Økonomi
Eleven ansættes som lønmodtager med elevløn. Lønnen skal være angivet i uddannelsesaftalen. Der kan være forskellige løn- og overenskomstforhold på de forskellige læresteder.

Når eleven er på skole, modtager virksomheden refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) for løn og evt. befordring. Der skal søges særskilt for voksenelever.

Ferie
Eleven er omfattet af ferielovens bestemmelser samt de almindelige bestemmelser om ferie, som er indeholdt i overenskomsten.

Forsikring
Eleven er omfattet af den pågældende arbejdsgivers arbejdsskade-forsikring under oplæring i virksomheden. Når eleven er på skoleophold, gælder samme regel. Anmeldelse af konkrete skader på skole eller virksomhed skal foretages af arbejdsgiveren til eget forsikringsselskab.

Prøvetid
Elevens første 3 måneder i virksomheden betragtes som en gensidig prøvetid, hvor begge parter uden særlig begrundelse kan opsige uddannelsesaftalen. 

Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen ikke opsiges af den ene part - kun såfremt parterne er enige. Aftalen kan dog opsiges, hvis forudsætningerne for uddannelsesforholdet misligholdes af en af parterne. Hvis en aftale misligholdes, og der ikke er enighed om dette, er der tale om en tvistighed. En tvistighed mellem en elev og en virksomhed skal indbringes for det faglige udvalg, der skal sørge for at forlige parterne.