Velkommen til kunstforeningen på Syddansk Erhvervsskole - stiftet 1966

Kunsten er et barometer for enhver periode i historien, et spørgsmål til og et svar på øjeblikket.

I kunstforeningen på Syddansk Erhvervsskole har vi, i de mere end 55 år foreningen har eksisteret, altid været bevidste om den centrale rolle kunsten spiller, derfor bestræber vi os på at præsentere både etableret kunst og nyskabende kunst, hvilket giver et varieret udbud af malerier, litografier og skulpturer m.m.

Årets indkøbte værker bliver under festlige rammer bortloddet til medlemmerne i forbindelse med den ordinære generalforsamling i maj måned.

Der bortloddes hvert år 26-30 hovedgevinster samt 3-5 ekstragevinster, alle medlemmer er garanteret en hovedgevinst samt mulighed for en ekstragevinst inden for en fireårig periode.

Har du mod på gode oplevelser i kunstens verden, kan kunstforeningen på Syddansk Erhvervsskole være en oplagt mulighed.


Venlig hilsen
Bestyrelsen for kunstforeningen

Vedtægter

§1
Foreningens navn
Syddansk Erhvervsskoles kunstforening, (SDEK) – stiftet 1966

§2 - Formål
At vække og nære interesse for kunst og fordele indkøbte kunstværker blandt medlemmerne ved lodtrækning.
Eventuelle arrangementer skal økonomisk hvile i sig selv og helst kunne give overskud til indkøb af kunst til foreningens medlemmer.

§3 - Medlemsforhold
Enhver ansat, eller tidligere ansat, ved Odense Tekniske Skole og Syddansk Erhvervsskole, kan optages som medlem af Syddansk Erhvervsskoles Kunstforening. Det er samtidig muligt at tegne afdelings-medlemskaber. Medlemskabet tegnes for en 4-årig periode, og begynder normalt i maj måned, eller ved at betale kontingent fra periodens begyndelse.

Et medlem, som har modtaget gevinst, kan ikke udmelde sig af foreningen i den resterende del af en 4-års periode. 

Et medlem, der ikke fuldt ud har betalt sit kontingent, kan ikke deltage i lodtrækningen om ekstra-gevinster/hovedgevinster. 

Har et medlem ikke modtaget gevinst, kan udmeldelse ske med 2 måneders varsel, men indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales.

Det månedlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Beløbet vil blive pristalsreguleret, dog afrundet til helt kronebeløb. 

Hvert medlem har ret til at tegne flere medlemskaber, og har ved  generalforsamlinger én stemme for hvert medlemskab.

§4a - udtrækning
I den 4-årige periode medlemskabet er tegnet for, garanteres der én hovedgevinst til hvert medlem.

§4b
Der skal hvert år udtrækkes en fjerdedel af foreningens medlemmer.

§4c
Udtrukket medlemsnummer skal aftage gevinst, personligt eller ved en repræsentant med fuldmagt.
Hvis medlemmet ikke er repræsenteret udvælger bestyrelsen, normalt formanden, gevinsten efter udtrækning af ekstragevinster.
Det tillades dog at bytte sit nummer med et andet medlem, hvis det sker med det samme. Er der flere medlemmer, der er interessede i at overtage nummeret, trækkes der lod.

§4d
Udtrækning af ekstragevinster kan kun foretages blandt de fremmødte, dog ved fuldmagt for afdelingsmedlemskaber. Man fortager dog ikke retten til senere at modtage ekstragevinst. Der kan kun udtrækkes én ekstragevinst pr. medlemskab i den 4-årige periode. 

§4e
De indkøbte kunstværker vil blive udstillet i en uge før den årlige udtrækning.

§5 - Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter med personligt medlemskab. Disse konstituerer sig selv med en formand, en sekretær og en kasserer. På den årlige generalforsamling er to bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år, og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen, to revisorer og en revisorsuppleant.

§6 - Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året. Indvarsling til generalforsamling skal ske senest 14 dage
før. Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Bestyrelsens beretning
  • 3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab (skriftligt bilag)
  • 4. Fastsættelse af kontingent
  • 5. Indkomne forslag
  • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • 7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver det. Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

§7
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest otte dage før generalforsamlingen. 

§8
Vedtægter kan kun ændres med 2/3 af de fremmødte stemmer. Dog kan §8 ikke ændres. Ophævelse af Syddansk Erhvervsskoles Kunstforening sker når 3/4 af samtlige medlemmer vedtager det. Kassebeholdningen anvendes da til indkøb til en sidste udtrækning.

Bestyrelsen

Formand
Trine Kynde Hovad, Kvalitet- og analyseteam, Munkebjergvej

Kasserer 
Pernille Damgaard, Miljø og Bygning, Vejle og Munkebjergvej

Sekretær
Merete Høj, Direktionssekretariatet

Medlem
Annette Bertelsen, OTG
Karin Lage, OTG
Lene Beenfeldt, Studie- og vejledningscenteret, Petersmindevej

Suppleanter
Rinna Mølgaard Hansen, Studie- og vejledningscenteret, Petersmindevej
Merete Høj, Direktionssekretariatet

Revisorer
Jørgen Rasmussen, OTG, Munkebjergvej
Johnny G. Nielsen, OTG, Munkebjergvej

Meld dig ind nu

MELD DIG IND I SDEK

Vi er pt 83 medlemmer, hvoraf 7 er afdelingsmedlemsskaber.

Det koster kr. 100 pr. måned, som trækkes over lønnen.

Du skal udfylde denne formular og sende den til vores kasserer:

Henvendelse fra kunstnere

Hvis du er kunstner og ønsker at komme i kontakt med kunstforeningen, skal du henvende dig til foreningens formand Trine Kynde Hovad på mail tkh@sde.dk


Hvis din henvendelse kan være interessant for foreningen, så vil du efterfølgende modtage svar på din henvendelse.

Kunstværker

Generalforsamling

Meld dig ind