Praktisk info

Studiekort
Eleverne i 10. klassecenteret får udleveret Campusstudiekort via vores app, SDE Selvbetjening.

Kortet giver forskellige rabatter både lokalt og ved DSB. Desuden kan det anvendes som legitimation.

Ferieplan
Herunder finder du ferieplanen for eleverne i Billund Kommunes folkeskoler i
skoleåret.

Studietur
10.klassecenteret arrangerer en studietur i løbet af skoleåret. 
Max egenbetaling vil være 3.500 kr.

Du kan også vælge at komme i praktik eller deltage i en alternativ uge på skolen.

Lektioner og pauser
1. modul (1.-2. lektion):   kl. 07.45 – 09.15
2. modul ( 3.-4. lektion):   kl. 09.30 – 11.00
3. modul (5.-6. lektion):   kl. 11.35 – 13.05
4. modul ( 7.-8. lektion):   kl. 13.20 – 14.50.

Om 10. klassescenteret

Den 1. august 2013 overtog Syddansk Erhvervsskole driften af 10. klasse og etablerer dermed 10.klassecenteret, Grindsted.

Tilbage i 2008 blev den daværende 10. Klasse Skolen en del af Campus Grindsted, dette samarbejde videreføres af 10. klassecenteret, Grindsted.

Vi samarbejder med de øvrige uddannelsesinstitutioner på Campus Grindsted bl.a. om afholdelse af Campus OL i oktober måned.


Mission, vision og værdier for 10. klassecenter i Grindsted

Mission

 • Vi udvikler, udbyder og kvalitetssikrer tidssvarende 10. klasse undervisning.
 • Vi tilbyder fleksibel og studieforberedende uddannelse og undervisning i rummelige miljøer med ”plads til alle”.
 • Vi samarbejder med forældre, ungdomsuddannelsesinstitutioner i Grindsted samt med UU for at sikre bedst muligt udbytte af læringen for den unge.
 • Vi bidrager til, at vores elever og medarbejdere udvikler en stærk faglig og personlig identitet.
 • Vi driver skole på et forsvarligt økonomisk grundlag.

Vision

 • Vi er anerkendt og respekteret som et af Danmarks bedste 10. klassecenter.
 • Vi har faglige/ pædagogiske fyrtårne og spydspidser på udvalgte områder.
 • Vi er kendt som pædagogiske og innovative i tankegang og processer.
 • Vi er en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder de bedste medarbejdere og ledere og giver en følelse af stolthed, anerkendelse og respekt.

Værdier

 • Høj faglighed
 • Udviklende, skabende og innovativ
 • Individet i centrum
 • Dybt engageret
 • Socialt ansvarlig

Virkeliggørelsen af skolens værdier er betinget af den adfærd, som præger skolens medarbejdere og elever.

UU-Vejledning Billund Kommune

UU-vejledning på 10. klassecenteret

Uddannelsesvejledningen på 10.klassecenteret varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning Billund ved UU-vejleder Carsten Søndersø Riemann.

Lidt om UU Billund
UU Billund er et vejledningstilbud til unge under 25 år. I UU Billund kan elever og forældre få vejledning og orientering om uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Vejledningen starter i 7. klasse, hvor eleverne møder deres UU-vejleder for første gang, og fra 8. kl. starter de arbejdet med deres uddannelsesplan. En plan, der følger dem ind i den ungdomsuddannelse, de vælger. 

UU vejledning på 10.klassecenteret
På 10.klassecenteret foregår der mange forskellige ting i vejledningen. Her nævnes nogle væsentlige områder. I starten af skoleåret kommer alle elever til en samtale med vejlederen. Hvis eleven senere på året har spørgsmål, er de altid velkomne på vejleder-kontoret.

Alle elever deltager i en uges brobygning på en ungdomsuddannelse.

Vejlederen kan deltage i skolehjemsamtaler.

Vejlederen introducerer tilmelding til ungdomsuddannelserne på optagelse.dk, som færdiggøres hjemme.

