For at måle virksomhedernes opfattelse laver skolen systematiske tilfredshedsmålinger med mulighed for benchmarking.

Skolen gennemfører løbende virksomhedstilfredshedsundersøgelser (VTU), der skal belyse praktikvirksomhedernes tilfredshed med skolen og samarbejdet.

Hvert andet år i lige år, udarbejdes der strategiske opgørelser, på den samlede evaluering.

Praktikstatistik
Hver måned udarbejder skolen statistik over praktiksituationen på skole- og afdelingsniveau.

VTU 2015

Syddansk Erhvervsskole gennemførte en virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) i skoleåret 2014-2015

Ud af de 1908 (487 i 2014) adspurgte virksomheder valgte 845 (207 i 2014) at besvare spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 44 % (43 % i 2014).


Undersøgelsen i 2015 har et validt datagrundlag, da så stor en del af virksomhederne har besvaret.

Generelt på skoleplan er tilfredsheden gået tilbage med 3 point fra en tilfredshed på 71 point i 2014 til 68 point i 2015. Tilbagegangen er sket på samtlige indsatsområder der måles på. Om tilbagegangen skyldes en reel tilbagegang eller om det brede datagrundlag gør sig gældende er svært at vurdere.

I 2014 blev virksomhedstilfredshedsundersøgelsen kun gennemført på et udsnit af de skoler, der havde elever på skolen pga. at VTU'en blev gennemført som en pilottest, ud fra et nyt koncept. Det nye koncept blev implementeret i 2015, hvor samtlige virksomheder, som havde elever på skolen, blev adspurgt.

Den røde markering i grafen angiver virksomhedernes tilfredsheden på de enkelte uddannelser.

Se spørgeskemaet herunder:

VTU 2014

Syddansk Erhvervsskole gennemførte en virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) i perioden september 2013 - maj 2014.

Ud af de 487 (1400 i 2012) adspurgte virksomheder valgte 207 (256 i 2012), at besvare spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 43 % (18 % i 2010).

Generelt på skoleplan er tilfredsheden gået frem med 6 point for andet år i træk.

VTU undersøgelsen er gennemført som en del af en pilottest på et helt nyt VTU koncept, hvilket har betydet at ikke alle afdelinger og uddannelser har deltaget i dette års VTU.

Loyaliteten er følgende: Ambassadører gået fra 38% til 32% og På-vej-væk-virksomheder fra 13% til 7%. Omdømme fra 66 til 70 point. Positive resultater, der underbygger virksomhedernes motivation til et fremadrettet samarbejde med skolen.

 

Virksomhederne udtaler sig
SDE er blevet rigtig gode til at give mere konkret information om, hvem de relevante kontaktpersoner er inden for et givent uddannelsesområde, så mester ved, hvem der kan tages kontakt til i forskellige sammenhænge.

Undersøgelsen i 2014 peger dog stadig på, at virksomhederne efterspørger mere kommunikation, information og samarbejde mellem praktikvirksomheden og skolen.

Der er et udbredt ønske om at SDE har kontakt til virksomheden 1-2 gange om året i elevens praktikperiode. Kontakten skal indeholde en status og opfølgning på elevens præstationer og udfordringer, for at sikre eleven i udvekslingen mellem skole og praktik.

Virksomhederne efterspørger også mere indflydelse på indholdet af undervisningen og tilrettelæggelsen af vekselvirkningen mellem virksomheds- og skoleopholdet.

Resultat pr. tema
Resultaterne er ikke direkte sammenlignelige i forhold til tidligere år, dels pga. at ikke virksomheder på de forskellige uddannelser er repræsenteret i undersøgelsen og dels pga. at både konceptet og selve spørgerammen er ændret i forhold til tidligere.

Men eleven på skolen og eleven i virksomheden kan sammenlignes med tidligere resultat og på disse to områder har der været en flot fremgang i forhold til 2012 på mellem 6-7 point. Generelt pæne resultater, men stadig ikke på det forventede niveau på 75 point.

Effekt på tilfredshed
Forbedringer på omdømme (55 %) har den største effekt til tilfredsheden. Næstefter har eleven i virksomheden (32 %) den største effekt på tilfredsheden.

I hvilken retning har vi udviklet VTU’en og hvorfor?
Den ”gamle dataindsamling” var en strategisk analyse, rapportering og benchmarking. Der var primært fokus på strategiske trends og samlede fokusområder. Spørgeskemaet var relativt omfattende og svarprocenten lå max på ca. 20 %.

VTU realtime
Det nye værktøj VTU realtime, har fokus på udviklingen af samarbejdet med den enkelte virksomhed. Der er endvidere fokus på ”early-warning” og opfølgning og dialog med den enkelte virksomhed især ved kritiske evalueringer.

Dataindsamlingen er fleksibel, og skolen sætter selv konteksten for, hvordan og hvornår dataindsamlingen skal foregå. Spørgerammen er markant reduceret, og består af 16 kernespørgsmål. Den er meget mere fleksibel end den ”gamle spørgeramme”.

Der er udviklet en ny dataindsamlingsplatform og en ny rapportløsning, som vi på skolen samlet kalder VTU realtime. Der er et automatisk flow efter, at invitationen er udsendt, og der genereres automatisk en påmindelsesmail ved manglende besvarelse. Rapporteringen er online og realtime. Svarprocenter er typisk fra 50-60 % på de skoler, som allerede i gang – og det er en markant forbedring ift. det ”gamle system”.

Det er forventningen, at den 2-årige opsamling og eksterne benchmarking fortsætter som hidtil.

Hvad skal der gøres?
Centralt på skolen koordineres virksomhedskonsulenternes aktiviteter på Syddansk Erhvervsskole, så indsatsen over for virksomhederne bliver bedre organiseret. Dette vil fortsat være meget i fokus.

Der vil senere komme flere tiltag via opfølgningsplaner fra de enkelte uddannelsesområder, som der bliver linket op til herunder på hjemmesiden.

Syddansk Erhvervsskole takker alle de deltagende virksomheder for deres tid og bidrag til undersøgelsen.

Se resultater og opfølgningsplaner herunder: