Få et skoleår fyldt med fede oplevelser, personlig udvikling og faglig nysgerrighed.

10. klasse er et solidt springbræt til både gymnasiet, de erhvervsrettede uddannelser eller noget helt tredje. Valget er dit.

Er du i tvivl, om du skal vælge 10. klasse eller ej? Se videoen og hør, hvad Isabella, Emil og Malthe har fået ud af at gå i 10. klasse. De fortæller bl.a. om venskaber, hvordan man bliver mere moden og selvstændig i løbet af 10. klasse samt deres udvikling rent fagligt.

Det kan vi tilbyde dig på 10. klassecenteret:

  • EUD10 er til dig med interesse for erhvervsfagene. Du kombinerer de teoretiske og faglige fag fra uddannelsesområdet med praktiske fag fra erhvervsskoleområdet.
  • EUD 20/20 giver dig to beviser på én gang. Du undervises i alle obligatoriske fag fra 10. klasse samtidig med, at du tager grundforløb 1 på erhvervsuddannelserne.
  • Ordinær 10. klasse: Er du nysgerrig på de almene fag fra folkeskolen, og hvordan verden er skruet sammen? Kan du lide at fordybe dig i boglige og teoretiske emner, og gribes du af de velkendte fag fra folkeskolen? 
  • 10+ er til elever, som har haft det svært med den traditionelle undervisning. Målet med 10+ er at udvikle dine personlige, sociale, faglige og praktiske evner. For at blive optaget i 10+ skal man henvende sig ved UU med henblik på at blive visiteret til klassen.

Praktisk info

Studiekort
Eleverne i 10. klassecenteret får udleveret Campusstudiekort via vores app, SDE Selvbetjening.

Kortet giver forskellige rabatter både lokalt og ved DSB. Desuden kan det anvendes som legitimation.

Ferieplan
Herunder finder du ferieplanen for eleverne i Billund Kommunes folkeskoler i
skoleåret.

Studietur
10.klassecenteret arrangerer en studietur i løbet af skoleåret. 
Max egenbetaling vil være 4.000 kr.

Du kan også vælge at komme i praktik eller deltage i en alternativ uge på skolen.

Lektioner og pauser
1. modul (1.-2. lektion):   kl. 07.45 – 09.15
2. modul ( 3.-4. lektion):   kl. 09.30 – 11.00
3. modul (5.-6. lektion):   kl. 11.35 – 13.05
4. modul ( 7.-8. lektion):   kl. 13.20 – 14.50.

Om 10. klassescenteret

Mission, vision og værdier 

Mission

  • Vi udvikler, udbyder og kvalitetssikrer tidssvarende 10. klasse undervisning
  • Vi tilbyder fleksibel og studieforberedende uddannelse og undervisning i rummelige miljøer med ”plads til alle”
  • Vi samarbejder med forældre, ungdomsuddannelsesinstitutioner i Grindsted samt med UU for at sikre bedst muligt udbytte af læringen for den unge
  • Vi bidrager til, at vores elever og medarbejdere udvikler en stærk faglig og personlig identitet
  • Vi driver skole på et forsvarligt økonomisk grundlag.

Vision

  • Vi er anerkendt og respekteret som et af Danmarks bedste 10. klassecenter
  • Vi har faglige/pædagogiske fyrtårne og spydspidser på udvalgte områder
  • Vi er kendt som pædagogiske og innovative i tankegang og processer
  • Vi er en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder de bedste medarbejdere og ledere og giver en følelse af stolthed, anerkendelse og respekt.

Værdier

  • Høj faglighed
  • Udviklende, skabende og innovativ
  • Individet i centrum
  • Dybt engageret
  • Socialt ansvarlig.

Virkeliggørelsen af skolens værdier er betinget af den adfærd, som præger skolens medarbejdere og elever.

10+

Til dig, der har brug for særlig støtte.

Den unge skal visiteres til 10+, og tilbuddet gælder kun for unge, der er blevet visiteret. For at blive optaget i 10+ skal man henvende sig ved UU med henblik på at blive visiteret til klassen.

Hvem er 10+ for? 
10+ tilbuddet retter sig mod elever, som har haft det svært med den traditionelle undervisning grundet forskellige personlige udfordringer. På 10+ er holdet halv størrelse af en ordinær 10. klasse, dette giver mulighed for at have ekstra fokus på den enkelte elevs behov. 

Hvad er målet med 10+?
Målet med 10+ er at udvikle elevernes personlige, sociale, faglige og praktiske kvalifikationer, så de bliver bedst muligt i stand til at fortsætte i en ordinær ungdomsuddannelse. 10+ tilrettelægges overvejende individuelt under hensyn til den enkeltes kompetencer, udfordringer og interesser. 

10+ afsluttes normalt med ordinære eksaminationer i dansk, matematik, engelsk og evt. valgfag. 

En typisk skoledag i 10+
Vil oftest bestå af en morgenrutine, hvor der bliver gennemgået dagens aktiviteter, efterfulgt af lektioner i fx dansk, matematik eller engelsk. Derudover er der også indlagt bevægelsestimer, tematimer og udflugter i skoleskemaet. Eleverne har også som mulighed at komme i praktik enten i en virksomhed eller på en erhvervsuddannelse, enten som en fast dag og ugen eller med 1-2 ugers varighed. 

Eleverne i 10+ er tilknyttet et fast lærerteam, bestående af to undervisere og en skolepædagog, og der er altid mindst to undervisere i hver lektion. Underviserne i teamet har over 30 års erfaring med undervisning af elever med særlige behov og udfordringer.  

10+ er etableret i tilknytning til ungdomsmiljøet på 10.klassecentret på Tinghusgade i Grindsted. Det giver de unge i 10+ adgang til et udviklende fællesskab med jævnaldrende unge.

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for 10. klassecenteret Grindsted  

KOMMUNIKATION:

  • Der kommunikeres gennem Syddansk Erhvervsskoles elektroniske læringsplatform, og ellers direkte i forældrenes E-boks, og E-boks til elever over 18 år.
  • Situationer opleves ofte meget forskelligt. Skolen forventer at forældre og elever henvender sig til skolen, hvis en situation eller en oplevelse har skabt undring, før der træffes en konklusion.   

FRAVÆR:

  • Kommer du for sent til time og døren er lukket, skal du følge den enkelte faglærers procedure for adgang til klassen.
  • Er man forhindret i at komme i skole (sygdom eller andet) skal det skrives ind i Ludus.
  • Tandlæge, lægebesøg, køretimer o. lign. lægges så vidt muligt udenfor skoletid.
  • Ved bekymrende fravær indkaldes elev og forældre til samtale med lærer og vejleder vedrørende uddannelsesparathed.

UDGANG:

  • Man må ikke forlade skolen i undervisningstiden uden aftale med en lærer.
  • Elever på 10. årgang må forlade skolens område i frikvartererne, men møder ind til undervisningstid.

ADFÆRD:

  • Brug af pc, mobiltelefon og høretelefoner sker efter den enkeltes undervisers retningslinjer, i sine timer.
  • Energidrikke er ikke tilladt på skolen.
  • Mad og drikke hører ikke til i undervisningstiden. Dette indtages i pauserne.
  • Toiletbesøg i timerne foregår ved anmodning.
  • Vold og voldelig adfærd tolereres ikke, men medfører øjeblikkelig bortvisning samt politianmeldelse.
  • Som udgangspunkt ingen overtøj i timerne.
  • Alle elever forventes at rydde op efter sig selv. For eleverne er skolen ikke et offentligt rum, men en selvvalgt uddannelsesinstitution. 

AFLEVERINGER:

  • Skriftlige opgaver skal afleveres senest på deadline-dato. I modsat fald kan der ikke forventes respons på opgaven.
  • Alle skriftlige opgaver er obligatoriske, herunder OSO.
  • Ved manglende afleveringer indkaldes - efter lærerens vurdering - til samtale.

TOBAKS- OG SNUSFRI SKOLE OG ARBEJDSPLADS

Der er jf. gældende lovgivning tobaks- og snusfri skoletid/arbejdstid fra kl. 07.00 – 17.00.

  • Tobaks- og snusfri skoletid omfatter alle former for tobak, herunder snus med og uden tobak, tyggetobak, skrå og e-cigaretter mv.
  • Skolens matrikler er tobaks- og snusfrie i alle døgnets 24 timer.

FJERNUNDERVISNING:
Når du deltager i fjernundervisning, skal du kunne ses på kamera. Du kan få fravær, hvis du i undervisningen ikke kan ses på kameraet. Du kan fritages for brug af kamera, hvis du har en forudgående aftale med din lærer, som har ansvaret for undervisningen.

ØVRIGE REGLER:

  • Der er obligatorisk brobygning i løbet af året.
  • Der afholdes terminsprøver 1-2 gange over året.
  • Der udleveres karakterblade to gange og der afholdes behovssamtaler i løbet af året.
  • Alle elever er tilmeldt 10. klasses eksamen.
  • Hvis skolen ikke har modtaget informationer om særlige behov, kan et ikke forventes at skolen planlægger prøver på særlige vilkår.

     

Tilmelding

Spørg os

Uddannelsessekretær Grindsted

Ingvild Bergstrøm
76426272 / 20261636
ibe@sde.dk

Find os her