OBLIGATORISKE FAG

Som elev på 10.klassecenteret har man dansk, matematik og engelsk som obligatoriske fag. Man er automatisk tilmeldt 10. klasses prøverne i disse fag. 

Dansk

Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

 • Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre.
 • Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer.
 • Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.
 • Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Undervisningen i dansk er på 5 lektioner pr. uge. 

Matematik

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

 • Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.
 • Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.

Undervisningen i matematik er på 5 lektioner pr. uge. 

Engelsk

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle.

 • Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling.
 • Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund.

Undervisningen i engelsk er på 5 lektioner pr. uge. 

VALGFAG

Valgfag dækker over tysk, fysik og temafag og er en stor del af undervisningen og dagligdagen på 10 klasse i Grindsted. Du skal kun deltage i ét temafag, hvis du har valgt tysk eller fysik. Elever der har valgt tysk og fysik/kemi bliver automatisk tilmeldt 10. klassesprøven

Fysik/kemi

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fysik og kemi. 

Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan fysik og kemi - og forskning i fagene - i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. 

Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratoriearbejde. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for fysik, kemi, naturvidenskab og teknologi og give dem lyst til at lære mere. 

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne erkender, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.

Tysk

Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse. 

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken for derved at fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse. 

Temafag

Hvis du ikke skal have tysk og/eller fysik, skal du vælge tre temaer, som du på skift skal følge i løbet af skoleåret. 

Temafagene vil variere i løbet af skoleåret, det vil for de fleste elevers vedkommende deles op i tre perioder, hvor nedenstående 8 fag kommer i spil:

Personlig udvikling

Hvis du interesserer dig for den psykologiske side af mennesket. Og gerne vil blive klogere på:

 • Hvorfor du tænker som du gør?
 • Hvorfor du føler som du gør?
 • Hvorfor handler du som du gør?

Så er faget ”Personlig udvikling” måske noget for dig. Vi vil bl.a. arbejde med nogle redskaber, så du selv kan tage styring på dit liv.

Formidling og præsentation

En troværdig og overbevisende formidler sælger sine budskaber med både gode argumenter og et levende kropssprog. Lær at blive bedre til at sælge din personlige fremtræden, og dit eget særegne udtryk.

Indhold:

 • Fra tanke til præsentation – sådan får du din idé, og få selv ud over kanten.
 • Kendskab til retorikkens vigtigste nøglebegreber.
 • Kom eksamens og dagligdags blokeringen til livs!
 • Træning i formidling og præsentation over for både store temahold og enkeltpersoner - Undgå blokering, når du skal på.
 • Hør og lær om kropssprogets principper – og undgå de typiske faldgruber.
 • Lær, hvordan du viser intensitet, fylde, klang og vedholdenhed med god stemmedynamik.
 • Få udstråling, gennemslagskraft og personlig stil.

Form:
Der veksles i timerne mellem oplæg, øvelser, dialog og færdighedstræning.

Art & design

Holdet vil til en vis grad få indflydelse på, hvilke to områder inden for kunst og design, der skal arbejdes med. Mulighederne spænder bredt. Det kan være forløb som f.eks.:

 • Maleri
 • Tegneteknikker
 • Foto og billedbehandling
 • Collage
 • Formgivning
 • Arkitektur

Uanset hvilke områder, der vil blive arbejdet med, vil der i mindre grad blive knyttet teori på forløbene.

Business & languages

Business & Language arbejder med:

 • Innovation – om at få den gode idé til noget nyt eller videreudvikle noget eksisterende
 • Kommunikation
 • Handel
 • Kultur/sprog
 • Globalisering.

Gaming & E-sport

I Gaming og E-sport arbejder vi med:

 • At opbygge elevernes kompetencer i teamwork(samarbejde).
 • Kommunikative kompetencer
 • At forstå sin rolle på holdet
 • Emne baseret undervisning omkring hvordan vi håndterer tilt og hvordan vi gør op med nogle af de ”misforståelser” der er omkring E-sport.

Adventure

Her vil der være fokus på dig:

 • Hvordan fungerer du i en gruppe
 • At komme ud i naturen og mærke den friske luft vil være en fast bestanddel
 • I skal rykke jeres grænser på mange plan, det kunne f.eks. være på mountainbike, træklatring eller teamsamarbejde.

Hard wellness

Faget handler om:

 • At gøre noget godt for kroppen og sindet på samme tid
 • At arbejde med indre grænser og flytte nogen af dem
 • Hvordan reagerer kroppen f.eks. når den kommer i koldt vand?
 • Kan levende ild være beroligende?
 • Hvordan bygger man en svedhytte?

Sport

I sport arbejder vi med:

 • Kropslig bevægelse både individuel og sammen med andre
 • Samspil, kommunikation og udvikling er vigtige ingredienser
 • Alt fra fodbold til bueskydning.

Kontakt

Uddannelsessekretær Grindsted

Ingvild Bergstrøm
76426272/20261636
ibe@sde.dk