Obligatoriske fag

Som elev på 10.klassecenteret har man dansk, matematik og engelsk som obligatoriske fag. Man er automatisk tilmeldt 10. klasses prøverne i disse fag. 

Dansk

Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

 • Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre.
 • Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer.
 • Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.
 • Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Undervisningen i dansk er på 5 lektioner pr. uge. 

Matematik

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

 • Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.
 • Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.

Undervisningen i matematik er på 5 lektioner pr. uge. 

Engelsk

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle.

 • Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling.
 • Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund.

Undervisningen i engelsk er på 4 lektioner pr. uge. 

VALGFAG - Skoleåret 2021/2022

Valgfag dækker bl.a. over tysk, fysik, formidling, E-sport, personlig udvikling og mange flere. Tag et kig herunder og læs mere om dette års udvalg af spændende valgfag. Valgfagene kører i 3 rul i løbet af året med ca. 6 valgfag pr. periode af 2-3 timer pr. uge.

Fysik/kemi

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fysik og kemi. 

Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan fysik og kemi - og forskning i fagene - i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. 

Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratoriearbejde. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for fysik, kemi, naturvidenskab og teknologi og give dem lyst til at lære mere. 

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne erkender, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.

Tysk

Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse. 

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken for derved at fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse. 

Personlig udvikling

Hvis du interesserer dig for den psykologiske side af mennesket. Og gerne vil blive klogere på:

 • Hvorfor du tænker som du gør?
 • Hvorfor du føler som du gør?
 • Hvorfor handler du som du gør?

Så er faget ”Personlig udvikling” måske noget for dig. Vi vil bl.a. arbejde med nogle redskaber, så du selv kan tage styring på dit liv.

E-sport

I E-sport arbejder vi med:

 • At opbygge elevernes kompetencer i teamwork(samarbejde).
 • Kommunikative kompetencer
 • At forstå sin rolle på holdet
 • Emnebaseret undervisning omkring hvordan vi håndterer tilt og hvordan vi gør op med nogle af de ”misforståelser” der er omkring E-sport.
 • Fysisk træning

Kunst og kreativitet

Kunst og kreativitet kan indeholde temaer som maleri, formgivning, tegning, akvarel, håndarbejde og collage kan være områder, der skal arbejdes med.

Der vil være forskellige projekter i løbet af skoleåret, som I vil kunne vælge. 

Vi vil naturligvis bestræbe os på at tage udgangspunkt i og planlægge efter, hvad I efterspørger /interesserer jer for indenfor fagets områder – mulighederne er mange!

Til hvert projekt vil der være lidt relevant teori og meget ”hands on”.

Sport & Adventure

Sport & Adventure dækker en gruppe valgfag, hvor du kommer bredt omkring bevægelse af din krop og du vil få udfordret den på mange måder. 

Eksempelvis kunne du vælge boldspil, hvor fodbold og amerikansk fodbold kunne være på menuen. Du kan blive ”strong to be helpful”, hvor du kommer til arbejde med at gøre kroppen stærk og robust, fysisk som psykisk. Du kan komme ned på asfalten, hvor vi prøver forskellige streetaktiviteter af. Eller hvad med at gå en tur i skoven, hoppe i noget koldt vand, eller bygge en svedhytte, så skal du vælge Hard wellness.    

Business & Language

Business & Language dækker over en gruppe valgfag, der kan indeholde:

Innovation: Her vil det handle om at få den gode idé til noget nyt eller videreudvikle noget allerede eksisterende.

Kommunikation: Der lægges særlig vægt på begrebet ”kommunikation”. Er det nødvendigt at kunne et sprog til punkt og prikke for at kommunikere med andre? Vi inviterer gæster, som har eller har haft tilknytning til f.eks. et engelsktalende land eller kender til international handel og virksomhedsopstart.

Iværksætteri og handel: Vi sætter spot på det at starte en virksomhed samt handel både inden for landets grænser og internationalt.

Kultur og globalisering: Vi kigger på, hvilke forskelle og ligheder er der mellem dansk og andre kulturer? Hvad er globalisering, og hvilken indflydelse har den på samhandel?

Sprog og argumentation: Her er der mulighed for at udvikle sig på både sprog og selvstændighed, idet der arbejdes med sprog på flere forskellige niveauer – og man er selv med til at forme en del af indholdet i undervisningen.

Samfundsfag

Ønsker du at lære mere om, hvordan vores samfund er skruet sammen? Så giver samfundsfag dig indsigt i forskellige samfundsmæssige forhold. Vi kommer fx ind på emner som har med kultur, identitet, fællesskab, sociale forhold, politik, globalisering og økonomi at gøre.

Som elev på valgfaget er man med til at bestemme hvilke emner, der skal arbejdes med, da det er vigtigt med emner, som er vedkommende for eleverne. 

Et kendetegn for faget er, at det sigter mod at gøre den enkelte elev mere handlekompetent – for når man kender lidt til et område, kan man bedre forholde sig til det i hverdagen. 

Spørg mig

Uddannelsessekretær Grindsted

Ingvild Bergstrøm
76426272 / 20261636
ibe@sde.dk