Løn, refusion og AUB

Din elev skal have den løn, der er fastsat af overenskomsten inden for din branche. Når eleven er på skoleophold, kan du få refunderet en stor del af lønudgifterne fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), og du kan få tilskud til befordring.

Hvis din elev er 25 år eller mere, vil der være mulighed for voksenlærlingetilskud fra det lokale jobcenter.

Ny Praktikplads-AUB ordning:
Der er kommet Praktikplads-AUB ordning til alle virksomheder. Det påvirker ikke det ordinære AUB-bidrag, der fortsætter uændret.

Alle virksomheder vil i nær fremtid modtage opgørelser fra AUB over hvor mange lærlinge, de skal have.

Syddanske Erhvervsskole kan hjælpe, hvis I ikke har det antal, som opgørelsen viser.
Find skolens virksomhedskonsulenter her 

Regler

Ferie
Eleven er omfattet af ferielovens bestemmelser samt de almindelige bestemmelser om ferie, som er indeholdt i overenskomsten.

Forsikring
Eleven er omfattet af den pågældende arbejdsgivers arbejdsskade-forsikring under oplæring i virksomheden. Når eleven er på skoleophold, gælder samme regel. Anmeldelse af konkrete skader på skole eller virksomhed skal foretages af arbejdsgiveren til eget forsikringsselskab.

Prøvetid
Elevens første 3 måneder i virksomheden betragtes som en gensidig prøvetid, hvor begge parter uden særlig begrundelse kan opsige uddannelsesaftalen. 

Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen ikke opsiges af den ene part - kun såfremt parterne er enige. Aftalen kan dog opsiges, hvis forudsætningerne for uddannelsesforholdet misligholdes af en af parterne. Hvis en aftale misligholdes, og der ikke er enighed om dette, er der tale om en tvistighed. En tvistighed mellem en elev og en virksomhed skal indbringes for det faglige udvalg, der skal sørge for at forlige parterne.