Uddannelsesparathed
UU-vejlederen vurderer sammen med 10.klassecenterets lærere, om eleven er uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse. Dette ud fra følgende tre kompetenceområder:

Det faglige område: Karakterer, opgaveløsning, læringspotentiale og koncentration.
Det personlige område: Motivation, selvtillid og handlekompetence.
Det sociale område: Relations-kompetencer, empati, lede og tage følgeskab og konflikthåndtering.

Kontakt
Som elev eller forældre er man altid velkommen til at kontakte vejlederen med alle studie-, og erhvervsrelaterede spørgsmål. Vi varetager dog også andre vejledningsopgaver i kommunen og vil derfor ikke altid være at træffe på 10. klassecenteret. 

Carsten Søndersø Riemann 
Mobil: 2269 2453
Csr@billund.dk

10+

Til dig, der har brug for særlig støtte.

Den unge skal visiteres til 10+, og tilbuddet gælder kun for unge, der er blevet visiteret. Man kan ikke selv tilmelde sig 10+.

10+ er etableret i tilknytning til ungdomsmiljøet på 10.klassecentret på Tinghusgade i Grindsted. Det giver de unge i 10+ adgang til et udviklende fællesskab med jævnaldrende unge.

De unge i 10+ har herudover adgang til at benytte fag- og værkstedslokaler i 10.klassecentret og på Syddansk Erhvervsskole.

Hvem er tilbuddet for?
Målgruppen for tilbuddet er de unge, som er i målgruppen for visitation til STU eller må forventes at udvikle sig ind i målgruppen for visitation til STU uden en særlig indsats.

Med denne forudsætning er den samlede målgruppe på omkring 15 unge pr. årgang.

De unge skal selv være motiverede for at modtage tilbuddet. Folkeskolelovgivningen giver ikke mulighed for at være i 10. klasse, hvis den unge ikke selv ønsker det.

Hvorfor 10+?
Målet for iværksættelsen af 10+ er at understøtte de visiterede unges muligheder for efterfølgende at kunne overgå til ordinær ungdomsuddannelse eller kunne vurderes egnede til EGU.

Målgruppens udbytte af de ordinære ungdomstilbud er begrænset, da disse ikke i til-strækkeligt omfang kan tilbyde de unge den støtte, guidning og struktur, som er nødvendig for, at de kan udvikle sig. 10+ skal styrke deres selvtillid og give dem troen på, at de kan få uddannelse og arbejde og komme til at være del af samfundet.

Med det sigte, bliver formålet med 10+ at identificere og udvikle styrkesiderne hos den enkelte elev sådan, at der sker målrettet udvikling af de kompetencer, som vil kunne give den unge adgang til erhvervsrettet uddannelse efter ét eller to år i specialtilbuddet.

Hvad er målet med 10+?
Målet med 10+ er at give de unge realkompetencer inden for de områder, de på længere sigt kan benytte til at komme i uddannelse eller arbejde. Ud fra individuelle handleplaner arbejdes der med de områder, hvor den unge har interesse og kompetencer.

At give de unge et tilbud om 10. klasse under folkeskoleloven med tilbud om hele fagrækken og med afsluttende eksamination i de fag, der er undervist i.

Campus Grindsted

For at give Grindsted en skarpere og mere attraktiv profil som uddannelsesby, har Grindsted Gymnasium og HF-Kursus, Erhvervsgymnasiet Grindsted, Syddansk Erhvervsskole, Grindsted Landbrugsskole, VUC Vest, TronsøSkolen, Grindsted Produktionshøjskole og Billund Kommune besluttet at danne Campus Grindsted.

Parterne har i fællesskab formuleret og godkendt følgende fællesaftaler for Campus Grindsted.

 • et fælles, fysisk, attraktivt studiemiljø på Tinghusgade, omfattende 10. klasse, STX, HF, HHX, HTX, tekniske og merkantile erhvervsuddannelser samt efteruddannelser.
 • integreret med Magion (idræts- og kulturcenter 2012) 
 • fælles, virtuelt studiemiljø for elever
 • identifikationsfaktor for elever i campusuddannelserne 
 • er en del af et levende bymiljø 
 • fordybelse, kreativitet og eksperimenteren
 • Campus Grindsted motiverer unge til videregående uddannelse 

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for 10. klassecenteret Grindsted  

KOMMUNIKATION:

 • Der kommunikeres gennem Syddansk Erhvervsskoles elektroniske læringsplatform, og ellers direkte i forældrenes E – boks, og E – boks til elever over 18 år.
 • Situationer opleves ofte meget forskelligt. Skolen forventer at forældre og elever henvender sig til skolen, hvis en situation eller en oplevelse har skabt undring, før der træffes en konklusion.   

FRAVÆR:

 • Kommer du for sent til time og døren er lukket, skal du følge den enkelte faglærers procedure for adgang til klassen.
 • Er man forhindret i at komme i skole (sygdom eller andet) skal det skrives ind i Ludus.
 • Tandlæge, lægebesøg, køretimer o. lign. lægges så vidt muligt udenfor skoletid.
 • Ved bekymrende fravær indkaldes elev og forældre til samtale med lærer og vejleder vedrørende uddannelsesparathed.

UDGANG:

 • Man må ikke forlade skolen i undervisningstiden uden aftale med en lærer.
 • Elever på 10. årgang må forlade skolens område i frikvartererne, men møder ind til undervisningstid.

ADFÆRD:

 • Brug af pc, mobiltelefon og høretelefoner må KUN ske i timerne efter lærerens vurdering.
 • Energidrikke er ikke tilladt på skolen.
 • Mad og drikke må ikke nydes i undervisningstiden. Dette indtages i pauserne.
 • Toiletbesøg i timerne foregår ved anmodning.
 • Vold og voldelig adfærd tolereres ikke, men medfører øjeblikkelig bortvisning samt politianmeldelse.
 • Som udgangspunkt ingen overtøj i timerne.
 • Alle elever forventes at rydde op efter sig selv. For eleverne er skolen ikke et offentligt rum, men en selvvalgt uddannelsesinstitution. 

AFLEVERINGER:

 • Skriftlige opgaver skal afleveres senest på deadline-dato. I modsat fald kan der ikke forventes respons på opgaven.
 • Alle skriftlige opgaver er obligatoriske, herunder OSO.
 • Ved manglende afleveringer indkaldes - efter lærerens vurdering - til samtale.

TOBAKS- OG SNUSFRI SKOLE OG ARBEJDSPLADS
Vi ønsker at bakke op om at skabe en røgfri generation af unge. Derfor har skolen besluttet, at hverken de ansatte eller skolens elever på ryge i arbejdstiden/skoletiden.

Hvad er tobaksfri skole- og arbejdstid?

 • Der er tobaks- og snusfri skoletid/arbejdstid fra kl. 07.00 – 17.00, når man opholder sig på eller nær skolens matrikel.
 • Tobaks- og snusfri skoletid omfatter alle former for tobak, herunder snus med og uden tobak, tyggetobak, skrå og e-cigaretter mv.
 • Skolens matrikler er tobak- og snusfrie i alle døgnets 24 timer.

FJERNUNDERVISNING:
Når du deltager i fjernundervisning, skal du kunne ses på kamera. Du kan få fravær, hvis du i undervisningen ikke kan ses på kameraet. Du kan fritages for brug af kamera, hvis du har en forudgående aftale med din lærer, som har ansvaret for undervisningen.

KRAV OM MUNDBIND:
Der er krav om mundbind indendørs på fællesarealer. Det gælder gange, kantiner og fællesarealer mv. Manglende efterlevelse af kravet kan medføre eventuel bortvisning eller bøde.

ØVRIGE REGLER:

 • Der er obligatorisk brobygning i løbet af året.
 • Der afholdes terminsprøver 1-2 gange over året.
 • Der udleveres karakterblade to gange og der afholdes behovssamtaler i løbet af året.
 • Alle elever er tilmeldt 10. klasses eksamen.

Elevfortællinger: Det fik jeg ud af 10. klasse

Er du i tvivl, om du skal læse 10. klasse eller ej? Se videoen og hør, hvad Marcus, Sune, Alberte og Sebastian fik ud af at gå i 10. klasse. De fortæller bl.a. om det sociale sammenhold, men også deres faglige og personlige udvikling.

BOOK EN RUNDVISNING

Tilmelding

Spørg os

Uddannelsessekretær Grindsted

Ingvild Bergstrøm
76426272 / 20261636
ibe@sde.dk

Find os her