Syddansk Erhvervsskoles pædagogiske og didaktiske grundlag

Dette materiale skal forstås som de overordnede rammer for Syddansk Erhvervsskoles pædagogiske og didaktiske aktivitet. Det betyder, at den videre implementering skal foregå i afdelinger/teams og skal tage fornødent hensyn til de særlige omstændigheder, der gælder for den enkelte enhed. Som støtte for implementeringen (og forståelsen) vil der i videst muligt omfang blive anvendt visuelle illustrationer af begreber og metoder.

De overordnede rammer:

Syddansk Erhvervsskole har en vigtig rolle som bindeled mellem grundskole, ungdomsuddannelse, de videregående uddannelsesinstitutioner og i sidste ende virksomhederne og arbejdsmarkedet.

Vores grundtanke er, at vi laver skole for vores elever, hvilket betyder, at vi vedvarende skal spørge os selv, om det, vi gør er for elevens bedste og om det giver mening og skaber merværdi. Vores ambition er at være landskendt for uddannelser af høj kvalitet, som udfolder den enkeltes fulde potentiale. For gennem den bedste faglige viden og moderne teknologi, kan vi sammen skabe afsættet for fremtidens vindere. Dette gør vi ved at realisere det bedst mulige for skolens elever for derigennem at kvalificere dem til gode jobs og videreuddannelse. Vi forventer, at vores elever er fremtidens væsentligste ressource.

Formålet med det fælles pædagogisk, didaktiske grundlag er at skabe det fundament, som alle skolens undervisningsaktiviteter bygger på. På en måde så elever, lærere og alle andre lag i organisationen ved hvilken pædagogisk retning og hvilke didaktiske prioriteter Syddansk Erhvervsskole har.

Syddansk Erhvervsskole har en vigtig rolle som bindeled mellem grundskole, ungdomsuddannelse, de videregående uddannelsesinstitutioner og i sidste ende virksomhederne og arbejdsmarkedet.

Vores grundtanke er, at vi laver skole for vores elever, hvilket betyder, at vi vedvarende skal spørge os selv, om det, vi gør er for elevens bedste og om det giver mening og skaber merværdi. Vores ambition er at være landskendt for uddannelser af høj kvalitet, som udfolder den enkeltes fulde potentiale. For gennem den bedste faglige viden og moderne teknologi, kan vi sammen skabe afsættet for fremtidens vindere. Dette gør vi ved at realisere det bedst mulige for skolens elever for derigennem at kvalificere dem til gode jobs og videreuddannelse. Vi forventer, at vores elever er fremtidens væsentligste ressource.

Formålet med det fælles pædagogisk, didaktiske grundlag er at skabe det fundament, som alle skolens undervisningsaktiviteter bygger på. På en måde så elever, lærere og alle andre lag i organisationen ved hvilken pædagogisk retning og hvilke didaktiske prioriteter Syddansk Erhvervsskole har.

For eleven

På Syddansk Erhvervsskole ønsker vi at skabe de bedste læringsvilkår for eleven. Dette gør, at vi prioriterer at sikre elevtrivsel, skabe de bedste muligheder for at eleven lykkes med sin uddannelse samt fokus på elevens sociale relationer. 

Dette betyder, at vi:

 • Møder eleverne med tillid og respekt

 • Møder eleverne med en anerkendende tilgang i såvel introduktion, undervisning som evaluering 

 • Har fokus på fællesskabende aktiviteter og klassemiljøet 

 • Arbejder systematisk med evaluering af elevernes kompetencer/læringstilvækst og tydeliggør dette (gennem feedback) sammen med eleven

De bedste læringsvilkår for eleven gør, at udgangspunktet for al pædagogik og didaktik er den enkelte elev og dennes styrker. Vi arbejder med didaktisk design som en metode til at skabe struktur på undervisningen, samtidig med at der differentieres på indhold og metode.

I det didaktiske design for undervisningen indgår læringsloops, som et redskab til at skabe bevidsthed om læringsprogression samt studie- og erhvervskompetence hos eleven. I løbet af deres uddannelse hos os udvikler eleverne nysgerrighed inden for deres fag eller faglige område og skaber deres egne faglige identitet.

Attraktivt og innovativt læringsmiljø

Det er vigtigt for Syddansk Erhvervsskole, at eleven opnår faglig stolthed, uanset om eleven tager en uddannelse på EUD, EUX eller HTX. Derfor skal læringsmiljøerne være innovative og fleksible, samtidig med at undervisningen er af høj kvalitet.

De valgte indsatser

Undersøgelsesbaseret og praksisnær undervisning

På alle vores uddannelser skal elevernes skolegang give mening og være praksisnær i forhold til den hverdag de møder efter endt ungdomsuddannelse – både i teorilokalerne, i værksteder, saloner og laboratorier. Derfor arbejder eleverne undersøgende med cases og projekter fra praksis for at løse en konkret udfordring.

Eleverne arbejder derfor undersøgende fra hypotese/udfordring til diskussion eller produkt på alle vores uddannelser.

Styrket transfer, differentiering og evaluering

Relationsarbejdet er af største vigtighed, hvis vi skal lykkes med at skabe transfer mellem det lærte på skolen og elevernes læreplads eller videreuddannelse, fordi relationen gør, at undervisningen forekommer både anvendelig og relevant for eleven. Læreren har det didaktiske ansvar for at anvende relevant og praksisnært indhold, cases osv. mens eleven har ansvaret for at deltage aktivt. Transfer sker, når eleven ved, hvad han/hun skal for at opnå større viden, færdigheder og kompetencer indenfor et specifikt område og derfor knytter undervisningen sig til den enkelte elevs og uddannelses praksis.

Derfor arbejdes der systematisk med fokus på forbedring af sammenhængen mellem aktiviteter i skolen og aktiviteter i virksomheden.

Anvendelse af teknologi og it, når det giver mening og merværdi

Digitale teknologier anvendes, når de skaber mening og merværdi. Dette medfører, at undervisningen skal rammesættes, så den giver alle elever kompetencer til aktiv deltagelse i det omkringliggende samfund. Digitale medier skal anvendes til at øge elevernes læring samt fremme evnen til at løse relevante arbejdsopgaver og projekter.

Syddansk Erhvervsskole anvender Learn som læringsplatform i alle vores afdelinger, og digitale teknologier er en naturlig del af planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Dette fokus på digitale teknologier betyder ændrede læringsmiljøer og undervisningsformer, som lærerne kontinuerligt klædes på til. Øvrige digitale teknologier vælges og inddrages ud fra det professionelle læringsfællesskabs refleksion over pædagogiske og didaktiske formål.

 

Engagerede, kompetente og autentiske undervisere

Læreren er central for elevernes høje faglighed og engagement, derfor arbejder vores autentiske og kompetente undervisere aktivt med den motiverende og understøttende indsats for elevens læring. Det gør vi, fordi vi ser relationer og trivsel som afgørende faktorer for elevens læring.

Derfor forventer vi af vores lærere, at:

 • De samarbejder på tværs og i teams om elevens uddannelsesforløb
 • De anvender digitale løsninger, når det giver mening og merværdi
 • De differentierer og varierer deres undervisning både teoretisk og praktisk
 • De arbejder med klasserumsledelse, struktur og feedback
 • De ser sig selv som en del af en lærende organisation

 

Tættere på erhvervslivet

På EUD- og EUX-uddannelserne har vi et systematisk fokus på forbedring af sammenhængen mellem aktiviteter i skolen og aktiviteter i virksomheden for på denne måde at skabe en naturlig vekselvirkning mellem skole og virksomhed. Den tætte kobling af teori og praksis og mellem skole og læreplads sikrer at vores elever opnår en høj faglighed. Vi stræber på at optimere og kvalificere processen med skole- og virksomhedsophold. Lærerne skal fx ud i virksomheden og skabe relationer for at få det samlede forløb til at fungere samt understøtte elev og virksomhed.

Det betyder, at alle:

 • Medvirker til etablering af relationer og samarbejde mellem undervisere og virksomheder

 • Besøger virksomheder og har besøg fra virksomheder med henblik på at fremme elevernes forståelse af, hvad det lærte på skolen kan bruges til i virksomheden og omvendt

 • Besøger eleverne i praktikperioder for at sikre gensidig forventningsafstemning

 • Trækker elevernes erfaringer fra virksomhederne med ind i undervisningen for at fremme elevernes forståelse af teorien på baggrund af deres praktiske erfaringer

 

Værktøjskasse til afdelingerne

Til det fælles pædagogisk, didaktiske grundlag laves et forløb på skolens læringsplatform, hvor den enkelte afdeling er forpligtiget til at arbejde med skolens pædagogisk og didaktiske indsatsområder, her er de enkelte temaer foldet ud, for at understøtte afdelingernes arbejde.