Eksamensreglement på Syddansk Erhvervsskole

Her på siden kan du finde en masse informationer om regler for eksaminer på Syddansk Erhvervsskole. Tryk dig ind på det emne, som du vil vide mere om herunder.

Du kan også finde hele eksamensreglementet her:
Eksamensreglement for elever på Syddansk Erhvervsskole (PDF)

Tilmelding og indstilling

Når du tilmelder dig et skoleforløb, er det samtidig en tilmelding til de tilhørende prøver.

Der kan aflægges prøve i et fag, når du har fulgt undervisningen samt afleveret alle obligatoriske opgaver. Det er din lærers ansvar at orientere holdet om fagets prøve, prøveform og bedømmelseskriterier ved fagets begyndelse. 

Afmelding til prøven, herunder ved sygdom

Frist for afmelding af prøve er en uge på Syddansk Erhvervsskole. Hvis andet ikke er angivet er fristen ved prøvens begyndelse. Hvis du ikke afmelder prøven rettidigt, tæller prøven som påbegyndt.

Hvis du bliver syg og ikke kan gå op til prøven, skal dette dokumenteres med en lægeerklæring. Skolen refunderer ikke udgiften til denne. Skolen skal have besked hurtigst muligt ved opstået sygdom. Ny prøve skal afholdes hurtigst muligt, og senest næste gang skolen afholder den pågældende prøve – eventuelt ved en sygeprøve.

Hvis du bliver syg til en svendeprøve eller anden prøve i sidste eksamenstermin, skal en sygeprøve ligge i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. 

Hvis du kommer for sent til en mundtlig prøve, og skolen vurderer, at forsinkelsen er rimelig begrundet, kan du blive tilbudt at aflægge prøven på et senere tidspunkt end planlagt.

Hvis du kommer for sent til en skriftlig prøve, kan du kun få lov at deltage, hvis Syddansk Erhvervsskole er sikker på, at du ikke har fået oplysninger om prøven, samt at din forsinkelse er rimelig begrundet. Det skal vurderes af din afdelingsleder.

Særlige prøvevilkår

Der kan tilbydes prøver med særlige vilkår for elever med:

 • Psykiske og fysiske funktionsnedsættelser
 • Tilsvarende vanskeligheder
 • Andet modersmål end dansk.

Du skal senest 14 dage inden eksamen have fremført dit ønske om særlige prøvevilkår til studievejleder eller afdelingsleder. Om du skal gennemføre en prøve på særlige vilkår afgøres af en afdelingsleder og eventuelt en vejleder efter en individuel vurdering. Det er en forudsætning, at der ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Regler for deltagelse i prøver

Støjende eller forstyrrende adfærd under aflæggelse af prøver er forbudt. En uhensigtsmæssig adfærd kan medføre en skriftlig advarsel og i yderste konsekvens medføre bortvisning fra prøven eller skolen.

Du må ikke medbringe mobiltelefon i forberedelses- eller prøvelokalet, med mindre andet er angivet i den lokale undervisningsplan.

Hvis du ikke består en prøve, er du fortsat tilmeldt prøven. Du kan går op til den samme prøve to gange, dog en tredje gang hvis der er usædvanlige forhold. Ny prøve skal afholdes hurtigst muligt, og senest næste gang skolen afholder den pågældende prøve – eventuelt ved en sygeprøve.

Hvis du udebliver fra en prøve, vil det tælle som et ikke-bestået prøveforsøg.

Brug af egne og andres arbejde

Besvarelser skal altid være din egen selvstændige besvarelser, med mindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse.

Du må ikke få eller give uretmæssig hjælp under prøver. Du må ikke anvende andres arbejde eller dit eget tidligere bedømte arbejde uden henvisning.

Hvis ovenstående ikke overholdes kan det medføre en skriftlig advarsel og i yderste konsekvens medføre bortvisning fra prøven eller skolen.

Du skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med din underskrift bekræfte, at besvarelsen er udarbejdet af dig uden uretmæssig hjælp.

Gruppeprøve

Hvis du har lavet opgaver eller rapporter sammen med andre, har I alle et fælles ansvar for at overholde alle regler. Hvis en i gruppen ikke bidrager eller på anden vis bryder reglerne, så kan hele gruppen drages til ansvar.

Hvis en del af prøven er en opgave, et projekt eller et produkt, og I har lavet det i gruppen, har I et fælles ansvar for opfyldelsen af krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ingen i gruppen aflægge prøven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at en eller flere af jer skal tilbydes et nyt prøveforsøg.

 

Uregelmæssigheder

Hvis gældende regler for prøver ikke overholdes, kan du bortvises fra prøven og i mindre grove tilfælde få en advarsel. Ved skærpede overtrædelser kan du bortvises fra Syddansk Erhvervsskole i kortere eller længere perioder. I disse tilfælde gives en skriftlig advarsel, om at en gentagelse kan medføre en varig bortvisning. Kun campuschefen kan træffe denne afgørelse.

Ved bortvisning tæller prøven som et prøveforsøg, og en eventuel karakter bortfalder.

Usædvanlige forhold

Hvis der er fejl og mangler i de stillede prøver, kan Syddansk Erhvervsskole vurdere, om du skal tilbydes en omprøve, eller om prøven skal annulleres. Hvis en omprøve tilbydes, kan du ikke få en lavere karakter, men hvis prøven annulleres ses bort fra tidligere karakter, og du vurderes udelukkende på den nye prøve.

Hvis der opdages fejl eller mangler i en svendeprøve træffer Syddansk Erhvervsskole en afgørelse efter samråd med det faglige udvalg.

Identifikation af eksaminander

Du skal kunne fremvise billedidentifikation både til mundtlige og skriftlige prøver.

