praktiske øvelser i et værksted, edb-, fysik- eller kemilokale, er du sikret ved lov om arbejdsskadeforsikring
  • Hvis ulykken sker i teoriundervisning, idræt/bevægelse eller friperioder (frikvarter og mellemtimer), er du kun dækket af egen personlig ulykkesforsikring, hvis du er over 18 år. Hvis du er under 18 år, dækkes du af familiens ulykkesforsikring. Du bør undersøge, om du er dækket af en ulykkesforsikring
  • I tilfælde af tyveri fra aflåste skabe og lignende har skolen intet ansvar. Tyveriet skal anmeldes til Politiet
  • I evt. praktikperioder er du sikret ved lov om arbejdsskadeforsikring​

 

Klager
Syddansk Erhvervsskole har en procedure for, hvordan du som elev bedst håndterer en klage over skolen. Download den her.