AMU evalueringer

Syddansk Erhvervsskole lægger stor vægt på, at brugerne af vores ydelser er tilfredse. Derfor undersøger vi tilfedsheden vha. evalueringer med værktøjet viskvalitet.dk for hhv. deltager og virksomhedstilfred. Endvidere aflæses og tolkes der på diverse indikatorer som fx gennemførelses- og beståelsesprocenter og diverse nøgletal på AMU aktiviteter.

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er:

  • At forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling.
  • At sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.
  • At tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU.

Læs mere om det fælles kvalitetssystem, spørgsmål og evalueringer på www.viskvalitet.dk, hvor alle resultater ligger.

Læs mere om vores AMU-kursisters tilfredshed med Syddansk Erhvervsskole under nedenstående link:

Læs mere om vores virksomhedernes tilfredshed med Syddansk Erhvervsskole under nedenstående link:

Eksterne evalueringer
Virksomhederne og AMU
AMU spiller en vigtig rolle i forbindelse med opkvalificeringen af ufaglærte og faglærte medarbejdere i Danmark. Denne undersøgelse går tæt på virksomhedernes vurdering og brug af AMU.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) giver med denne rapport et indblik i virksomhedernes vurderinger af, om det aktuelle udbud af arbejdsmarkedsuddannelser matcher virksomhedernes efter- og videreuddannelsesbehov. Samtidig kaster rapporten lys over virksomhedernes brug af og viden om AMU.

Læs mere og hent udgivelsen her