ETU - Elevtrivselsundersøgelser 
Hvert år gennemfører skolen trivselsundersøgelser (ETU) blandt de studerende i efteråret. Hvert andet år i ulige år omfatter undersøgelsen også studiemiljøet.

Formål
Elevtrivsel spiller en væsentlig rolle for, hvordan skolen opfattes, hvordan vi er i stand til at tiltrække nye elever samt evner til at fastholde de eksisterende.

Trivsel på skolen er samtidigt en forudsætning for, at man får veluddannede unge ud i videreuddannelse eller i samfundet efter endt uddannelse – trivsel giver nemlig bedre rum til læring.

Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på skolen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever. Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre skolen til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden.

ETU 2017

ELEVTRIVSEL 2017

3292 EUD-elever er blevet spurgt om deres trivsel med kerneydelsen

2250 ud af 3292 adspurgte elever svarede på elevtrivselsundersøgelsen i 2017, svarende til en svarprocent på 68 %. Det er et godt datagrundlag for undersøgelsen.

Figur: Elevtrivsel og indsatsområder 2017 - I figuren øverst ser du hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 2017 på Syddansk Erhvervsskole. Nederst ses de indsatsområder, der kan påvirke trivslen. Her kan du desuden se, hvordan det samlede resultat er i forhold til landsgennemsnittet.

Trivsel
Elevtrivslen på Syddansk Erhvervsskole ligger igen højere end landsgennemsnittet i 2017. Syddansk Erhvervsskole har formået at fastholde den overordnede elevtrivsel på 84 (på en skala fra 1-100), som i 2015 og 2016, mens landsgennemsnittet er faldet et procentpoint til 82. Dermed er Syddansk Erhvervsskoles elevtrivsel nu to procentpoint højere end landsgennemsnittet. 

Indsatsområder
Syddansk Erhvervsskoles resultater pr. indsatsområde ligger på de fleste områder lige under landsgennemsnittet og ellers på niveau med landsgennemsnittet.

Der er en lille tilbagegang på fire ud af syv af de overordnede indsatsområder. Særligt emnet ’Praktik' har haft tilbagegang, og de udsagn, der er faldet mest i scoren, er:
’Jeg var godt forberedt til at komme i praktik’
’Jeg er glad for at være i praktik’

Til at understøtte, at der skal iværksættes indsatser, der skal forbedre de fysiske rammer, er der under ’Undervisningsmiljø’ meget lave scorer på udsagnene: ’Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende’ og ’Fællesarealerne er spændende at opholde sig i’. Desuden scorer udsagnet ’Der er mulighed for bevægelse/fysisk aktivitet i forbindelse med undervisningen’ lavt.

Den flotte fremgang fra 2015 til 2016 på emnet ’fysiske rammer’ har ikke været mulig at fastholde. Det vidner om, at prioritering af elevernes miljø fortsat skal være høj. Og det er da også skolens intention i forbindelse med etablering af det nye Videnscenter på Risingsvej i Odense, der bliver indviet i 2018, og med lidt længere tidshorisont nybyggeriet på Boulevarden 36 i Vejle, der skal stå færdig sommeren 2019.

Læs mere herunder

ETU 2016

ELEVTRIVSEL 2016

3.507 EUD elever er blevet spurgt om deres trivsel med kerneydelsen

2.355 ud af 3.507 adspurgte elever svarede på elevtrivselsundersøgelsen i 2016 svarende til en svarprocent på 67 % procent. Det er et godt datagrundlag for undersøgelsen.Figur: Elevtrivsel og indsatsområder 2016 - I figuren øverst ser du hovedresultatet af elevtrivselsundersøgelsen på Syddansk Erhvervsskole, nederst ses de indsatsområder der kan påvirke trivslen. Her kan du desuden se hvordan det samlede resultat er i forhold til landsgennemsnittet og den bedste skole indenfor sektoren.

Trivsel
Syddansk Erhvervsskole opnåede en score på 84 point i den overordnede elevtrivsel (på en skala fra 1-100). Resultatet er det samme som i 2015, hvor den nye spørgeramme første gang blev benyttet.

Resultat ligger lige over landsgennemsnittet på de øvrige EUD skoler vi sammenligner os med, og 6 point efter skolen med den bedste score. Det er således en bedre placering, når vi sammenligner med andre, idet landsgennemsnittet er faldet et procentpoint, mens skolens resultat er status quo.

Indsatsområder
Syddansk Erhvervsskole resultater pr. indsatsområder, ligger på de fleste områder lidt over landsgennemsnittet, og ellers på niveau med landsgennemsnittet.

Størst fremgang har der været inden for indsatsområdet ’Fysiske rammer’, der er steget med 4 procentpoint. Undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) samt vedligeholdelse og rengøring topper med 4 procentpoint; men også indretning, udseende og forholdene generelt på skolen opnår flot fremgang på 3 procentpoint.

Næst størst fremgang er der for indsatsområdet Undervisere, der er steget ned 3 procentpoint indenfor Mål og feedback samt Respekt og ansvar. Mens indsatsområderne Pædagogik og didaktik samt Forberedelse går frem med 2 procentpoint.

