Tillykke med din ansættelse
som skolepraktikant 

Som ansat på Syddansk Erhvervsskole er du underlagt de generelle regler, der gælder på Syddansk Erhvervsskole og for Syddansk Erhvervsskoles ansatte.

De generelle regler kan du finde og læse om på skolens intranet. I skolepraktikken er det vores opgave at tilbyde dig, der ikke har kunnet få en uddannelsesaftale med en mester, en mulighed for at gennemføre uddannelsen til tømrer. 

For at du som skolepraktikant (SKP´er) kan få udbytte af dette tilbud, er det vigtigt, at du forstår hvilke krav og kvalifikationer, der stilles til dig som SKP´er.

Forskelle

SKP adskiller sig fra en læreplads hos en mester på ét væsentligt område:

Hos en mester vil du typisk gå sammen med mester eller en svend.
I skolepraktikken har en SKP-instruktør op til 10-15 praktikanter, så du vil en del af tiden derfor være overladt til dig selv.
Det betyder, at vi i skolepraktikken kræver, at du har selvdisciplin, og at du kan passe dit arbejde og overholde dine pauser uden at være under opsyn. Du skal selv være interesseret i at lære tømrerfaget, og hvordan man opfører sig som tømrer. Vi opfordrer dig derfor til at spørge løs og naturligvis at høre efter.

Ligheder

Der er mange ligheder mellem SKP og en læreplads hos en mester, bl.a. de rettigheder og pligter du har som lærling. 
I skolepraktikken har vi et regelsæt som SKAL overholdes for, at praktikken kan fungere, og at du kan få en god uddannelse.


REGLSÆT

Arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer og fordelt således:

  • Mandag - torsdag kl. 7.00 - 15.10
  • Fredag kl. 7.00 - 12.00

Mødetid er præcis og betyder, at du ved arbejdstidens begyndelse er omklædt og
parat til at tage fat på arbejdet.

Hvis intet andet er aftalt, møder du kl. 7.00 i SKP-tømrerafdelingens lokaler.

Hvis du bliver forsinket, meldes dette hurtigst muligt pr. telefon til:

  • Odense: Pia Hagedorn, SKP-instruktør på tlf. 2979 6588

Forsinkelse bliver registreret og kan ved gentagelse udløse en skriftlig advarsel.
SMS, elevplan og mail accepteres ikke.

Pauser

De daglige pauser afholdes i tidsrummene:

  • Kl. 9.00 - 9.30 og
  • Kl. 12.00 - 12.30

Pausernes længde er præcis 30 minutter, inkl. rygning. Holder du længere pauser, vil dette blive påtalt, og det kan i gentagne tilfælde medføre en skriftlig advarsel. Pauserne afholdes på arbejdsstedet, eller hvor det er blevet anvist af instruktøren. Ved arbejde på Risingsvej afholdes pauserne i kantinen.

Adfærd i arbejdstiden og pauserne

Når du er i skolepraktik, er du ikke i skole. Skolen, skolens afdelinger og ansatte er dine kunder og skal behandles som sådan. Du skal vide, at alle bemærker din adfærd og opførsel, herunder din arbejdsindsats og udførelsen af dit arbejde.

Vi har i skolepraktikken flere forskellige kunder. Den største kunde er Syddansk Erhvervsskole. Det er særlig vigtigt, at vores kunder er tilfredse med vores arbejde for ingen kunde = intet arbejde= ingen skolepraktik.

Hvis der klages berettiget over din adfærd og/eller dit arbejde, vil du modtage en advarsel, der i grove eller gentagne tilfælde er skriftlig. Så tænk over, hvad du arbejder med, hvordan du arbejder og hold din arbejdsplads ren og ryddelig.

Løn

Du modtager ikke løn som SKP-elev, men derimod en månedlig SKP-ydelse efter de gældende satser. Du kan få de aktuelle satser oplyst i Praktikcentret.

Hvis du er på kontanthjælp eller anden overførselsindkomst (fx revalidering, dagpenge eller sygedagpenge), kan du ikke modtage SKP-ydelsen.

Din SKP-ydelse går ind på din NEM-konto. Hvis du ikke allerede har en NEM-konto, skal du hurtigst muligt oprette en konto i din bank. Kontakt din bank for spørgsmål om NEM-konto. Når skolen opretter dig som modtager af SKP-ydelse, får vi automatisk dine skatte- og kontooplysninger, så vi kan indsætte pengene til dig.

Har du et frikort, der ikke bruges til fx et fritidsjob, så kan du bruge det til din SKP-ydelse. Bruges dit hovedkort hos en anden arbejdsgiver, så vil det være bikortet, som personaleafdelingen bruger til din SKP-ydelse. Du skal selv sørge for at rette henvendelse til SKAT, hvis dette skal ændres. Nummeret til SKAT er tlf. 7222 1818.

Når du modtager din SKP-ydelse, får du ikke en lønseddel i papirform. Lønsedler sendes til din e-boks, da du er statsansat.

