Syddansk Erhvervsskole lægger stor vægt på, at brugerne af vores ydelser er tilfredse.

Derfor undersøger vi tilfedsheden

Tilfredsheden undersøges gennem evalueringer med værktøjet viskvalitet.dk for hhv. deltager og virksomhedstilfred. Endvidere aflæses og tolkes der på diverse indikatorer som fx gennemførelses- og beståelsesprocenter og diverse nøgletal på AMU aktiviteter.

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er:

  • At forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling.
  • At sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.
  • At tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU.

Vil du vide mere?

Læs mere om det fælles kvalitetssystem, spørgsmål og evalueringer på viskvalitet.dk, hvor alle resultater ligger.

Eksterne evalueringer

AMU spiller en vigtig rolle i forbindelse med opkvalificeringen af ufaglærte og faglærte medarbejdere i Danmark. Denne undersøgelse går tæt på virksomhedernes vurdering og brug af AMU.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) giver med denne rapport et indblik i virksomhedernes vurderinger af, om det aktuelle udbud af arbejdsmarkedsuddannelser matcher virksomhedernes efter- og videreuddannelsesbehov. Samtidig kaster rapporten lys over virksomhedernes brug af og viden om AMU.

Læs mere og hent udgivelsen (eva.dk)

Nøgletal for tilfredshed

Vi analyserer og tolker på forskellige indikatorer for at afdække omstændigheder, der kan højne kvaliteten og tilfredsheden med skolens AMU ydelser.

AMU-statistik (uddannelsesstatistik.dk

I tabellerne på uddannelsesstatistik.dk findes data om AMU-aktiviteten. Tabellerne viser AMU-aktiviteten fordelt på efteruddannelsesudvalg eller godkendt institution samt afslutningsart og certifikat.

Herunder kan du se en række indikatorer vi anvender:

Virksomhedstilfredshed

Virksomhedstilfredshed på AMU kurserne

Virksomheder, som har haft medarbejdere på AMU kursus, bliver stikprøvevis bedt om at evaluere deres tilfredshed med kurserne.

Årets resultat 2024

  • 1. kvartal 2024 - Ingen besvarelser

Årets resultat 2023

Årets resultat 2022

Årets resultat 2021

Årsresultatet 2020