Elevtrivselsundersøgelser (ETU)

Hvert år gennemfører skolen trivselsundersøgelser (ETU) blandt de studerende.

Måling af og redegørelse for, hvad der driver elevtrivslen i det daglige liv på skolen er et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever.

Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre skolen til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden.

Trivselsmålingen gennemføres årligt fra 1. oktober til 1. december på Syddansk Erhvervsskole. Målingen er obligatorisk for alle elever, der har et skoleforløb i måleperioden. Elever, der er i praktik, er derfor ikke med.

Trivselsmålingen er et spørgeskema, der består af 35 spørgsmål til elever, der er på grundforløbet og 42 spørgsmål til elever på hovedforløbet (praktik og skolepraktik).

Syddansk Erhvervsskole har til og med 2018 gennemført trivselsmålingen i samarbejde med Ennova, men fra 2019 gennemføres målingen af Børne- og Undervisningsministeriet. Det har haft betydning for den skala, som resultaterne præsenteres i. Tidligere har det været på en skala fra 1-100, men den nye skal er fra 1-5, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige trivsel og 5 udtrykker den bedst mulige trivsel.

ETU 2020

ETU 2019

ETU 2018

ELEVTRIVSEL 2018

3580 elever er blevet spurgt om deres trivsel. 2642 elever valgte at besvare trivselsundersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 74 %.

Figur: Elevtrivsel og indsatsområder 2018 - I figuren øverst ses hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 2018 på Syddansk Erhvervsskole. Nederst ses de indsatsområder, der kan påvirke trivslen. Her ses desuden, hvordan det samlede resultat er i forhold til landsgennemsnittet.

Trivsel
Elevtrivslen ligger igen i år højere end landsgennemsnittet på EUD.
Der er sket et fald på et procentpoint siden 2017, men trivslen er stadig høj.

Indsatsområder
På de syv overordnede indsatsområder ligger Syddansk Erhvervsskole på niveau med landsgennemsnittet på tre af indsatsområder, over niveau på et område og under niveau på tre områder. Indsatsområdet Fysiske rammer er faldet to procentpoint siden målingen i 2017.

Læs mere herunder:

ETU 2017

ELEVTRIVSEL 2017

3292 EUD-elever er blevet spurgt om deres trivsel med kerneydelsen

2250 ud af 3292 adspurgte elever svarede på elevtrivselsundersøgelsen i 2017, svarende til en svarprocent på 68 %. Det er et godt datagrundlag for undersøgelsen.

Figur: Elevtrivsel og indsatsområder 2017 - I figuren øverst ser du hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 2017 på Syddansk Erhvervsskole. Nederst ses de indsatsområder, der kan påvirke trivslen. Her kan du desuden se, hvordan det samlede resultat er i forhold til landsgennemsnittet.

Trivsel
Elevtrivslen på Syddansk Erhvervsskole ligger igen højere end landsgennemsnittet i 2017. Syddansk Erhvervsskole har formået at fastholde den overordnede elevtrivsel på 84 (på en skala fra 1-100), som i 2015 og 2016, mens landsgennemsnittet er faldet et procentpoint til 82. Dermed er Syddansk Erhvervsskoles elevtrivsel nu to procentpoint højere end landsgennemsnittet. 

Indsatsområder
Syddansk Erhvervsskoles resultater pr. indsatsområde ligger på de fleste områder lige under landsgennemsnittet og ellers på niveau med landsgennemsnittet.

Der er en lille tilbagegang på fire ud af syv af de overordnede indsatsområder. Særligt emnet ’Praktik' har haft tilbagegang, og de udsagn, der er faldet mest i scoren, er:
’Jeg var godt forberedt til at komme i praktik’
’Jeg er glad for at være i praktik’

Til at understøtte, at der skal iværksættes indsatser, der skal forbedre de fysiske rammer, er der under ’Undervisningsmiljø’ meget lave scorer på udsagnene: ’Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende’ og ’Fællesarealerne er spændende at opholde sig i’. Desuden scorer udsagnet ’Der er mulighed for bevægelse/fysisk aktivitet i forbindelse med undervisningen’ lavt.

Den flotte fremgang fra 2015 til 2016 på emnet ’fysiske rammer’ har ikke været mulig at fastholde. Det vidner om, at prioritering af elevernes miljø fortsat skal være høj. Og det er da også skolens intention i forbindelse med etablering af det nye Videnscenter på Risingsvej i Odense, der bliver indviet i 2018, og med lidt længere tidshorisont nybyggeriet på Boulevarden 36 i Vejle, der skal stå færdig sommeren 2019.

Læs mere herunder

ETU 2016

ELEVTRIVSEL 2016

3.507 EUD elever er blevet spurgt om deres trivsel med kerneydelsen

2.355 ud af 3.507 adspurgte elever svarede på elevtrivselsundersøgelsen i 2016 svarende til en svarprocent på 67 % procent. Det er et godt datagrundlag for undersøgelsen.Figur: Elevtrivsel og indsatsområder 2016 - I figuren øverst ser du hovedresultatet af elevtrivselsundersøgelsen på Syddansk Erhvervsskole, nederst ses de indsatsområder der kan påvirke trivslen. Her kan du desuden se hvordan det samlede resultat er i forhold til landsgennemsnittet og den bedste skole indenfor sektoren.

Trivsel
Syddansk Erhvervsskole opnåede en score på 84 point i den overordnede elevtrivsel (på en skala fra 1-100). Resultatet er det samme som i 2015, hvor den nye spørgeramme første gang blev benyttet.

Resultat ligger lige over landsgennemsnittet på de øvrige EUD skoler vi sammenligner os med, og 6 point efter skolen med den bedste score. Det er således en bedre placering, når vi sammenligner med andre, idet landsgennemsnittet er faldet et procentpoint, mens skolens resultat er status quo.

Indsatsområder
Syddansk Erhvervsskole resultater pr. indsatsområder, ligger på de fleste områder lidt over landsgennemsnittet, og ellers på niveau med landsgennemsnittet.

Størst fremgang har der været inden for indsatsområdet ’Fysiske rammer’, der er steget med 4 procentpoint. Undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) samt vedligeholdelse og rengøring topper med 4 procentpoint; men også indretning, udseende og forholdene generelt på skolen opnår flot fremgang på 3 procentpoint.

Næst størst fremgang er der for indsatsområdet Undervisere, der er steget ned 3 procentpoint indenfor Mål og feedback samt Respekt og ansvar. Mens indsatsområderne Pædagogik og didaktik samt Forberedelse går frem med 2 procentpoint.

Udsagnet:
’Lærerne er godt forberedte’ topper med en fremgang på 4 procentpoint, mens udsagnene:
’Lærerne giver mig ansvar’
’Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære’
’Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem’ alle går frem med 3 procentpoint.
Sidstnævnte udsagn skal fortsat prioriteres af skolen, da effekten af en forbedring på dette udsagn vil være betydelig.

Under læringsmiljøsegmentering ses, at SDE er gået frem med 5 procentpoint på ’Godt læringsmiljø’, og nu har overhalet EUD landsgennemsnittet.

EUX
På elevtrivslen scorer EUX også 84 procentpoint, men på indsatsområder scores der lavere:Læs mere herunder