ETU - Elevtrivselsundersøgelser 
Hvert år gennemfører skolen trivselsundersøgelser (ETU) blandt de studerende i efteråret. Hvert andet år i ulige år omfatter undersøgelsen også studiemiljøet.

Formål
Elevtrivsel spiller en væsentlig rolle for, hvordan skolen opfattes, hvordan vi er i stand til at tiltrække nye elever samt evner til at fastholde de eksisterende.

Trivsel på skolen er samtidigt en forudsætning for, at man får veluddannede unge ud i videreuddannelse eller i samfundet efter endt uddannelse – trivsel giver nemlig bedre rum til læring.

Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på skolen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever. Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre skolen til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden.

ETU 2017

ELEVTRIVSEL 2017

3292 EUD-elever er blevet spurgt om deres trivsel med kerneydelsen

2250 ud af 3292 adspurgte elever svarede på elevtrivselsundersøgelsen i 2017, svarende til en svarprocent på 68 %. Det er et godt datagrundlag for undersøgelsen.

Figur: Elevtrivsel og indsatsområder 2017 - I figuren øverst ser du hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 2017 på Syddansk Erhvervsskole. Nederst ses de indsatsområder, der kan påvirke trivslen. Her kan du desuden se, hvordan det samlede resultat er i forhold til landsgennemsnittet.

Trivsel
Elevtrivslen på Syddansk Erhvervsskole ligger igen højere end landsgennemsnittet i 2017. Syddansk Erhvervsskole har formået at fastholde den overordnede elevtrivsel på 84 (på en skala fra 1-100), som i 2015 og 2016, mens landsgennemsnittet er faldet et procentpoint til 82. Dermed er Syddansk Erhvervsskoles elevtrivsel nu to procentpoint højere end landsgennemsnittet. 

Indsatsområder
Syddansk Erhvervsskoles resultater pr. indsatsområde ligger på de fleste områder lige under landsgennemsnittet og ellers på niveau med landsgennemsnittet.

Der er en lille tilbagegang på fire ud af syv af de overordnede indsatsområder. Særligt emnet ’Praktik' har haft tilbagegang, og de udsagn, der er faldet mest i scoren, er:
’Jeg var godt forberedt til at komme i praktik’
’Jeg er glad for at være i praktik’

Til at understøtte, at der skal iværksættes indsatser, der skal forbedre de fysiske rammer, er der under ’Undervisningsmiljø’ meget lave scorer på udsagnene: ’Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende’ og ’Fællesarealerne er spændende at opholde sig i’. Desuden scorer udsagnet ’Der er mulighed for bevægelse/fysisk aktivitet i forbindelse med undervisningen’ lavt.

Den flotte fremgang fra 2015 til 2016 på emnet ’fysiske rammer’ har ikke været mulig at fastholde. Det vidner om, at prioritering af elevernes miljø fortsat skal være høj. Og det er da også skolens intention i forbindelse med etablering af det nye Videnscenter på Risingsvej i Odense, der bliver indviet i 2018, og med lidt længere tidshorisont nybyggeriet på Boulevarden 36 i Vejle, der skal stå færdig sommeren 2019.

Læs mere herunder

ETU 2016

ELEVTRIVSEL 2016

3.507 EUD elever er blevet spurgt om deres trivsel med kerneydelsen

2.355 ud af 3.507 adspurgte elever svarede på elevtrivselsundersøgelsen i 2016 svarende til en svarprocent på 67 % procent. Det er et godt datagrundlag for undersøgelsen.Figur: Elevtrivsel og indsatsområder 2016 - I figuren øverst ser du hovedresultatet af elevtrivselsundersøgelsen på Syddansk Erhvervsskole, nederst ses de indsatsområder der kan påvirke trivslen. Her kan du desuden se hvordan det samlede resultat er i forhold til landsgennemsnittet og den bedste skole indenfor sektoren.

Trivsel
Syddansk Erhvervsskole opnåede en score på 84 point i den overordnede elevtrivsel (på en skala fra 1-100). Resultatet er det samme som i 2015, hvor den nye spørgeramme første gang blev benyttet.

Resultat ligger lige over landsgennemsnittet på de øvrige EUD skoler vi sammenligner os med, og 6 point efter skolen med den bedste score. Det er således en bedre placering, når vi sammenligner med andre, idet landsgennemsnittet er faldet et procentpoint, mens skolens resultat er status quo.

Indsatsområder
Syddansk Erhvervsskole resultater pr. indsatsområder, ligger på de fleste områder lidt over landsgennemsnittet, og ellers på niveau med landsgennemsnittet.

Størst fremgang har der været inden for indsatsområdet ’Fysiske rammer’, der er steget med 4 procentpoint. Undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) samt vedligeholdelse og rengøring topper med 4 procentpoint; men også indretning, udseende og forholdene generelt på skolen opnår flot fremgang på 3 procentpoint.

Næst størst fremgang er der for indsatsområdet Undervisere, der er steget ned 3 procentpoint indenfor Mål og feedback samt Respekt og ansvar. Mens indsatsområderne Pædagogik og didaktik samt Forberedelse går frem med 2 procentpoint.

Udsagnet:
’Lærerne er godt forberedte’ topper med en fremgang på 4 procentpoint, mens udsagnene:
’Lærerne giver mig ansvar’
’Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære’
’Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem’ alle går frem med 3 procentpoint.
Sidstnævnte udsagn skal fortsat prioriteres af skolen, da effekten af en forbedring på dette udsagn vil være betydelig.

Under læringsmiljøsegmentering ses, at SDE er gået frem med 5 procentpoint på ’Godt læringsmiljø’, og nu har overhalet EUD landsgennemsnittet.

EUX
På elevtrivslen scorer EUX også 84 procentpoint, men på indsatsområder scores der lavere: 

Læs mere herunder