Udsagnet:
’Lærerne er godt forberedte’ topper med en fremgang på 4 procentpoint, mens udsagnene:
’Lærerne giver mig ansvar’
’Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære’
’Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem’ alle går frem med 3 procentpoint.
Sidstnævnte udsagn skal fortsat prioriteres af skolen, da effekten af en forbedring på dette udsagn vil være betydelig.

Under læringsmiljøsegmentering ses, at SDE er gået frem med 5 procentpoint på ’Godt læringsmiljø’, og nu har overhalet EUD landsgennemsnittet.

EUX
På elevtrivslen scorer EUX også 84 procentpoint, men på indsatsområder scores der lavere: 

Læs mere herunder

ETU 2015

ELEVTRIVSEL 2015

3.658 EUD elever, er blevet spurgt om deres trivsel med kerneydelsen

2.363 ud af 3.658 adspurgte elever svarede på elevtrivselsundersøgelsen i 2015. 60 flere elever end i 2014 og en svarprocent på 65% procent. Det er et godt datagrundlag for undersøgelsen.

Figur: Elevtrivsel og indsatsområder 2015 - I figuren øverst ser du hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 2015 på Syddansk Erhvervsskole, nederst ses de indsatsområder der kan påvirke trivslen. Her kan du desuden se hvordan det samlede resultat er i forhold til  landsgennemsnittet og den bedste skole indenfor sektoren.

Trivsel
Syddansk Erhvervsskole opnåede en score på 84 point i den overordnede elevtrivsel (på en skala fra 1-100). Resultatet kan ikke sammenlignes med tidligere års elevtrivselsmålinger, da der i 2015 er besvaret ud fra en helt ny spørgeramme.

Resultat ligger på niveau med landsgennemsnittet på de øvrige EUD skoler vi sammenligner os med, og 8 point efter skolen med den bedste score.

Indsatsområder
Syddansk Erhvervsskole resultater pr. indsatsområder, ligger på niveau med landsgennemsnittet, dog klarer vi os en anelse ringere på indsatsområderne "Pædagogik og didaktik" der er et point ringere og "Fysiske rammer" der er to point ringere.

Undersøgelsen viser, at begge indsatsområder har en væsentlig drivkraft for trivslen.

I indsatsområdet "Pædagogik og didaktik" er der to områder der med fordel kan sættes fokus på, nemlig at underviserne giver mere faglig hjælp når der er brug for det og bliver bedre til at forklare tingene så eleverne forstår det.

I indsatsområdet "Fysiske rammer" bør der sættes fokus på forholdende som helhed på skolen. Eleverne ønsker det forbedret mht. undervisningsforholdende, vedligeholdelse og rengøring og indretning og udseende.

Fastholdelse af eux-elever


Figuren viser mængden af eux-elever der har svaret, at de har overvejet at skifte over til et ordinært uddannelsesforløb, da uddannelsens faglige niveau er for højt.

ETU 2014

3.256 EUD elever, er blevet spurgt om deres trivsel med kerneydelsen

2.303 ud af 3.256 adspurgte elever svarede på elevtrivselsundersøgelsen i 2014. Godt 200 flere elever end i 2013 og en svarprocent på 71% procent.
Det er et særdeles godt datagrundlag for undersøgelsen.

Trivsel


Figur: Elevtrivsel 2014 - I figuren ser du hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 2014 på Syddansk Erhvervsskole. Her kan du desuden se hvordan det samlede resultat er i forhold til  landsgennemsnittet og den bedste skole indenfor sektoren.

Syddansk Erhvervsskole opnåede en score på 66 point i den overordnede elevtrivsel (på en skala fra 1-100). Et procentpoint lavere end sidste års resultat. 
Resultat ligger tre procentpoint under gennemsnittet på de øvrige EUD skoler vi sammenligner os med, og 22 point efter den bedste score.

Fastholdelse


Figuren viser øverst hvor mange elever der har svaret, at de har overvejet at stoppe uddannelsen inden for de sidste tre måneder. Nederst vises begrundelsen for denne overvejelse.

1 procentpoint flere end i 2013, har overvejet at stoppe uddannelsen. Langt flere begrunder det med personlige årsager[+9]. Til gengæld er der langt færre der begrunder det med forhold der skyldes skolen [-9] og uddannelsen [-2] og forhold der skyldes opholdet i praktikken [-2].

Sammentidig er antallet af elever der siger at de er blevet væk fra undervisningen, status quo.

Antallet af ambassadører er status quo, med 61% og troløse elever med 3%. 
På-vej-væk elever er steget [+1] til 15%, mens mængden af trofaste elever er steget [+1] til 21%.

Indsatsområder og effekt

 

Figuren viser de indsatsområderne, som er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. I cirkeldiagrammet ses, hvilke indsatsområder der har størst betydning for trivslen.

Indsatsområderne underviser [-1], undervisning [-1], socialt miljø [-1] og fysisk miljø [-4] er gået tilbage, mens resten er status quo., i forhold til 2013.

Undervisningen og underviserne har den største betydning for de adspurgte elever, hvorfor der specielt bør være stor fokus på disse to indsatsområder. Men også det fysiske og sociale miljø bør ydes stor opmærksomhed, hvis elevtrivsel skal højnes fremadrettet.

Samlet set er der ingen af skolens scorer der ligge på højde med det bedste resultat for en EUD skole i 2014.

Læs mere herunder: