Privatlivspolitik for elever og kursister på Syddansk Erhvervsskole

Efter Databeskyttelsesforordningens artikel 14 har vi pligt til at give dig en række oplysninger når vi modtager oplysninger om dig. Dette notat forklarer hvordan Syddansk Erhvervsskole behandler dine personlige informationer i forbindelse med din uddannelse.

Persondatalovgivning

Når Syddansk Erhvervsskole registrerer oplysning om dig, skal vi oplyse dig om:
- hvem der er dataansvarlig
- formålet med behandlingen af dine oplysninger
- hvilket juridiskgrundlag vi har for at behandle dine oplysninger
- hvilke kategorier af oplysninger der behandles
- hvor vi har dine oplysninger fra
- hvem dine oplysninger udveksles med og
- Dine rettidigheder som registreret

Dataansvarlig

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
Risingsvej 60
Postboks 220
5000 Odense C
Telefon: 7010 9900
E-mail: sde@sde.dk
Hjemmeside: www.sde.dk
CVR-nummer: 35228616

Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Anders Normann-Nielsen
Telefon: 20216554
E-mail: anon@esis.dk

Formål

Skolen har brug for at indsamle, anvende og opbevare persondata i forbindelse din optagelse på og gennemførelse af uddannelse- og/eller kursusforløb enten facilitereret af eller gennemført på Syddansk Erhvervsskole.
Derudover bruges dine data til statistiske formål i anonymiseret form.

Denne politik beskriver hvordan vi håndterer, opbevarer og beskytter dine oplysninger. 

Lovgrundlaget

Vi behandler dine personlige data på et juridiske grundlag. De love og dertilhørende bekendtgørelser som danner grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er:

- Lov om de gymnasiale uddannelser
- Forvaltningsloven (hele)
- Offentlighedsloven
- Databeskyttelsesforordningen
- Databeskyttelsesloven (når vedtaget)
- Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
- Lov om erhvervsuddannelser
- EUX-loven
- Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.
- Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø
- Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
- Lov om statens voksenuddannelsesstøtte
- Lov om Danmarks Evalueringsinstitut
- Bek. om arbejdsmarkedsuddannelser.
- Bek. Om undervisning mv. inden for forberedende voksenundervisning
- Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Vi registrerer følgende persondata om dig:
Afhængig af uddannelse eller kursusforløb behandler vi flere af de følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Navn
- Kontaktoplysninger (adresse, tlf.nr., mailadresse)
- Kontaktoplysninger på forældre/værger, når eleven/kursisten er under 18 år.
- Cpr.nr
- Dokumentation for tidligere uddannelse og erhvervserfaring
- Uddannelsesplan
- Købsaftale
- Uddannelsesaftale
- Billede (selv uploadet til studiesystemet)
- Helbredsmæssige oplysninger i særlige tilfælde (sygeeksamen, specialpædagogisk støtte, fraværsopfølgning og trivselsforanstaltninger)

Kilder til persondata:
Vi indhenter persondata om dig fra følgende aktører:
- Optagelse.dk
- Virksomheder
- Efteruddannesel.dk
- CPR-register
- Jobcentre
- Folkeskoler
- eller direkte fra dig selv

Hvem ser dine data:

På Syddansk Erhvervsskole er det kun ansatte der har en arbejdsmæssig begrundelse for at beskæftige sig med dine personoplysninger, der har adgang til dem.
Ud over ansatte på Syddansk Erhvervsskole kan nogle af dine oplysninger, ud fra et retsligt grundlag, blive videregivet eller overladt til følgende modtagere:
- Andre uddannelsesinstitutioner
- Skolens IT-leverandør - ESIS
- Mester
- Styrelsen for IT og Læring
- Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet
- Undervisningsministeriet
- Faglige udvalg
- Jobcentre
- Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
- Skolens revisor
- Ungdommens Uddannelsesvejledning
- Produktionsskoler
- Forældre/værge til unge under 18 år.

Derudover kan dine personoplysninger bliver videregivet til en tredjepart hvis Syddansk Erhvervsskole har indgået enten en databehandler eller samarbejdsaftale med disse. Dette kun i tilfælde af, at den eksterne leverandør bistår Syddansk Erhvervsskole med dennes retslige behandling af dine personoplysninger.

Anvendelse af data

Personoplysninger bruges alene i forbindelse med den nødvendige varetagelse af dit uddannelses- eller kursusforløb på Syddansk Erhvervsskole.
Alle brugere er ansvarlige for enhver brug af deres personlige adgange og konti og har pligt til at håndtere passwords mv. forsvarligt, således at de ikke kommer andre i hænde.

Opbevaring af data

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, der er et formål, og som minimum i hele den periode dit uddannelses- eller kursusforløb varer. 

Vi opbevarer som hovedregel dine personoplysninger, så længe vi er juridisk forpligtet til.
Følsomme personoplysninger slettes 6 mdr. efter eleven/kursisten er stoppet og almindelige personoplysninger slettes 2 år efter eleven/kursisten er stoppet, med mindre lovgivningen foreskriver andet. Eksempler på lovgivning kunne være:
- Karakterbeviser gemmes i 30 år
- Uddannelsesaftaler gemmes 3 år efter uddannelsen er gennemført

Overførsel til lande udenfor EU/EEA
Vi overfører ikke data til lande udenfor EU/EEA.

Dine rettigheder

Som registreret har du med databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Disse rettigheder er:
- retten til at få oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt)
- retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret)
- retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)
- retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt)
- retten til begrænsning af behandling og gøre indsigelse
- retten til at få transmitteret oplysninger til andre (dataportabilitet)
- dataansvarlig skal underrette modtagere om sletning, begrænsning og berigtigelse.

Du kan finde mere om dine rettidigheder som registreret i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du ikke mener, at den måde vi behandler dine oplysninger på er korrekt. Du finder kontaktoplysninger til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk/kontakt.