Elevtrivsel 2015

3.658 EUD elever, er blevet spurgt om deres trivsel med kerneydelsen

2.363 ud af 3.658 adspurgte elever svarede på elevtrivselsundersøgelsen i 2015. 60 flere elever end i 2014 og en svarprocent på 65% procent. Det er et godt datagrundlag for undersøgelsen.

Figur: Elevtrivsel og indsatsområder 2015 - I figuren øverst ser du hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 2015 på Syddansk Erhvervsskole, nederst ses de indsatsområder der kan påvirke trivslen. Her kan du desuden se hvordan det samlede resultat er i forhold til  landsgennemsnittet og den bedste skole indenfor sektoren.

Trivsel
Syddansk Erhvervsskole opnåede en score på 84 point i den overordnede elevtrivsel (på en skala fra 1-100). Resultatet kan ikke sammenlignes med tidligere års elevtrivselsmålinger, da der i 2015 er besvaret ud fra en helt ny spørgeramme.

Resultat ligger på niveau med landsgennemsnittet på de øvrige EUD skoler vi sammenligner os med, og 8 point efter skolen med den bedste score.

Indsatsområder
Syddansk Erhvervsskole resultater pr. indsatsområder, ligger på niveau med landsgennemsnittet, dog klarer vi os en anelse ringere på indsatsområderne "Pædagogik og didaktik" der er et point ringere og "Fysiske rammer" der er to point ringere.

Undersøgelsen viser, at begge indsatsområder har en væsentlig drivkraft for trivslen.

I indsatsområdet "Pædagogik og didaktik" er der to områder der med fordel kan sættes fokus på, nemlig at underviserne giver mere faglig hjælp når der er brug for det og bliver bedre til at forklare tingene så eleverne forstår det.

I indsatsområdet "Fysiske rammer" bør der sættes fokus på forholdende som helhed på skolen. Eleverne ønsker det forbedret mht. undervisningsforholdende, vedligeholdelse og rengøring og indretning og udseende.

Fastholdelse af eux-elever


Figuren viser mængden af eux-elever der har svaret, at de har overvejet at skifte over til et ordinært uddannelsesforløb, da uddannelsens faglige niveau er for højt.