Generelle ordensregler

Som elev ved Syddansk Erhvervsskole skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne, der dybest set bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om, er vedtaget med henblik på at skabe et behageligt studiemiljø, hvor samvær og arbejde foregår så gnidningsløst som muligt.

Samfundets almindelige love og regler gælder naturligvis på skolen i lighed med andre steder i samfundet. Dette betyder, at strafbare handlinger som f.eks. vold, besiddelse af våben, trusler, hærværk, tyveri, racistisk optræden, it-misbrug og brug af rusmidler også er strafbart på skolen, og derfor ikke accepteres.

Adfærd som udgør en sikkerhedsrisiko eller virker alvorligt forstyrrende i gennemførelsen af undervisningen, trygheden og arbejdet på skolen kan resultere i øjeblikkelig hjemsendelse eller bortvisning.

Du skal desuden være opmærksom på følgende: 

Du har mødepligt. 

Ved fravær skal du give skolen besked.

Din mobiltelefon, tablet eller andet teknisk udstyr skal være slukket i undervisningstiden - medmindre det indgår som en del af undervisningen.

Du skal overholde de eventuelle sikkerhedsregler, som ofte findes i forbindelse med arbejde i for eksempel værksteder og laboratorier.

Værnemidler
På Syddansk Erhvervsskole er der påbud om sikkerhedsfodtøj og andre værnemidler i flere værksteder. Til kemikalier og produkter er der arbejdspladsbrugsanvisninger, der beskriver hvilke forholdsregler, der skal overholdes ved brug samt hvor personlige værnemidler og førstehjælpskuffert og lign. findes.  Lærernes anvisninger skal altid følges.

Du skal deltage i klargøring og istandsættelse af værktøj, maskiner samt andet udstyr, fordi dette er en vigtig del af din uddannelse.

Du skal bidrage til oprydning efter undervisningen. Tavler skal være rengjorte, lyset skal slukkes, vinduerne lukkes osv.

Regler for anvendelse af it-udstyr
På alle Syddansk Erhvervsskoles uddannelser anvendes pc’er og andet it-udstyr som en naturlig del af uddannelsen.  Samtlige pc’er i klasseværelser og åbne læringsmiljøer på Syddansk Erhvervsskole anses som undervisningsmidler på linje med alle andre undervisningsmidler.  Skolen har udarbejdet en it-anvendelsespolitik.

Som bruger af skolens it-systemer skal du være opmærksom på, at trafik til og fra de enkelte pc’er, kræver et login. Du har derfor pligt til at hemmeligholde det udleverede brugernavn og din adgangskode. 

På visse uddannelser gøres der opmærksom på særlige retningslinier for anvendelsen af it-udstyret.

Kantine-reglement
Du kan indtage dine måltider i skolens kantiner eller på andre steder, som anvises af Syddansk Erhvervsskole. Dette betyder samtidig, at du ikke må tage flasker og service med uden for kantineområdet. Før du forlader kantinen, skal du rydde op efter dig, så kantinen altid fremstår pæn og ordentlig for nye gæster.

Rengøring
På Syddansk Erhvervsskole lægger vi mange kræfter i, at skolen altid er pæn og ren - som elev er du medansvarlig for dette. Stole skal sættes op efter brug, garderoberne skal holdes i orden og papirkurvene skal kun benyttes til papiraffald.

Øvrige regler
Når så mange er samlet på ét sted, er det nødvendigt, at vi indretter efter et fælles sæt spilleregler. Hos os skal alle kunne udfolde sig i trygge og tillidsvækkende rammer, da det giver et større udbytte af undervisningen for dig og dine klassekammerater. Tilfredse elever og gensidig respekt er vigtigt for os.

Vi forventer, at du optræder ærligt og korrekt over for skolens medarbejdere samt alle elever og kursister både i og uden for skolens område. Vi tolererer ikke mobning!

Det forudsætter, at du taler til dine lærere og klassekammerater i en ordentlig tone, og du optræder ikke forstyrrende eller kommenterer andre elever i undervisningen. 
Tilsvarende kan du forvente, at andre på skolen optræder respektfuldt over for dig og behandler dig ordentligt.

Såfremt du udviser en adfærd, der er til gene for andre, kan dette medføre bortvisning.

Skolens ordensregler gælder også ved studierejser og ekskursioner.

Rygning
Syddansk Erhvervskole er en røgfri skole, så du må kun ryge i de dertil indrettede rygeskure på skolens adresser.

Alkohol og narkotika
Besiddelse og/eller salg af narkotika (heroin, speed, hash, snus mm.), dopingmidler eller lignende stoffer er forbudt og vil medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse indtil sagen er afdækket. Patruljering med narkohunde kan forekomme.

Indtagelse af øl eller andre alkoholiske drikke må ikke finde sted på skolens område, med mindre andet er aftalt med ledelsen. Ledelsen kan ved særlige lejligheder, f.eks. fester og fredagscaféer, dispensere fra forbuddet mod at indtage alkohol. Her tillades indtagelse af alkohol i begrænset omfang, dog således, at eleverne kun må nyde alkoholiske drikke, som udskænkes af kantinen eller under en lærers ansvar.

Våben/våbenlignende genstande
Det er ikke tilladt at være i besiddelse af våben eller våbenlignende gentande eller fremstille våben eller våbenlignende genstande på skolen.

Fund af våben/våbenlignende genstande vil medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse.

Beskadigelser af skolens ejendele
Hvis du beskadiger skolens ejendele, kan du blive stillet over for et erstatningskrav.

Sanktioner og konsekvens
Hvis du overtræder skolens regler, kan det i sidste ende medføre bortvisning. Har du spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte din kontaktlærer, din lærer eller din vejleder.

Afdelingernes ordensreglementer
Det generelle ordensreglement dækker Syddansk Erhvervsskole som helhed. Herudover har visse afdelinger på skolen deres eget ordensreglement. Afdelingernes egne ordensreglementer, der er i fuld overensstemmelse med det generelle reglement, er enten mere specifikke eller mere vidtrækkende.

Forsikring
Kommer du ud for en ulykke på skolen, gælder følgende:

  • Hvis ulykken sker i forbindelse med praktiske øvelser i et værksted, edb-, fysik- eller kemilokale, er du sikret ved lov om arbejdsskadeforsikring
  • Hvis ulykken sker i teoriundervisning, idræt/bevægelse eller friperioder (frikvarter og mellemtimer), er du kun dækket af egen personlig ulykkesforsikring, hvis du er over 18 år. Hvis du er under 18 år, dækkes du af familiens ulykkesforsikring. Du bør undersøge, om du er dækket af en ulykkesforsikring
  • I tilfælde af tyveri fra aflåste skabe og lignende har skolen intet ansvar. Tyveriet skal anmeldes til Politiet
  • I evt. praktikperioder er du sikret ved lov om arbejdsskadeforsikring​