Hvert år udarbejder skolen en handlingsplan for øget gennemførelse i bestræbelsen på hele tiden at højne kvaliteten af uddannelserne.

Fra og med 2016 er handlingsplanen for øget gennemførelse den enkelte skoles eget mål- og resultatstyringsværktøj og skal anvendes af ledelsen i skolens kvalitets- og strategiarbejde.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har som led i erhvervsuddannelsesreformen udviklet et nyt koncept for handlingsplanen. Konceptet sætter fokus på den enkelte skoles mål og resultater i forhold til at opfylde reformens fire klare mål  i ”Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (pdf)” fra 2014 (erhvervsuddannelsesreformen) der skal sikre flere elever en praktikplads.

De fire klare mål:

  1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
  2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
  3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes
Frem til 2015 har handlingsplanerne for øget gennemførelse haft et fælles mål om at 95 procent af alle unge gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har kræver et stort fokus på at bekæmpe frafald.

Handlingsplanerne er et redskab til kvalitetsstyring for den enkelte skole og skal hjælpe til at identificere udfordringer, igangsætte relevante indsatser og opstille realistiske mål.​

Det skal handlingsplanen indeholde

Handlingsplanerne skal have følgende indhold:

Klare mål 
Skolerne skal give en status på deres bidrag til at opfylde reformens mål. Det sker på baggrund af data, som ministeriet stiller til rådighed.

Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag
Den enkelte skole skal beskrive sit fælles pædagogiske didaktiske grundlag, og hvordan det kan bidrage til at løse de udfordringer, skolen har.
Praktikpladsopsøgende arbejde
Den enkelte skole skal give en status på mål og resultater inden for det praktikpladsopsøgende arbejde, for eksempel indgåelse af uddannelsesaftaler og anvendelse af skolepraktik (skoleaftale).
Årlige temaer
Der kan, efter indstilling fra minister for børn, undervisning og ligestilling, indgå årlige temaer i handlingsplanerne, for eksempel status på implementering af udvalgte dele af reformen.
I perioden 2016-2020 skal skolerne i handlingsplanerne give en status på det faglige løft af lærernes erhvervspædagogiske kompetencer.
Handlingsplanerne kan også indeholde et tema efter skolens eget valg, for eksempel et særligt strategisk indsatsområde.

Proces for arbejdet med handlingsplaner
Arbejdet med handlingsplanerne indgår som en del af skolernes lokale strategi- og budgetarbejde.

Ministeriet offentliggør hvert år ultimo september data til brug for udarbejdelsen af handlingsplanerne.
Handlingsplanerne skal være godkendt af skolernes bestyrelser og være tilgængelige på skolernes hjemmesider senest 31. januar hvert år (11. marts i 2016).

Du kan klikke herunder, og se skolens handlingsplaner: