Den overordnede ledelse

Bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole har til opgave at varetage den overordnede ledelse.

Bestyrelsen godkender skolens udbudsprogram og budgettet og træffer afgørelse om større investeringer, herunder byggeprojekter. Herudover fører bestyrelsen tilsyn med skolens daglige ledelse.

Bestyrelsen holder fire ordinære møder om året (inklusive et todages bestyrelsesseminar, hvor ledelsen for skolens afdelinger og uddannelser giver en grundig orientering om udviklingen, og hvor strategiske indsatsområder drøftes). 

Syddansk Erhvervsskoles bestyrelse består frem til den 30. april 2018 af 14 medlemmer med stemmeret. Medlemmerne vælges af arbejdsmarkedets organisationer - fem arbejdsgiverrepræsentanter og fem arbejdstagerrepræsentanter - Odense Kommune og Vejle Kommune i forening (dvs. et medlem), et medlem ved bestyrelsens selvsupplering samt en repræsentant for medarbejderne og en repræsentant for elever og studerende. Hertil kommer en repræsentant uden stemmeret for henholdsvis medarbejdere og elever/studerende.

Forretningsudvalget for skolens bestyrelse udgøres af bestyrelsens formand (valgt med udgangspunkt i Odense) og næstformand (valgt med udgangspunkt i Vejle) samt et bestyrelsesmedlem valgt med udgangspunkt i henholdsvis Odense og Vejle - bistået af skolens direktør og vicedirektør.

Hvervet som formand og næstformand besættes i toårige perioder af henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanterne. De bytter hverv midt i valgperioden. I den resterende del af igangværende valgperiode foretages ikke yderligere skift.

I perioden 2014 til 2018 udgøres bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole af følgende medlemmer

Lars Hansen

Lars Hansen (formand)
Udpeget af Metal Odense
 

Torben Andersen

Torben Mølgaard Andersen (næstformand)
Udpeget af Tekniq
 

Rene Sørensen

Rene Sørensen 
Udpeget af Horesta
 

Flemming Warth

Flemming Warth 
Udpeget af Dansk El-Forbund
 

Torben Vissing Rasmussen

Torben Vissing Rasmussen
Udpeget af Dansk Industri
 

Jens Ibsen

Jens Ibsen
Udpeget af Dansk Byggeri
 

Jens Mathiesen

Jens Mathiesen
Udpeget af 3F Odense Transport
 

Søren Folkersen

Søren Folkersen
Udpeget af 3F bygningsarbejdernes fagforening
 

Peter Rahbæk Juel
Udpeget af kommunerne
 

Jens Ejner Christensen
Selvsupplering
 

Alex Haugaard

Alex Haugaard
Medarbejderrepræsentant
 

Anders Lund

Anders Lund Behmer
Elevrepræsentant

 

Medlemmer uden stemmeret

Jesper Trier

Jesper Trier
Værkstedsassistent
 

Maja Mørk
Elevrepræsentant