OBLIGATORISKE FAG

Som elev på 10.klassecenteret, bliver man automatisk tilmeldt 10. klasses prøverne i dansk, matematik og engelsk.

Dansk
Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

  • Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre.
  • Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer.
  • Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.
  • Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Matematik
Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

  • Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.
  • Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.

Engelsk
Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle.

  • Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling.
  • Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund.

 

VALGFAG

Elever der har valgt tysk og fysik/kemi bliver automatisk tilmeldt 10. klassesprøven.

Fysik/kemi

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fysik og kemi.

Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan fysik og kemi - og forskning i fagene - i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratoriearbejde.
Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for fysik, kemi, naturvidenskab og teknologi og give dem lyst til at lære mere.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne erkender, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.

Tysk
Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken for derved at fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.
Undervisningen skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse.

Samfundsfag

Samfundsfag
I samfundsfag skal vi arbejde med relevante samfundsmæssige problemstillinger inden for politik, økonomi, miljø og sociale og kulturelle forhold. Eleverne får indblik i at arbejde med samfundsfaglige metoder og begreber i undersøgelse og diskussion af aktuelle problemstillinger.

Du vil altså lære mere om kultur, identitet, fællesskab, sociale forhold, politik, globalisering og økonomi.

 

Valgfag:

A-Z er et blandet valgfag og er for dig, der ønsker en bredere læring på flere forskellige områder.

I A-Z lærer du mange forskellige ting, som ikke nødvendigvis står på pensumlisten, men som du skal bruge for at blive en bedre studerende.

Du får ”lappet huller” i dansk, matematik og engelsk og får desuden lært  nyttige ting ud over det, du normalt bliver undervist i. Årets temaer vil være forskellige, du vil bl.a. skulle arbejde med:

It i undervisningen

I de forskellige fag bruges der it i undervisningen, derfor er det vigtigt, at I har en bred viden om programmernes muligheder. Det er primært programmer, der skal bruges i forbindelse med de skriftlige prøver, I især skal være gode til at udnytte.

Bevægelse

I perioden med bevægelse lægges der op til, at vi får os rørt, men også give indsigt i, hvorfor det er en vigtig del af hverdagen. Timerne vil hovedsageligt foregå i og omkring skolen.

Dig selv

Normer, identitet og selvbevidsthed er nøgleordene for dette fag. Du er centrum i dit liv – hvad vil du med det?

Klar til prøverne

I denne periode tjekkes og samles der op på forskelligt, så alle føler, de er klar til de skriftlige prøver. Der kan være tale om rent praktiske ting, men også snak og redskaber til, hvordan man tackler nervøsitet.

 

 

 

Kontakt

Koordinator Grindsted

Dawn Marie Mortensen
76426272/20261594
dmm@sde.dk