Syddansk Erhvervsskoles strategi frem mod 2020 understøtter skolens vision om at uddanne Danmarks dygtigste på både erhvervsuddannelserne og de tekniske gymnasier - og at udvikle skolen til fremtidens behov.

Flere elever skal vælge os
Skolens strategi har blandt flere elementer et tydeligt vækstspor med fokus på tiltrækning af flere elever, studerende og kursister. Vores ambition er at være landskendt for uddannelser af høj kvalitet, som udfolder den enkeltes fulde potentiale og matcher virksomhedernes efterspørgsel på kvalificerede medarbejdere.

Vores omverden er i konstant forandring, og dét stiller hele tiden nye krav til os som skole og vores strategiske fokus. I 2018-2020 retter vi bl.a. blikket mod en styrket overgang fra grundskolerne, talentspor, digitalisering, videndeling og den attraktive arbejdsplads.

Nyt strategisk fokus
Vi har en vigtig rolle som bindeled mellem grundskole, ungdomsuddannelse, de videregående uddannelsesinstitutioner og i sidste ende virksomhederne og arbejdsmarkedet. Som uddannelsesinstitution skal vi bidrage aktivt til den politiske målsætning om, at 30 % af eleverne fra grundskolerne skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025.

Tiltrækning af nye elever er derfor i langt højere grad end tidligere et strategisk fokusområde for strategien 2018-2020. Tidligere har vores fokus bl.a. været på at implementere EUD-reformen, og det arbejde er vi på Syddansk Erhvervsskole kommet langt med. Som uddannelsesinstitution har vi nu behov for at fokusere på nye strategiske indsatser, som bringer os tættere på, at flere elever vælger os i fremtiden.

Fire strategiske fokusområder
Der er udvalgt fire strategiske fokusområder, som kendetegner de strategiske målsætninger for 2018-2020 og er omdrejningspunktet for vores skole som helhed.

De fire fokusområder er:

 • Øget tiltrækning af elever 
 • Branche- og virksomhedssamarbejde
 • Stærke læringsfællesskaber - og attraktivt miljø
 • Den attraktive arbejdsplads

Handlingsplaner

Rød tråd fra strategi til dagligdagens handlinger

Skolens politikker og processer omsættes til handlingsplaner, der udvikles og gennemføres for at realisere strategien.

Der er på den måde, vi omsætter det, vi har besluttet til handlinger og resultater, så alle i organisationen oplever, at der er en rød tråd fra strategi til dagligdagens handlinger.

I korte træk tager Syddansk Erhvervsskoles handlingsplaner udgangspunkt i skolens strategi og det fastlagte pædagogiske og didaktiske grundlag.

På baggrund af de enkelte områders selvevaluering, udarbejdes en afdelingsspecifik handlingsplan. Skolens Handlingsplan for øget gennemførelse bliver til på baggrund af og i sammenhæng med afdelingsspecifikke handlingsplaner.

Se handlingsplan for skolen for øget gennemførsel i nednunder:

 

Hvert år udarbejder skolen en handlingsplan for øget gennemførelse i bestræbelsen på hele tiden at højne kvaliteten af uddannelserne.

Fra og med 2016 er handlingsplanen for øget gennemførelse den enkelte skoles eget mål- og resultatstyringsværktøj og skal anvendes af ledelsen i skolens kvalitets- og strategiarbejde.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har som led i erhvervsuddannelsesreformen udviklet et nyt koncept for handlingsplanen. Konceptet sætter fokus på den enkelte skoles mål og resultater i forhold til at opfylde reformens fire klare mål  i ”Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (pdf)” fra 2014 (erhvervsuddannelsesreformen) der skal sikre flere elever en praktikplads.

De fire klare mål:

 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
 3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes
Frem til 2015 har handlingsplanerne for øget gennemførelse haft et fælles mål om at 95 procent af alle unge gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har kræver et stort fokus på at bekæmpe frafald.

Handlingsplanerne er et redskab til kvalitetsstyring for den enkelte skole og skal hjælpe til at identificere udfordringer, igangsætte relevante indsatser og opstille realistiske mål.​

Det skal handlingsplanen indeholde

Handlingsplanerne skal have følgende indhold:

Klare mål 
Skolerne skal give en status på deres bidrag til at opfylde reformens mål. Det sker på baggrund af data, som ministeriet stiller til rådighed.

Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag
Den enkelte skole skal beskrive sit fælles pædagogiske didaktiske grundlag, og hvordan det kan bidrage til at løse de udfordringer, skolen har.
Praktikpladsopsøgende arbejde
Den enkelte skole skal give en status på mål og resultater inden for det praktikpladsopsøgende arbejde, for eksempel indgåelse af uddannelsesaftaler og anvendelse af skolepraktik (skoleaftale).
Årlige temaer
Der kan, efter indstilling fra minister for børn, undervisning og ligestilling, indgå årlige temaer i handlingsplanerne, for eksempel status på implementering af udvalgte dele af reformen.
I perioden 2016-2020 skal skolerne i handlingsplanerne give en status på det faglige løft af lærernes erhvervspædagogiske kompetencer.
Handlingsplanerne kan også indeholde et tema efter skolens eget valg, for eksempel et særligt strategisk indsatsområde.

Proces for arbejdet med handlingsplaner
Arbejdet med handlingsplanerne indgår som en del af skolernes lokale strategi- og budgetarbejde.

Ministeriet offentliggør hvert år ultimo september data til brug for udarbejdelsen af handlingsplanerne.
Handlingsplanerne skal være godkendt af skolernes bestyrelser og være tilgængelige på skolernes hjemmesider senest 31. januar hvert år (11. marts i 2016).

Du kan klikke herunder, og se skolens handlingsplaner:

Værdier

HVAD ER SKOLENS VÆRDIER?

Skolen har prioriteret og fundet de vigtigste af dens værdier:
 

 • Høj faglighed

 • Udviklende, skabende og innovativ

 • Individet i centrum

 • Dybt engageret

 • Socialt ansvarlig

Virkeliggørelsen af skolens værdier er betinget af den adfærd, som præger skolens medarbejdere og elever.

Årsrytmen

Med en årsrytme kædes mål, strategier, kvalitet og kompetencer sammen på Syddansk Erhvervsskole som vist på illustrationen nedenfor.

 

Årsrytmen består af:

 • ETU/STU: ElevTrivselsUndersøgelse og SkolepraktikTilfredsUndersøgelse
 • VTU: VirksomhedTilfredshedsUndersøgelse
 • MTU/APV: MedarbejderTrivselsUndersøgelse/ArbejdsPladsVurdering
 • 10. klasse: Folkeskolens 10. klasserne i Grindsted
 • Udslusning (HTX): Udslusningssamtaler for Højere Teknisk Eksamens elever
 • Studievalgsrapport (HTX): Evaluering af elever på Højere Teknisk Eksamen’s studievalg.
 • AMU tilsyn/egenkontrol: Intern auditør der fører tilsyn med skolens egne AMU aktiviteter.
 • AMU evaluering: Evaluering af såvel ArebjdsMarkedsUddannelsernes kursister og virksomheder i Viskvalitet.
 • KPI indsamling: Indsamling af diverse måltal der er udtryk for skolens Key Perfomance Indicators.
 • Selvevaluering: Campus og afdelingernes selvevaluering med udgangspunkt i KPI målinger.

Ud over processerne i årsrytmen, sker der også løbende lokale evalueringer og kvalitetssikringer, ude i de enkelte uddannelsesområder.

Skolens selvevalueringer, både i den strategiske ledelse og ude i de enkelte afdelinger, foregår i forhold til de kvalitetskrav Undervisningsministeriet foreskriver i bekendtgørelserne og skolens KPI mål. Selvevalueringen gennemføres hvert år og sker på baggrund af en resultatopsamling og KPI målinger.

Handlingsplanen, der udspringer af selvevalueringen indeholder også elementer af Handlingsplanen for øget gennemførelse som der budgetteres ud fra i det kommende år.

Disse handlingsplaner danner tilsammen skolens strategiske værktøjer og danner også udgangspunkt for MUS-processen.