Alt der afleveres skal være påført dit navn, cpr. nr., holdbetegnelse, fagets navn og niveau.

Udtræk af prøver i grundfag

Tidligst 21 dage og senest 7 dage før prøven skal finde sted, skal din lærer oplyse om hvilke grundfag, der er udtrukket, samt tidspunkt og regler for prøven.

AI og/eller ChatGPT

Det er IKKE tilladt at bruge ChatGPT eller andre lignende værktøjer baseret på kunstig intelligens til prøver. Med mindre det specifikt er nævnt i fagets læreplan.

Ud over ChatGPT er der en række andre digitale hjælpemidler, der ikke må bruge såsom Google Oversæt, Wolfram Alpha og søgemaskiner (Bing, Google osv.). Du må heller ikke sende beskeder til venner eller gå på TikTok, YouTube eller andre sociale medier. Internetadgang må kun bruges til at tilgå websteder og onlinefunktioner, som fremgår af fagets læreplan og LUP, og hvor materialet ikke kan downloades på forhånd. 

Hvis der konstateres snyd eller der er mistanke om snyd, undersøges din besvarelse, og den kan godt vurderes som snyd, selv du ikke indrømmer at have brugt AI eller ChatGPT. Stærke indikationer for snyd kan være nok til at træffe en afgørelse om der er snydt. 

Vurderes det, at du har snydt – fx fordi der er brugt ChatGPT eller lignende - kan det straffes ved at du bortvises fra prøven eller får karakteren -3 (minus tre). Prøven tæller som et prøveforsøg.

Klager over prøver

Klager over forhold ved prøver skal indgives individuelt til skolen. Alle klager skal være skriftlige og begrundet. Er du under 18 år kan dine forældre indgive klager på dine vegne. 

Klager skal indgives senest 2 uger efter at karakteren er givet.

Hvis du klager over en prøve, har du ret til at få udleveret en kopi af den stillede prøven, og hvis opgaven er afleveret skriftligt en kopi af besvarelse, hvis du beder om det.

Du kan fortsætte din uddannelse mens klagen behandles, med mindre andet er fastsat i bekendtgørelserne. Fx hvis et overgangskrav ikke er opfyldt, så kan du ikke fortsætte på hovedforløbet.

Du kan klage over prøven, prøveforløbet eller bedømmelsen. Syddansk Erhvervsskole skal ved modtagelse af en klage straks forelægge klagen for bedømmerne. Der vil være en frist på 2 ugers behandlingstid, med mindre der gives en længere frist. I beregning af fristen indgår juli måned ikke.

Bedømmerne skal individuelt udtale sig om de faglige spørgsmål i klagen.

Efter bedømmerens udtalelse har du en frist på en uge til at kommentere på udtalelsen.

Syddansk Erhvervsskole giver en skriftlig og begrundet afgørelse på klage ud fra bedømmernes udtalelser og dine kommentarer på udtalelsen. Afgørelsen kan medføre ombedømmelse (dog ikke mundtlige prøver), tilbud om omprøve, eller at du ikke får medhold i klagen. Afgørelsen skal meddeles dig og bedømmerne straks den er truffet og senest 2 måneder efter modtagelse af klagen. Hvis du får medhold og prøven enten ombedømmes eller der gives tilbud om omprøve, skal du orienteres om, at dette kan medføre en lavere karakter.

Hvis du accepterer ombedømmelse eller omprøve, skal accepten ske senest 2 uger efter afgørelsen. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt herefter. Hvis der er udstedt et bevis, skal du aflevere beviset.

Klager over en prøve, prøveforløbet eller bedømmelse i forbindelse med en bekendtgørelsesbestemt svendeprøve afgøres i samråd med det faglige udvalg. Øvrige klager afgøres af skolen.

Regler for mundtlige prøver

 • Mød senest 15 minutter før prøvens eller forberedelsens start

 • Medbring tilladte hjælpemidler fx rapporter eller opgaver. Du må kun medbringe hjælpemidler, der fremgår af læreplanerne

 • Hvis du går til prøve på særlige vilkår, skal du være opmærksom på, at du normalt selv skal medbringe eventuelle hjælpemidler

 • Se øvrige regler om fremmøde, sygdom og udeblivelse.

Regler for skriftlige prøver

 • Mød senest 15 minutter før prøvens start. En skriftlig prøve er startet, når den første opgave er delt ud

 • Kommer du for sent, har du ikke krav på at deltage. Henvend dig straks til din afdelingsleder, der vurderer, om du må deltage. Du får ikke forlænget prøvetiden, hvis du får lov til at starte senere

 • Du skal bruge det papir, du får udleveret til prøven

 • Du skal skrive navn, cpr. nr., hold, samt fagets navn og niveau på alt papir

 • Du må kun medbringe hjælpemidler, der står i fagets læreplan. Det kan være skrive- og tegneredskaber, lommeregner, ordbøger mm.

 • Hvis prøven kræver brug af PC, skal du medbringe din egen PC, eller have lavet en forudgående aftale med skolen om lån af PC. Skolen har ret til, at kontrollere installerede programmer både før, under og efter prøven for at undgå snyd

 • Du er selv ansvarlig for at dit udstyr fungerer og at du kan printe. Skolen fastsætter et tidspunkt, hvor udstyr kan opstilles og testes

 • Print kan kun ske efter aftale med tilsynsførende, og kun hvis det ikke forstyrrer

 • Opgavebesvarelsen skal ved afslutning gemmes på et USB-stik udleveret af skolen, samt i en printet udgave underskrevet af dig og tilsynsførende. Opgaven er først afleveret, når begge er sket. Opgave og USB-stik skal være påført dit navn, cpr. nr., hold, samt fag og niveau.