På Syddansk Erhvervsskole 2010-2015

Kundestrukturen afspejles af de uddannelser, skolen tilbyder.

Efter udspaltning af Erhvervsakademiet Lillebælt i 2012 medregnes de korte og videregående uddannelser ikke længere i skolens regnskab.

Udspaltningen betød, at skolens samlede elevtal inkl. efteruddannelse faldt med 1.043 årselever i 2012. På de øvrige uddannelsesområder steg aktiviteterne med 157 elever i forhold til 2011, hvilket var noget over forventet.

Antallet af årselever har været støt stigende siden 2012, men forventninger til 2015 var dæmpede pga. den nye EUD-reform der trådte i kraft taugust 2015.

EGU elever er grundforløbselever og kommunale 10. klasser er indtægtsgivende virksomhed (IDV).

Erhvervsuddannelserne ekskl. skolepraktik faldt med 383 årselever fra 2014 til 2015 efter en større stigning året før, et fald der forventes at fortsætte grundet reformen. Til gengæld ventes realkompetencevurderingen, at kunne tilføre et par årselever. 

Skolepraktikken steg med 10 årelever, en stigning på ca. 3,5 %. Antallet af årselever i skolepraktikken er stegt hvert år siden der var en lille tilbagegang i 2011. En fremgang der forventes at stige markant i 2016 pga. at kvoterne på nogle af uddannelserne bortfalder. Virksomhedsforlagt skolepraktik har opnået en fremgang på 40 årselever, her forventes et fald antallet i 2016.

Årselevtallet på htx og eux har været svagt stigende over de seneste par år, men hvor htx forventes en større fremgang i 2016, forventes fremgangen at fortsætte som hidtil på eux. 

Efteruddannelsen har oplevet et fald fra 2014 til 2015, denne udvikling forventes  at vende i 2016, inden for AMU og IDV. Faldet fra 2011 til 2012 skal ses i lyset af Erhvervsakademiets udspaltning, som alene tæller et fald på 48 årselever.

Introduktion og brobygning forventes også at stige væsentligt i 2016. Mens der ikke forventes nogen aktivitet inden for åben uddannelse.

Det at skolen har fået kommunale 10. klasser i 2013, har været med til at stabilisere antallet af årselever i de samlede salgsaktiviteters.

Forventninger er der dog neddæmpede i 2016. Da det forventes at skolen vil koncentrere sine ressourcer omkring implementeringen af EUD reformen.