Ordens- og studiereglement Syddansk Erhvervsskole

Skolens studie- og ordensregler er udarbejdet efter bestemmelserne i §55 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser

Som elev ved Syddansk Erhvervsskole skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Samfundets almindelige love og regler gælder naturligvis på skolen i lighed med andre steder i samfundet. Dette betyder, at strafbare handlinger som fx vold, besiddelse af våben, trusler, hærværk, tyveri, racistisk optræden, it-misbrug og brug af rusmidler også er strafbart på skolen, og derfor er uacceptabelt.

Når så mange mennesker er samlet på ét sted, er det nødvendigt, at vi indretter os efter et fælles sæt spilleregler. Hos os skal alle kunne udfolde sig i trygge og tillidsvækkende rammer, da det giver et større udbytte af undervisningen for dig og dine klassekammerater. Tilfredse elever og gensidig respekt er vigtige elementer for os.

Skolens ordensregler gælder altid både på skolen, ved studierejser, ekskursioner og virksomhedsforlagt undervisning.

Følg altid lærernes/ansattes anvisninger samt afdelingens/skolens specifikke regler. 

Studie- og ordensreglement.pdf

Mødepligt og tilstedeværelse

Mødepligt og tilstedeværelse

Du har mødepligt og skal være studieaktiv i undervisningen. At være studieaktiv betyder, at du udfører de opgaver, lærerne stiller både på klassen, i forberedelsen og i forbindelse med afleveringer.

Din kontaktlærer følger op på din tilstedeværelse eventuelt i samarbejde med afdelingslederen.

Konsekvens af manglende studieaktivitet:

 • Samtaler med kontaktlærer eller vejleder
 • Tvungen deltagelse i lektiehjælp eller anden plan for opnåelse af manglende kompetencer efter skoletid
 • At et fag skal tages om
 • At et skoleforløb skal tages om
 • At du udmeldes

Hvis du ikke er studieaktiv, altså deltager aktivt i undervisning, kan du erklæres studieinaktiv, og din SU vil blive stoppet. Det er muligt at søge dispensation, afdelingslederen vurderer mulig dispensation ud fra en lægeerklæring.

Fravær og sygemelding

Fravær og sygemelding

Ved fravær skal du give skolen besked i Ludus inden mødetid den første fraværsdag og de følgende dage, hvor du er fraværende. Hvis du forlader undervisningen pga. sygdom, skal du give din lærer besked.

Hvis du har en uddannelsesaftale, skal du også underrette virksomheden.

Alt fravær uanset årsag registreres løbende elektronisk i Ludus. Skolen vil være ekstra opmærksom på dig, hvis du har haft meget fravær på dine skoleforløb. Du kan se registreringerne af dit fravær i Ludus.

Der er kun to årsager til godkendt fravær, og det er egen sygdom eller barnets 1. og 2. sygedag jf. Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Hvis du kommer for sent, angiver din lærer i procent hvor meget fravær, du har haft i lektionen.

Konsekvens ved fravær:

 • Ved højt fravær kan du få en mundtlig tilrettevisning.

 • Hvis dit fravær ikke falder, indkaldes du til møde, og det kan medføre, at du får en skriftlig advarsel.

 •  Hvis dit fravær forbliver højt, og alle muligheder vurderes udtømt, kan du udmeldes fra skolen. Det er altid afdelingslederen eller campuschefen, der tager denne beslutning efter en individuel afgørelse.

Afdelingslederen holdes løbende orienteret af studievejlederne, og forældre holdes orienteret, såfremt eleven ikke er fyldt 18 år. Syddansk Erhvervsskole kan i særlige tilfælde kræve en lægeerklæring. Udgiften dækker Syddansk Erhvervsskole.

Hjemmearbejde og opgaveaflevering

Hjemmearbejde og opgaveaflevering

Når du deltager i fjernundervisning, skal du kunne ses på kamera. Du kan få fravær, hvis du i undervisningen ikke kan ses på kameraet. Fritagelse for brug af kamera, kræver forudgående aftale med den lærer, som har ansvaret for undervisningen.

Du skal aflevere projektopgaver og skriftlige opgaver til den fastsatte tid. Skolen registrerer dine skriftlige afleveringer.

For mange manglende skriftlige afleveringer kan betragtes som studieinaktivitet. Se sanktioner under Mødepligt og tilstedeværelse.

Det er ikke tilladt at skrive af efter internettet, bruge Chatbots og andre virtuelle redskaber eller skrive af fra andres opgaver. Skolen har mulighed for at lave plagiatkontrol. Bliver din opgave betragtet som afskrift, betragtes det som snyd, og campuschef eller afdelingsleder beslutter hvilke sanktioner, der skal iværksættes. I yderste konsekvens kan det betyde udmeldelse.

Deltagelse i projektarbejde på skolen og evt. udenfor skolen

Det forventes, at du deltager i projekter og lignende på samme måde som ved alle andre opgaver. Dette gælder både for projekter på skolen og evt. udenfor skolen. Hvis undervisningen foregår andre steder end på skolens område, gælder alle regler på samme vilkår som på skolen område. Der registreres, om du er studieaktiv, og der føres fravær på den enkelte time.

Underretning af oplæringsvirksomheder ved forsømmelse

Både du og din læreplads skal oprette en profil på Lærepladsen.dk, hvor I kan følge med i din uddannelse. På siden kan I finde oplysninger om din uddannelsesaftale, skoleperioder og fravær. Ved fravær skal du selv kontakte din virksomhed, og skolen følger op med personlig kontakt til virksomheden.

Orden og samvær

Orden og samvær

 Du skal deltage i klargøring og istandsættelse af værktøj, maskiner samt andet udstyr, og du skal deltage i oprydning/rengøring i faglokalet efter brug, fordi dette er en vigtig del af din uddannelse.

 •  Tal pænt og ordentligt til alle du møder på skolen. Vi tolererer ikke mobning - hverken på eller udenfor skolens område! Undgå at forstyrre andre i deres arbejde. 
 • Udvis passende adfærd – fx udlad at kommentere på andre, behandl alle med respekt.
 •  Ryd op efter dig selv på hele skolens område, så du bidrager til et godt studiemiljø.
 •  Undervisningsmidler og – materialer skal altid behandles ordentligt. Beskadigelse af skolens ejendele medfører erstatningskrav.

Digital adfærd

 • Sluk din mobiltelefon, tablet eller andet teknisk udstyr i undervisningstiden - medmindre det indgår som en del af undervisningen.
 • Del aldrig meddelelser eller lyd- og billedoptagelser på de sociale medier, medmindre du har fået forudgående skriftligt samtykke.
 • Del aldrig billeder og videoer af en anden, medmindre du har fået forudgående skriftligt samtykke.
 • Hemmelighold dit brugernavn og adgangskode. Se i øvrigt skolens  it-anvendelsespolitik.

Sikkerhed

På Syddansk Erhvervsskole er der påbud om sikkerhedsfodtøj og andre værnemidler i flere værksteder og faglokaler. Til kemikalier og produkter er der arbejdspladsbrugsanvisninger, der beskriver hvilke forholdsregler, der skal overholdes ved brug, samt hvor personlige værnemidler og førstehjælpskuffert og lign. findes. Lærernes anvisninger skal altid følges. Overhold altid alle sikkerhedsregler fx i værksteder og laboratorier.

Kantine-reglement
Kantinen er selvbetjening og derfor forventes det, at du betaler for alle dine varer, rydder op efter dig og indtager dine måltider i skolens kantiner eller på andre steder, som anvises af Syddansk Erhvervsskole.


Konsekvens ved overtrædelse af ordens- og samværsregler:

 • At du få en mundtlig tilrettevisning
 • At du får en skriftlig advarsel
 • At du udmeldes.

Rusmidler og rygning forbudt

Rusmidler og rygning forbudt

Alkohol og narkotika

Skolen er forpligtet til at sikre, at du ikke er påvirket under betjening af maskiner, køretøjer mm. og således af den årsag forvolder skade på dig selv og andre.

Besiddelse og/eller salg af narkotika (fx kokain, speed, hash mm.), dopingmidler eller lignende stoffer er forbudt og vil medføre politianmeldelse og øjeblikkelig bortvisning, indtil sagen er afdækket. Patruljering med narkohunde kan forekomme.

Indtagelse af øl eller andre alkoholiske drikke må ikke finde sted på skolens område, med mindre det er aftalt med afdelingsleder/campuschef. Ledelsen kan ved særlige lejligheder, f.eks. fester og fredagscaféer, dispensere fra forbuddet mod at indtage alkohol. Her tillades indtagelse af alkohol i begrænset omfang, dog således at eleverne kun må nyde alkoholiske drikke.

Skolen kan anmode dig om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler, hvis der er begrundet formodning om, at du er påvirket. Skole kan kræve test for alkohol og rusmidler, på baggrund af stærk formodning om at du er påvirket, hvis du afslår dette, kan det medføre bortvisning og i yderste konsekvens udmeldelse

 

Rygning og snus

Syddansk Erhvervsskole er en tobaks- og snusfri skole og arbejdsplads i alle døgnets 24 timer.

Der er tobaks- og snusfri skoletid/arbejdstid fra kl. 7.00-17.00, når man opholder sig nær eller på skolens områder.

Tobaks- og snusfri skoletid omfatter alle former for tobak, herunder snus med og uden tobak, tyggetobak, skrå og e-cigaretter mv.

 

Sanktioner og konsekvens
Adfærd som udgør en sikkerhedsrisiko eller virker alvorligt forstyrrende på gennemførelsen af undervisningen, trygheden og arbejdet på skolen kan resultere i øjeblikkelig hjemsendelse eller bortvisning. Hvis du overtræder skolens øvrige regler, kan det i sidste ende medføre bortvisning eller udmeldelse.

Har du spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte din kontaktlærer, din lærer eller din vejleder.

Skolen har indberetningspligt ved risiko for manglende gennemførelse for elever mellem 15-29 år. Det betyder, at data registreres i ungedatabasen og kan stilles til rådighed for Ungdoms Uddannelsesvejledning (UU), kommunal ungeindsats og jobcentre.

Klagemuligheder

Klagemuligheder
Syddansk Erhvervsskole har en procedure for, hvordan du som elev bedst håndterer en klage over skolen. Download den her