Yderligere spørgsmål om løn stilles til afdelingen ”HR & Personale” på tlf. 6312 6578.

Befordring

Som SKP-elev kan du få refusion for dine befordringsudgifter, hvis du har mere end 10 km til skole eller praktiksted. For at du kan få refusionen, skal du dokumentere dine rejseudgifter sammen med en befordringsblanket. Hvis du kører i egen bil, skal du udfylde en tro og love erklæring sammen med dokumentation. Befordringstilskuddet udbetales månedsvis bagud, og du skal i den første uge efter en måned er slut, søge tilskud for den foregående måned.

Tilskuddet skal søges digitalt via sdbf.dk. Du har fået tilsendt en vejledning til at søge tilskud sammen med din skoleaftale. Har du brug for en ny vejledning, kan du henvende dig i Praktikcenteret. Det er dit eget ansvar at søge befordringstilskud, og at de oplysninger, du oplyser i blanketten er korrekte. Du kan kun søge tilskud for en måned ad gangen, og først når hele måneden er slut. Har du spørgsmål til dette, kan du henvende dig i Praktikcentret.

Du vil få 90 % i tilskud af billigste offentlige transportudgift, når du er i praktik på skolen eller i VFU og 100 %, når du er på et skoleophold. Når du modtager SKP-ydelse, kan du ikke trække kørsel fra på selvangivelsen, da der ikke er tale om løn.

Hvis du derimod har en delaftale i SKP, er det din arbejdsgiver, der betaler din løn. Så vil du ikke modtage i befordringsgodtgørelse, men du kan trække din transport fra i skat.

Sygemelding

Sygdom og anden akut grund til fravær skal meldes pr. telefon til:

  • Odense: Pia Hagedorn, SKP-instruktør på tlf. 2979 6588 mellem kl. 6.30 - 7.00. Dette gælder også, når du er i aftale.

Efter kl. 7.00 vil det blive betragtet som ulovligt fravær.

Du kan derefter registrere dit sygefravær på elevplan.dk.

Hvis du har hyppigt eller langvarigt sygefravær, vil du blive kaldt til samtale for at finde ud af eventuelle årsager og for at drøfte din egnethed inden for tømrerfaget.

SMS, elev-plan og mail accepteres ikke.

Raskmelding

Raskmelding skal ske dagen før, du forventer at møde på skolen/arbejdspladsen. Meldingen skal ske senest kl. 15.00.

Fravær

Alt fravær registreres. Har du for meget fravær, vil du blive kaldt til samtale for at tale om årsagen. Fortsætter fraværet, vil du kunne risikere en skriftlig advarsel. I værste fald kan dette også medføre, at du ikke får mulighed for at fortsætte uddannelsen i SKP’en.

Ferie og fridage

Er du tilknyttet SKP’en, har du som udgangspunkt fem ugers ferie og fem feriefridage hvert ferieår (1.maj – 30.april). Dog kan dette ændre sig, hvis du får en uddannelsesaftale hos en virksomhed.

Skolepraktikken holder lukket i tre uger hver sommer. Normalt er det ugerne 28, 29 og 30, men det kan variere fra år til år.
Der er også ferie i uge 7 og uge 42 samt dagen efter Kr. himmelfart.
Der er desuden lukket mellem jul og nytår.

Værktøj/bogpakke

Ved start i skolepraktikken vil du få udleveret et sæt værktøj, personlige værnemidler og en bogpakke. Dette betales i første omgang af skolen, hvor du efterfølgende afbetaler med kr. 250 pr. måned. Beløbet betales på et girokort.

SKP-afdelingen har også en del fællesværktøj, som du har mulighed for at låne. Du kvitterer for modtagelsen og er forpligtet til at erstatte værktøj, der forsvinder eller bliver ødelagt pga. manglende omtanke.
Defekt værktøj ombyttes af instruktørerne.

Arbejdstøj

Du vil som udgangspunkt få udleveret to sæt arbejdstøj hvert år. Det første sæt arbejdstøj får du udleveret, når din prøvetid er gennemført. Herefter vil du få et sæt ca. hvert halve år.
Et sæt arbejdstøj består af 2 stk. t-shirt, 1 stk. sweatshirt og 1 par bukser.

Fodtøj

Der udleveres sikkerhedsfodtøj efter behov. Det påhviler dig at vedligeholde det udleverede fodtøj.

Handsker

Du kan få udleveret ”knop”-handsker efter behov. Andre handsketyper ombyttes kun ved tilbagelevering af det nedslidte par.

Advarsler

Hvis du ikke lever op til de krav, vi stiller i skolepraktikken, vil du som konsekvens få en mundtlig advarsel. Det er så op til dig at rette op på din adfærd. Hvis det ikke sker, risikerer du en skriftlig advarsel. Såfremt der trods advarslerne stadig sker brud på reglerne, vil du modtage 2. skriftlige advarsel.
Ved 3. skriftlige advarsel vil du blive opsagt uden mulighed for at vende tilbage.

Samtaler

Hvis der opstår en situation, der kan have negativ påvirkning på dit arbejde og uddannelse, kan du til enhver tid bede om en fortrolig samtale med dine instruktører og/eller uddannelsesvejleder. Du er også velkommen, hvis du har spørgsmål eller ønsker i forbindelse med din uddannelse.

EMMA-kriteriet

EMMA-kriteriet er grundlaget for vurdering af din egnethed som skolepraktikant.

Kriteriet står for:

Egnet: Du skal bestå grundforløbet, og skolen skal vurdere, om du er egnet såvel fagligt som personligt til videre uddannelse inden for det SKP-område, du ønsker optagelse i.

Mobil geografisk: Du skal søge de lærepladser, du får anvist, også selvom de ligger et stykke fra din bopæl.

Mobil fagligt: Du skal være parat til at påbegynde en anden eller beslægtet uddannelse inden for dit grundforløb.

Aktiv søgende: Du skal selv gøre en stor indsats for at finde en læreplads både i perioden, hvor du venter på optagelse til SKP, men også under hele SKP-forløbet. Du skal have en synlig profil på praktikpladsen.dk. Du skal gå ind en gang om måneden, såfremt du ikke aktiverer din profil, og vi når at sende dig et brev, hvori der står, at den er ved at udløbe, vil du modtage en advarsel.

Søgning af praktikplads/læreplads

For at opfylde EMMA-kriteriet om at være geografisk mobil og aktivt søgende, skal du som en del af dit arbejde søge læreplads.
Dette foregår efter aftale med jævne mellemrum. Du planlægger på forhånd, hvilke tømrermestre du vil besøge og søge læreplads hos. Du er forpligtet til at søge i et stort geografisk område.

Sociale aktiviteter

Som i enhver anden virksomhed ønsker vi at skabe gode rammer for vores medarbejdere. Så har du og dine medpraktikanter forslag til aktiviteter, der kan være med til at styrke sammenhold, fællesskab og glæden ved at være i skolepraktik, så sig endelig til.

Det kunne f.eks. være ekskursioner, sportslige arrangementer eller besøg udefra. Det er jer som praktikanter, der er med til at sætte dagsordenen.

Vi håber, at du får en god tid som SKP´er i tømrerafdelingen, og at skolepraktikken bliver en lærerig og inspirerende del af din uddannelse.

Praktik 

Mens du er i SKP, kan du komme ud i praktik i en virksomhed i kortere eller længere tid. Det kan foregå på flere forskellige måder.

Virksomhedsforlagt undervisning (VFU)
Skolen kan vælge at lægge noget af undervisningen i en virksomhed (VFU) i en kortere periode. Hvis skolen vælger dette, skal du tage imod det. Det er ikke frivilligt. Formålet med VFU er at give dig erfaringer fra ”det virkelige liv” – og måske fører det en praktikplads med sig.

Når du er tilbage i SKP-ordningen igen, skal du huske at skive dine erfaringer på dit CV og brug også praktikpladsen.dk.

Når du er i VFU, betaler skolen din SKP-ydelse, og du kan få befordringsgodtgørelse som ved normal SKP. Du optjener ikke feriepenge, mens du er i VFU.

Skolen sigter mod, at VFU skal være af kortvarig karakter på ca. 2-3 uger i samme virksomhed.

Delaftale i SKP i en virksomhed
Der kan være mulighed for at få en delaftale. 
Den bliver oprettet som en normal uddannelsesaftale, blot for en kortere periode, og du beholder stadig tilknytningen til SKP. Det betyder også, at du, selvom du er i delaftale i en virksomhed, stadig skal opfylde EMMA-kravene og dermed også være aktiv søgende og have en synlig profil på praktikpladsen.dk samt svare tilbage på kontaktbreve fra skolen om, at du stadig er aktiv søgende mv.

I en delaftale i SKP er du ansat i virksomheden og får derfor løn fra virksomheden mv. Ved evt. sygdom skal du både give besked til din praktikansvarlige i SKP og virksomheden. Se i øvrigt afsnittet om sygdom og fravær.

Du kan ikke sige nej til at komme i delaftale. Hvis du gør det, risikerer du bortvisning og udmeldelse af SKP – uden mulighed for at vende tilbage.

Kort-/Restlæreforhold
Hovedformålet med de forskellige praktikperioder er, at du finder en virksomhed, der vil tage dig i lære i kort tid eller resten af uddannelsestiden. I et restlæreforhold trækkes din SKP-tid normalt fra restlæretiden, så hele dit uddannelsesforhold får samme længde og indhold som et ordinært elevforhold.

Når du får en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du henvende dig til den praktikansvarlige, som i fællesskab med virksomhedskonsulenten sørger for, at de formelle papirer bringes i orden.

Du kan ikke sige nej til at komme i restlæreforhold. Hvis du gør det, risikerer du bortvisning og udmeldelse af SKP – uden mulighed for at vende tilbage.

Venlig hilsen

Tømrerafdelingens SKP team & Allan Nielsen, afdelingsleder