Den overordnede ledelse

Bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole har til opgave at varetage den overordnede ledelse.

Bestyrelsen godkender skolens udbudsprogram og budgettet og træffer afgørelse om større investeringer, herunder byggeprojekter. Herudover fører bestyrelsen tilsyn med skolens daglige ledelse.

Bestyrelsen holder fire ordinære møder om året (inklusive et todages bestyrelsesseminar, hvor ledelsen for skolens afdelinger og uddannelser giver en grundig orientering om udviklingen, og hvor strategiske indsatsområder drøftes). 

Syddansk Erhvervsskoles bestyrelse består pr. 1. maj 2018 af 12 medlemmer med stemmeret. Medlemmerne vælges af arbejdsmarkedets organisationer - fem arbejdsgiverrepræsentanter og fem arbejdstagerrepræsentanter - Odense Kommune og Vejle Kommune i forening (dvs. et medlem), et medlem ved bestyrelsens selvsupplering samt en repræsentant for medarbejderne og en repræsentant for elever og studerende. Hertil kommer en repræsentant uden stemmeret for henholdsvis medarbejdere og elever/studerende.

Forretningsudvalget for skolens bestyrelse udgøres af bestyrelsens formand (valgt med udgangspunkt i Odense) og næstformand (valgt med udgangspunkt i Vejle) samt et bestyrelsesmedlem valgt med udgangspunkt i henholdsvis Odense og Vejle - bistået af skolens direktør og vicedirektør.

Hvervet som formand og næstformand besættes i toårige perioder af henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanterne. De bytter hverv midt i valgperioden. I den resterende del af igangværende valgperiode foretages ikke yderligere skift.

Fra den 1. maj 2018 udgøres bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole af følgende medlemmer
 

Torben Andersen

Torben Mølgaard Andersen (Formand)
Udpeget af Tekniq

 

Lars Hansen

Lars Hansen (næstformand)
Udpeget af Metal Odense


 

Rene Sørensen

Rene Sørensen 
Udpeget af Horesta
 

Flemming Warth 
Udpeget af Dansk El-Forbund

 


Martin Jensen
Udpeget af 3F Vejle, Bygningsarbejdernes Fagforening

 

Poul Henrik Jørgensen
Udpeget af Dansk Industri

 

Kim Aage Nielsen Birkerød
Udpeget af Dansk Byggeri

 

Jens Mathiesen

Jens Mathiesen
Udpeget af 3F Odense Transport

 

Peter Rahbæk Juel
Udpeget af kommunerne
 

Jens Ejner Christensen
Selvsupplering
 

Alex Haugaard

Alex Haugaard
Medarbejderrepræsentant
 

Anders Lund

Anders Lund Behmer
Elevrepræsentant

 

Medlemmer uden stemmeret

Dorte Lind Damkjær 
Medarbejderrepræsentant 
 

Maja Mørk
Elevrepræsentant