Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Målgruppe:
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Mål:
Deltageren kan:- Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.- Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.- Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.- Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden. - Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.- Foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Faglig læsning

Målgruppe:
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har brug for at videreudvikle færdigheder i læsning af fagtekster i branchen og ved deltagelse i f.eks. AMU.

Mål:
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder i læsning af fagtekster med henblik på udførelse af faglige opgaver i branchen eller ved deltagelse i erhvervsrettet voksenuddannrlse. Deltageren kan anvende forskellige læseteknikker og vælge den læseteknik, der er relevant i forhold til formålet med læsningen af forskellige fagtekster. Deltageren kender til opbygningen af forskellige slags fagtekster, herunder skemaer og tabeller, og kan søge og finde skriftlige informationer både i trykte materialer og på computer.

Uddannelsesbevis:
Der kan være prøve på uddannelsen

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

Målgruppe:
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Mål:
Deltageren kan medvirke til udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø inden for eget jobområde på baggrund af viden om risikofaktorer.Deltageren kan bidrage med forslag til at fremme et godt arbejdsmiljø fx i forbindelse med APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdsmiljørundering mv.Deltageren kan indhente og anvende informationer, fx interne politikker og retningslinjer på arbejdspladsen, relevant lovgivning, vejledninger og materiale fra fx Arbejdstilsynet og Branchearbejdsmiljørådene.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Automatiske anlæg, basis automation

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til alle, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, og som har behov for grundlæggende viden omkring automatisering på automatiske maskiner og anlæg eller automatiserede anlæg.

Mål:
Deltageren kan forstå og anvende:- Grundlæggende viden omkring automation og styring af automatiske anlæg, hvor der anvendes elektriske, pneumatiske og programmerbare PLC komponenter, herunder viden omkring hvordan produktion kan optimeres via automation. - Viden omkring anvendelse og funktion af pneumatiske styringer, relæteknik og PLC teknik. - Viden omkring dokumentation på et mindre automatisk anlæg samt fået kendskab til de enkelte elektriske og pneumatiske komponenter og sensorer på et anlæg, herunder kunne beskrive deres funktion samt udpege og kontrollere disse for korrekt funktion. - Viden om sikkerhedskrav i forbindelse medanvendelse af automatiske styringer på maskiner og anlæg, herunder viden omkring grænseflader og om hvordan et anlæg aflåses for utilsigtet indkobling.Derudover kan deltageren: - Assistere ved fejlfinding og fejlretning på styringssystemer på et automatisk anlæg, herunder indgå i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper. - Assistere ved forebyggende vedligeholdelsesarbejde på automatiske anlæg.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Automatiske anlæg, basis elektrisk kendskab

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til alle, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, og som har behov for grundlæggende viden omkring elektriske anlæg på automatiske maskiner og anlæg eller automatiserede anlæg.

Mål:
Deltageren kan forstå og anvende:- Grundlæggende viden omkring elektricitet, herunder kendskab til de farer, der kan opstå ved arbejde nær elektriske installationer, endvidere kendskab til de grænseflader og sikkerhedsafstande, der findes ved arbejde nær elektriske anlæg på automatiske anlæg samt specielle krav til værktøj og hjælpeudstyr. - Grundlæggende viden omkring elektriske energikilder og energioverførsel, herunder kendskab til opbygning af det elektriske forsyningsnet. - Viden om hvordan et elektrisk anlæg aflåses for utilsigtet indkobling. - Viden omkring elektrisk dokumentation samt fået kendskab til de enkelte elektriske komponenter og sensorer på et automatisk anlæg, herunder kunne beskrive deres funktion samt udpege og kontrollere disse for korrekt funktion.Derudover kan deltageren: - Assistere ved fejlfinding og fejlretning på elektriske systemer på et automatisk anlæg, herunder indgå i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper.

Uddannelsesbevis:
Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen. 

Grundlæggende el-lære for operatører - AC

Målgruppe:
Kurset er på grundlæggende niveau. Det henvender sig specielt til ufaglærte eller operatører, der arbejder eller ønsker at arbejde med montageopgaver, hvor grundlæggende el-teknisk viden om vekselstrøm (AC) er en forudsætning for at kunne udføre eller assistere ved fejlfinding og montageopgaver.

Mål:
Efter gennemført kursus har du:· Grundlæggende viden om vekselstrøm, vekselspænding, effekt og frekvens samt ensretning. · Viden om transformatorens opbygning og omsætningsforhold. · Viden om kredsløbets opbygning og virkemåde som spændingsforsyning. Efter gennemført kursus kan du:· Udføre fejlfinding samt fejlretning på enkle vekselstrømskredsløb. · Udføre AC-spændingsmåling og AC-strømmåling på serie- og parallelkredsløb og kombinationer heraf under anvendelse af multimeter. · Udføre målinger på transformatorer. · Udføre målinger på ensretterkredsløb. · Opbygge og fejlfinde på relæstyringer for start/stop funktioner og tidsrelæer. · Anvende dokumentation og diagrammer for elektriske kredsløb herunder nøgleskemaer. · Overholde krav til personlig sikkerhed fastsat i bekendtgørelser udstedt i henhold til Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Grundlæggende el-lære for operatører - DC

Målgruppe:
Uddannelsen er på grundlæggende niveau. Den henvender sig specielt til ufaglærte eller operatører, der arbejder eller ønsker at arbejde med montageopgaver, hvor grundlæggende el-teknisk viden om jævnstrøm (DC) er en forudsætning for at kunne udføre eller assistere ved fejlfinding og montageopgaver.

Mål:
Deltageren har en grundlæggende viden om el, elektriske enheder, ledninger, kabler, komponenter og kredsløbstyper og kan assistere ved fejlfinding samt fejlretning på enkle jævnstrømskredsløb. Deltageren kan: ·  Anvende viden om spænding, strøm, modstand og effekt samt ohms lov ·  Udføre DC-spændingsmåling og DC-strømmåling på serie- og parallelkredsløb og kombinationer her af under anvendelse af et multimeter ·  Udføre modstandsmåling under anvendelse af multimeter ·  Anvende viden om dioders, lysdioders og kondensatorers virkemåde ved anvendelse i jævnstrømskredsløb ·  Anvende viden om spolers og relæers virkemåde i jævnstrømskredsløb på baggrund af kendskab til magnetisme ·  Opbygge enkle relæstyringer og udføre fejlfinding under anvendelse af multimeter ·  Anvende dokumentation og diagrammer for enkle elektriske kredsløb

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & praksis

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for at arbejde på installationer under spænding. Gennemgangen af teorien er ajourførende, så det forudsættes, at man har gennemført "Arbejde på eller nær spænding - introduktion" eller har tilsvarende kompetencer.

Mål:
Deltageren - har kendskab til regler og retningslinjer i Bekendtgørelsen om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, bek. 1082 (Installationsbekendtgørelsen). - har kendskab til European Standard, Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg (DS/EN 50110-1) vedrørende arbejde på elektriske installationer og anlæg. - kan anvende denne viden til at arbejde sikkert på elektriske installationer og anlæg (lavspænding og ekstra lav spænding (ELV)) samt vurdere risiko for stød og forbrænding, herunder også kortslutningsniveau. - Kan vælge værnemidler, måleinstrumenter og værktøjer, der er egnede til at udføre arbejde på spændingsførende elektriske installationer, samt kontrollere og vedligeholde disse. - Har erfaring med arbejde under spænding samt at udføre sikkerhedsmæssigt korrekte målinger på spændingsførende elektriske installationer og anlæg (lavspænding og ELV), herunder på maskiner.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig og praktisk prøve til uddannelsen

El-introduktion for reparatører 1, el-lære

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med elektriske kredsløb og styringer.

Mål:
Deltageren kan på elektriske DC kredsløb foretage beregninger, samt udføre måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter. Deltageren opnår viden om kondensatorer, dioder, magnetisme og elektromagnetiske komponenter. Deltageren kan opbygge mindre relætekniske grundkoblinger.Det betyder at deltageren:- udfører beregninger på DC kredsløb, hvor der anvendes modstande, dioder og kondensatorer- udfører korrekt måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter samt vurdere de enkelte måleresultater.- får kendskab til magnetisme og opbygning af elektromagnetiske komponenter- opbygger mindre relætekniske grundkoblinger- får kendskab til logiske kredsløb i forbindelse med relæ- og PLC styringer- anvender de mekaniske endestop og induktive aftastere der forefindes på en styring- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- Sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

El-introduktion for reparatører 2, relæteknik

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med elektriske relæstyringer. Det anbefales man inden kurset har viden om beregning og målinger på elektriske kredsløb. Denne viden kan opnås igennem kurset El-introduktion for reparatører 1, el-lære.

Mål:
Deltageren kan montere, afprøve og idriftsætte en relæstyring i henhold til gældende regler og standarder, tilslutte og fejlfinde på en AC motor.Det betyder at deltageren:- udvælger komponenter, opbygger, afprøver og idriftsætter relætekniske styringer med start/stop funktioner, tidsfunktioner, reversering, gensidig spærring og stjerne/trekant-starter.- monterer og afprøver en 3¬ faset kortslutningsmotor og foretage den korrekte indstilling af motorværn- opbygger, afprøver og idriftsætter motorstartere.- udføre korrekte målinger af omdrejningstal og strømforbrug med tangamperemeter og anvende et isolationsprøveapparat- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.- Dimensionerer en motorinstallation- Udfører montage iht. regler for elektrisk materiel på maskinerDeltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- Sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Introduktion til tavlebygning

Fag 45141 - Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
1 dage
126 kr.
Fag 47670 - Faglig læsning
2 dage
252 kr.
Fag 48049 - Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
2 dage
380 kr.
Fag 48117 - Automatiske anlæg, basis automation
5 dage
630 kr.
Fag 48118 - Automatiske anlæg, basis elektrisk kendskab
3 dage
378 kr.
Fag 48403 - Grundlæggende el-lære for operatører - AC
3 dage
378 kr.
Fag 48427 - Grundlæggende el-lære for operatører - DC
3 dage
378 kr.
Fag 48568 - Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & praksis
1 dage
126 kr.
Fag 49399 - El-introduktion for reparatører 1, el-lære
5 dage
630 kr.
Fag 49415 - El-introduktion for reparatører 2, relæteknik
5 dage
630 kr.
Fag 49645 - Introduktion til tavlebygning
5 dage
630 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig