Den strategiske ledelse (direktionen og chefgruppen) har ansvaret for at sikre, at kvalitetssystemet opbygges så det omfatter:

  • Kendskab til kundernes, aftagernes og øvrige interessenters krav vedr. behov og forventning samt oplevelse af skolens kvalitet
  • Formulerede kvalitetsmål og -politikker
  • Udbredelse af kvalitetsmål og -politikker, så de er kendt og efterleves af de ansatte
  • Dokumenteret effektivitet bl.a. gennem hensigtsmæssige kvalitetsprocedurer og kommunikationsprocesser
  • Fastsættelse af krav og ressourcer til gennemførelse og verifikation af aktiviteterne
  • Kendskab til det faktiske kvalitetsniveau og sikring af opfyldelse af kvalitetsmålene
  • Revurdering og fastlæggelse af kvalitetsplan/forbedringsplan

Ledelsens repræsentant - og projektcentrets funktion
Ressourcedirektøren og lederen af projektcentret er ledelsens repræsentanter vedrørende det overordnede ansvar for kvalitetssystemet.

Kvalitetskonsulenten har det daglige ansvar og den praktiske koordinering af kvalitetssystemets opbygning, anvendelse og vedligeholdelse.

Projektcentret indgår i tværorganisatorisk samarbejde, og koordinerer en tilvejebringelse af kvalitetsdokumentation.

Det er projektcentrets ansvar at koordinere de tværorganisatoriske opgaver.

Samarbejde på alle niveauer i organisationen
Til støtte for kvalitetssystemets opbygning , implementering og effektivitet, involveres ledere, chefer og medarbejdere via de KPI'er (Key Performance Indicator) der overordnet bliver meldt ud på skoleniveau og som bliver nedbrudt på afdelingsniveau.

Afdelinger og medarbejder evaluerer KPI'erne i deres lokale selvevaluering og indgår derfor naturligt i selve udførelsen af aktiviteterne i kvalitsforbedringsarbejdet, ud fra de handlingsplaner der er affødt af selvevalueringen.

HovedSamarbejdsUdvalg (HSU)
Til støtte omkring medarbejdertrivselsundersøgelser og APV undersøgelser, bruges den eksisterende samarbejdsstruktur: Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) – Lokale Samarbejdsudvalg (LSU).

HSU forelægges:

•Oplæg
•Oplæg vedrørende de overordnede kvalitetspolitikker og –strategier
•Overordnede resultater fra kvalitetssystemet.

samt er med til at udpege personer til evt. tværgående projektgrupper