§1
Navnet på Syddansk Erhvervsskoles personaleforening er SDEP

§2
Formål:

  • at fremme det sociale og kollegiale sammenhold mellem skolens medarbejdere.
  • at varetage medlemmernes interesser på områder, der ligger uden for de faglige foreningers virkefelter.
  • at afholde kulturelle arrangementer, møder, foredrag og selskabelige sammenkomster, som kan være af værdi for medlemmernes livskvalitet og deres virke på skolen.
  • at kunne fungere som koordinerende forening for de øvrige foreninger på skolen.

§3
Som medlemmer kan optages enhver medarbejder på Syddansk Erhvervsskole, samt skolens seniorer forudsat de har været betalende medlem i minimum seks måneder forud for overgangen til senior. Udmeldelse sker ved fratrædelse eller med tre måneders varsel.

§4
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet kan trækkes over skolens lønsystem hver måned. 

Seniorkontingent opkræves for ét år ad gangen umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Seniorer der indmeldes mellem to generalforsamlinger, opkræves en gang for perioden fra indmeldelse og til næste ordinære generalforsamling.

§5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed; den afholdes hvert år i første kvartal.

Ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel indeholdende dagsorden med følgende punkter:

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Budget og fastlæggelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
7. Valg af revisorer og suppleant 
8. Eventuelt

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stilles forslag herom, skal afstemningen ske skriftligt. Ved stemmelighed bortfalder forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt og motiveret forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal i så fald afholdes senest 14 dage efter anmodning herom.

§6
Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen efter følgende retningslinier (stk.):

1. Der vælges 8 medlemmer til bestyrelsen, således at 4 medlemmer er på valg hvert år. 
2. De i §2, sidste led, nævnte foreninger kan herudover udpege et medlem til bestyrelsen for et år ad gangen. 
3. Der vælges særskilt to suppleanter, for et år ad gangen. 
4. Der vælges to revisorer til bestyrelsen således, at en er på valg hvert år. 
5. Der vælges en revisorsuppleant for et år ad gangen.
6. Genvalg kan finde sted til alle poster. 
7. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler arbejdet imellem sig. 
Formanden leder alle møder, og forhandlingerne indføres i protokol. 

§7
Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens midler skal indestå på bank- eller sparekassebog, eller en selvstændig konto i skolens balance.

Revisorerne kan til enhver tid foretage revision.
Meddelelser om sådan revision tilføjes protokollen.
Kassereren skal hvert år på generalforsamlingen fremlægge revideret regnskab.

§8
Forud for generalforsamlingen indhenter formanden navnene på de bestyrelsesmedlemmer som udpeges af de tilknyttede foreninger for det kommende år. Formanden indhenter desuden hos skolens direktør oplysning om tilskud fra skolen. Oplysningerne indgår i formandens beretning.

§9
Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves,

  • At der indkaldes til generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.
  • At mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.

Samtidig træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler, bortset fra skolens tilskud, der tilbagebetales.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. oktober 2001 med ændring vedtaget på generalforsamlinger den 19. november 2002, 5. februar 2004, 12. november 2009 samt 3. marts 2011, 14. marts 2013.

Dirigent
Frede Kruse