Kvalitetsudvikling og resultatsvurdering

Syddansk Erhvervsskoles har et kvalitetssystem, der har til formål at udvikle og vurdere kvaliteten af undervisningen og uddannelserne, så skolen leverer høj kvalitet for elever/kursister og eksterne samarbejdspartnere.

Kvalitetssystemet er gældende for nedenstående uddannelsesområder på Syddansk Erhvervsskole.

Uddannelsesområder:

  • Erhvervsuddannelser (EUD)
  • Erhvervsuddannelser med fag på gymnasialt niveau (EUX)
  • Teknisk gymnasium (HTX)
  • Efteruddannelse (bl.a. AMU)
  • Skolepraktikordningen (SKP)
  • Folkeskolens 10. klasse i Grindsted, Søndersø og Odense.

Kvalitetssystem

For at tilpasse skolens kvalitet til kundernes krav og samfundets forventninger i øvrigt, foretages der løbende forbedringer af kvalitetssystemet.

Det er vigtigt for os, at vore metoder og værktøjer er enkle, og hviler på mål- og rammestyringsprincippet.

På baggrund af praktisk gennemførelse og ved systematisk opfølgning af processernes effektivitet, foretages de nødvendige justeringer, således at kvalitetssystemet hele tiden er ajourført.

Løbende forbedringer baseres på tankegangen i kvalitetscirklen:


Planlæg 
forbedringer
Hvilke funktioner skal forbedres?
Hvad er ledelsesholdningerne og de overordnede mål?
Beskriv problemstillingen generelt
Find eksempler på problemet og find årsager
Opstil mål og løsningsforslag
Bestem checkpunkter og måleparametre

Afprøv forbedringer
Foretag eksperimenter
Gennemfør træning og uddannelse
Indfør forbedringer evt. i et begrænset område

check om forbedringer når de opstillede mål
Bekræft eller afkræft resultater
Sæt ind med hurtige, nødvendige korrektioner
find grundårsager til eventuelle manglende resultater

Korrigér i forhold hertil og opstil en standard
Sæt ind på årsagssiden og forebyg gentagelser
Standardisér og implementér
Overvej, hvordan det kan gøres endnu bedre 

Løbende forbedringer - kvalitetssystemets optimering

Afvigelser, reklamationer, selvevalueringer, forslag til forbedringer m.m. danner baggrund for en vurdering af behovet for en opfølgningsplan med korrigerende og forebyggende handlinger.

Undervisningsmiljøvurdering

Mindst hvert tredje år skal skolen gennemføre og offentliggøre en undervisningsmiljøvurdering, der ser på både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. 

Undervisningsmiljøvurderingen skal beskrive skolens undervisningsmiljø og eventuelle udfordringer. Hvis der er problemer med undervisningsmiljøet, skal skolen lave en handlingsplan for, hvordan de løses.

Syddansk Erhvervsskole har tidligere gennemført Undervisningsmiljøvurderingen sammen med Elevtilfredshedsundersøgelsen i samarbejde med ENNOVA senest i 2018.

Undervisningsmiljøvurdering blandt skolens elever blev gennemført første gang selvstændigt i 2022.

Læs mere om undervisningsmiljøvurdering på retsinformation.dk.

Proces for gennemførelse af undervisningsmiljøvurdering

Eleverne gives mulighed for at besvare undervisningsmiljøvurderingen i skoletiden. Undersøgelsen er anonym, men eleverne vælger by, forløb og uddannelse.

De overordnede resultater præsenteres for direktion, pædagogiske chefer og skolens Miljø – og bygningsafdeling. 

De pædagogiske ledere får resultater for deres respektive afdelinger, og resultaterne drøftes i afdelingerne, og efter behov fastsættes indsatsområder til forbedring af undervisningsmiljøet på Syddansk Erhvervsskole.

På skoleniveau er indsatsområderne i 2022 fastsat til:

  • Fokus på at eleverne kan variere deres arbejdsstilling i løbet af skoledagen
  • Luftkvaliteten i klasserne kan forbedres med udluftning i løbet af skoledagen
  • Vi ønsker, at al undervisning foregår i et trygt miljø, hvor en god omgangsform og -tone sikrer, at ingen, hverken elever eller ansatte, krænkes, fysisk eller verbalt. (se skolens anti-mobbestrategi)

Læs Undervisningsmiljøvurderingen fra 2022 her. (PDF)