Velkommen til kunstforeningen på Syddansk Erhvervsskole - stiftet 1966

Kunsten er et barometer for enhver periode i historien, et spørgsmål til og et svar på øjeblikket.

I kunstforeningen på Syddansk Erhvervsskole har vi, i de mere end 55 år foreningen har eksisteret, altid været bevidste om den centrale rolle kunsten spiller, derfor bestræber vi os på at præsentere både etableret kunst og nyskabende kunst, hvilket giver et varieret udbud af malerier, litografier og skulpturer m.m.

Årets indkøbte værker bliver under festlige rammer bortloddet til medlemmerne i forbindelse med den ordinære generalforsamling i maj måned.

Der bortloddes hvert år hovedgevinster til 25% af foreningens medlemmer. Alle medlemmer er garanteret en hovedgevinst inden for en 4-årig periode.

Derudover indkøbes der hvert år fremmødegevinster 3-5 stk. Der er mulighed for at vinde fremmødegevinst ved at deltage i den årlige generalforsamling.

Har du mod på gode oplevelser i kunstens verden, kan kunstforeningen på Syddansk Erhvervsskole være en oplagt mulighed.


Venlig hilsen
Bestyrelsen for kunstforeningen

Vedtægter

§1 - Foreningens navn
Syddansk Erhvervsskoles kunstforening, (SDEK) – stiftet 1966

§2 - Formål
At vække og nære interesse for kunst og fordele indkøbte kunstværker blandt medlemmerne ved lodtrækning.
Eventuelle arrangementer skal økonomisk hvile i sig selv og helst kunne give overskud til indkøb af kunst til foreningens medlemmer.

§3 - Medlemsforhold
Enhver ansat, eller tidligere ansat, ved Odense Tekniske Skole og Syddansk Erhvervsskole, kan optages som medlem af Syddansk Erhvervsskoles Kunstforening. Medlemskabet tegnes for en 4-årig periode, og begynder normalt i maj måned, eller ved at betale kontingent fra periodens begyndelse.

Et medlem, som har modtaget gevinst, kan ikke udmelde sig af foreningen i den resterende del af en 4-års periode. 

Et medlem, der ikke fuldt ud har betalt sit kontingent, kan ikke deltage i lodtrækningen om fremmødegevinster/hovedgevinster. 

Har et medlem ikke modtaget gevinst, kan udmeldelse ske med 2 måneders varsel, men indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales.

Har et medlem ikke afhentet sin gevinst, senest 3 måneder efter afholdt generalforsamling, indgår den uafhentede gevinst i næste generalforsamlings gevinstpulje.

Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Beløbet vil blive pristalsreguleret, dog afrundet til helt kronebeløb.

Kontingent trækkes via lønnen for fastansatte én gang månedligt og for tidligere ansatte samt timeansatte fremsendes faktura én gang årligt i august måned. 

Hvert medlem har ret til at tegne flere medlemskaber, og har ved  generalforsamlinger én stemme for hvert medlemskab.

§4a - udtrækning
I den 4-årige periode medlemskabet er tegnet for, garanteres der én hovedgevinst til hvert medlem.

§4b
Der skal hvert år udtrækkes en fjerdedel af foreningens medlemmer.

§4c
Udtrukket medlemsnummer skal aftage gevinst, personligt eller ved en repræsentant med fuldmagt.
Hvis medlemmet ikke er repræsenteret udvælger bestyrelsen gevinsten, efter udtrækning af ekstragevinster.
Det tillades dog at bytte sit nummer med et andet medlem, hvis det sker med det samme. Er der flere medlemmer, der er interessede i at overtage nummeret, trækkes der lod.

§4d
Udtrækning af ekstragevinster kan kun foretages blandt de fremmødte ved hver generalforsamling.

§4e
De indkøbte kunstværker vil blive udstillet i en uge før den årlige udtrækning.

§5a - Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter med personligt medlemskab. Disse konstituerer sig selv med en formand, en sekretær og en kasserer. 

§5b - Valgprocedure
Valg på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning om valget. Valg foregår ved skriftlig afstemning, dog kan dirigenten erklære fredsvalg, hvis der ikke er flere kandidater end antallet af poster, der skal besættes.

På den årlige generalforsamling er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år, 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Genvalg kan finde sted.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant med personligt medlemsskab. 

§6 - Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året. Indvarsling til generalforsamling skal ske senest 14 dage før. Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Bestyrelsens beretning
  • 3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab (skriftligt bilag)
  • 4. Fastsættelse af kontingent
  • 5. Indkomne forslag
  • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • 7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver det. Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

§7 Forslag
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

§8
Vedtægter kan kun ændres med 2/3 af de fremmødte stemmer. Dog kan §8 ikke ændres. Ophævelse af Syddansk Erhvervsskoles Kunstforening sker når 3/4 af samtlige medlemmer vedtager det. Kassebeholdningen anvendes da til indkøb til en sidste udtrækning.

Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig pr. august 2024 og består af flg. medlemmer:

Medlem
Dorthe Vesterholm Klausen, OTG
Anna Grandt-Nielsen, VTG
Annette Bertelsen, OTG
Lene Rømer, SDE Center for Hår & Wellness
Mette Andersen, SDE Center for Hår & Wellness

Suppleanter
Rinna Mølgaard Hansen, Studie- og vejledningscenteret, Petersmindevej
Anja Færgemann Jensen, SDE Marketing

Revisorer
Jørgen Rasmussen, OTG, Munkebjergvej
Johnny G. Nielsen, OTG, Munkebjergvej

Revisor suppleant
Pernille Damgaard

Meld dig ind nu

MELD DIG IND I SDEK

Vi er pt 83 medlemmer.

Det koster kr. 100 pr. måned, som trækkes over lønnen.

Du skal udfylde denne formular (word) og sende den til vores kasserer:

Henvendelse fra kunstnere

Hvis du er kunstner og ønsker at komme i kontakt med kunstforeningen, skal du henvende dig til foreningens formand Lene Beenfeldt på mail: lera@sde.dk


Hvis din henvendelse kan være interessant for foreningen, så vil du efterfølgende modtage svar på din henvendelse.

Generalforsamling

Meld dig ind