Mere end 1000 HTX studerende er blevet spurgt om deres mening i 2016. Det svarer til det antal HTX studerende, der blev adspurgt i 2015.

Svarprocenten er 91%, og dermed er resultatet af undersøgelsen meget repræsentativ. Respondenterne fordeler sig med 31 % kvinder og 69 % mænd. Elevtrivselen hos kvinderne er 3 point højere end hos mændene.

SDE har historisk set meget flotte elevtrivselsresultatet på de tekniske gymnasier, og 2016 er ingen undtagelse. Der er scoret 80, som er 7 procentpoint højere end landsgennemsnittet i undersøgelsen. Bedste resultat på 84 bliver overgået af Vejle Tekniske Gymnasium, der opnåede en elevtrivsel på 85.

Trivsel
Samlet set er resultatet på trivslen på skoleniveau gået 2 point tilbage i elevtrivsel, med en score på 80 point i forhold til 2015 (skala 1-100). Det betyder, at skolens samlede resultat på htx ikke overstiger det bedste skoleresultat, blandt de skoler vi sammenligner os med i ESB-netværket.

Elevtrivsel 2016 på HTX

 

Resultaterne for elevtrivslen på de to tekniske gymnasier fordeler sig med en score på 85 på Vejle Tekniske Gymnasium og en score på 77 på Odense Tekniske Gymnasium. Vejle Tekniske Gymnasium opnåede igen i år at score højere end alle de deltagende tekniske gymnasier. Trods en mindre tilbagegang med hhv. ét - og to point, er resultaterne at betragte som særdeles flotte, da scoren ligger højt på skalaen 1-100.

Fastholdelse

Figuren viser øverst de studerendes mening om deres faglige udfordringer. Nederst til venstre vises de studerendes udtalelser om pjækkeri, inden for den seneste måned og til højre om de har overvejet at stoppe uddannelsen i indeværendes skoleår.

Der ses tydeligt en forskel i tilfredsheden blandt de studerende der har haft overvejelser (66 point) om at stoppe uddannelsen og de der ikke har (82 point).

På-vej-væk studerende er faldet [-1] og ambassadører er steget [+1]. Hvilket til gengæld hænger godt sammen med den øgede trivsel.

 

Figuren viser de indsatsområderne, som er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. I cirkeldiagrammet ses, hvilke områder der har størst betydning for trivslen.

Undervisningen og organisering har den største betydning for de adspurgte. Området ”Undervisningen” er gået et point tilbage mens ” organisering” er status quo.

Sidste måling viste at ’undervisere’ var en af de to mest betydningsfulde indsatsområder, denne har ligeledes en høj score, men er dog gået et point tilbage.

”Udstyr og materialer” er gået frem med 4 point og ”Fysisk miljø” er gået frem med 3 point. Områder der har været en del fokus på i de seneste år pga. tidligere års tilbagegang på disse områder.

Det ”Sociale miljø” og ”Egen motivation er hhv. gået et point tilbage hhv. status quo, og der er fortsat meget flotte og høje vurderinger på hhv. 80 og 83 point.

Læs mere herunder: