Den overordnede ledelse

Bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole har til opgave at varetage den overordnede ledelse.

Bestyrelsen godkender skolens udbudsprogram og budgettet og træffer afgørelse om større investeringer, herunder byggeprojekter. Herudover fører bestyrelsen tilsyn med skolens daglige ledelse.

Bestyrelsen holder fire ordinære møder om året inklusive et todages bestyrelsesseminar, og hvor strategiske indsatsområder drøftes. 

Syddansk Erhvervsskoles bestyrelse består pr. 1. maj 2018 af 12 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmerne vælges som følger: Arbejdsmarkedets organisationer udpeger 8 medlemmer (4 arbejdsgiverrepræsentanter og 4 arbejdstagerrepræsentanter), 1 medlem udpeges af Odense Byråd, 1 medlem udpeges ved bestyrelsens selvsupplering samt en repræsentant for medarbejderne og en repræsentant for elever og studerende. Hertil kommer yderligere en repræsentant uden stemmeret for henholdsvis medarbejdere og elever/studerende.

Forretningsudvalget for skolens bestyrelse udgøres af bestyrelsens formand og næstformand samt yderligere to bestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanterne.

Hvervet som formand og næstformand besættes i toårige perioder af henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanterne. De bytter hverv midt i valgperioden. I den resterende del af igangværende valgperiode foretages ikke yderligere skift.

Fra den 1. maj 2018 udgøres bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole af følgende medlemmer

 

Lars Hansen

Lars Hansen (Formand)
Udpeget af Metal Odense

 

Kim Aage Nielsen Birkerød (Næstformand)
Udpeget af Dansk Byggeri

 

Rene Sørensen

Rene Sørensen 
Udpeget af Horesta
 

Erling Jensen
Udpeget af Dansk El-Forbund

 

Martin Jensen
Udpeget af 3F Vejle, Bygningsarbejdernes Fagforening

 

Poul Henrik Jørgensen
Udpeget af Dansk Industri

 

Lars Kristensen
Udpeget af Tekniq

 

Jens Mathiesen

Jens Mathiesen
Udpeget af 3F Odense Transport

 

Peter Rahbæk Juel
Udpeget af kommunerne
 

Jens Ejner Christensen
Selvsupplering
 

Alex Haugaard

Alex Haugaard
Medarbejderrepræsentant
 

Thomas Johannes Risager 
Elevrepræsentant

 

Medlemmer uden stemmeret

Dorte Lind Damkjær 
Medarbejderrepræsentant 
 

Marie Kruse Lauesen
Elevrepræsentant