​Velkommen til SDEP
Syddansk Erhvervsskoles personaleforening

Personaleforeningen er for alle fastansatte på skolens adresser i Grindsted, Odense og Vejle. 

Her kan du møde kollegaer, som du ikke lige arbejder sammen med til dagligt, og sammen kan vi få en masse sjove oplevelser.

Kommende arrangementer
 

   2024

 

 

 

       Spændende ture som ikke er datofastlagt endnu: 

     

 

       Ved vingaver til runde fødselsdage finder du  Vin og Vin 

       Indkøbsaftaler for ansatte: Aftaler med rabat 

      

Du finder os også på Facebook

Web ansvarlig
Irene Sommer redigerer hjemmesiden vedr. skolens personaleforening. Hun kan kontaktes på mobil 21498153 eller mail eih@sde.dk

Bliv medlem

Vi er pt. ca. 430 medlemmer i Personaleforeningen, ansatte såvel som seniorer

Pris
Det koster 20 kroner om måneden at være medlem af SDEP, hvis du er ansat på skolen. Kontigentet trækkes over lønnen.
Det koster 240 kroner om året at være medlem af SDEP, hvis du er senior og ikke længere ansat på Syddansk Erhvervsskole. Forudsætningen for at kunne blive seniormedlem er et medlemsskab som aktiv i 6 måneder.

Du kan hente tilmeldingsblanketten i boksen til højre.
Når du har udfyldt blanketten sendes den til sdep@sde.dk.

Formål med personaleforeningen
Personaleforeningen SDEPs formålsparagraf jvf. § 2 i vedtægterne:

Foreningens formål er:

 • At fremme det sociale og kollegiale sammenhold mellem skolens medarbejdere.
 • At varetage medlemmernes interesser på områder, der ligger uden for de faglige foreningers virkefelter.
 • At afholde kulturelle arrangementer, møder, foredrag og selskabelige sammenkomster, som kan være af værdi for medlemmernes livskvalitet og deres virke på skolen.
 • At kunne fungere som koordinerende forening for de øvrige foreninger på skolen.

Indmeldelsesblanket (PDF)

Indmeldelsesblanket for seniorer (PDF)

Udmeldelsesblanket (PDF)

Tilmelding og betaling

Tilmelding og betaling
Tilmelding og betaling foregår nu igennem nemtilmeld. Medlemmer kan som udgangspunkt købe 2 billetter til medlemspris - med mindre det er et familiearrangement.

Ligeledes, hvis man bliver forhindret og ikke kan gøre brug af billetter, rettes henvendelse til ansvarshavende for det pågældende arrangement for evt. venteliste,  så det kommer vores medlemmer til gode.

NYT:
Der er lige landet en aftale med forskellige firmaer med rabatter, du kan gøre brug af. Du behøver ikke være medlem af foreningen for at kunne bruge aftalerne

Listen over rabatordninger.

Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer 2024 kan ses herunder. 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

 • Formand Hanne Brønd, hdi@sde.dk
 • Næstformand Brian Hvolby Willadssen, bhw@sde.dk
 • Kasserer Helle Brik, habr@sde.dk
 • Sekretær Betina Sundekilde Andersen, bsa@sde.dk
 • Webmaster Irene Sommer, eih@sde.dk

Medlemmer  

Repræsentant for Seniorer

Suppleanter:

 • Martin Lindegård, mali@sde.dk
 • Lenette Iversen, liv@sde.dk

Revisorer

Revisorsuppleant

Forretningsorden

Generelt
Alle bestyrelsesmedlemmer har stemmeret, ved afstemninger.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Suppleanter samt repræsentanten for hhv. SDEI, SDEK og seniorerne deltager på bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. Alle deltagere på bestyrelsesmøder har ret til at få mindretalssynspunkter indført i referatet.

Mødeaktivitet
Bestyrelsen planlægger mødeaktivitet. Der afholdes mindst fire ordinære møder årligt, geografisk fordelt på skolens adresser. Ekstraordinære møder kan finde sted, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer skriftligt har begæret møde med en begrundet dagsorden. Det er formandens ansvar, at der indkaldes til alle møder med dagsorden og mindst 8 kalenderdages varsel. Møder kan holdes via Skype.

Dagsorden til ordinære møder skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af referat fra seneste møde
 • Nye punkter
 • Evaluering af afholdte arrangementer
 • Behandling og godkendelse af kommende arrangementer
 • Økonomisk status
 • Eventuelt (her kan ikke træffes beslutninger)
 • Næste møde

Referater
Beslutningsreferat tilstræbes udsendt senest tre uger efter mødets afholdelse.

Arrangementer
Kommende arrangementer fremlægges og godkendes på bestyrelsesmøder, undtagelsesvis kan ad hoc arrangementer fremsendes til alle i bestyrelsen, bestyrelsen svarer til alle i bestyrelsen og hvis man ikke har svaret efter 2 hverdage har man dermed godkendt arrangementet.

Når bestyrelsen entrerer med arrangører skal den sikre, at SDEP ikke kan komme til at hæfte økonomisk for mere end de billetter og aktiviteter, der er købt af medlemmerne.

Gaver
SDEP giver gavekort til medlemmer ved

Fødselsdage – 50 år, 60 år, 70 år, osv.

25 års og 40 års jubilæum på SDE.

HR og Personale leverer årligt liste over mærkedagene. Seniorernes fødselsdage fremgår af medlemsliste.

SDEP-medlemmer på SDE får gaven tilsendt med intern post. Seniorer modtager invitation til at hente gaven på skolen eller få den udleveret på den årlige seniordag.

Godtgørelse til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt repræsentanten for hhv. SDEI, SDEK og seniorerne kan deltage uden deltagerbetaling i SDEP´s arrangementer efter eget valg til en samlet værdi af max. kr. 2.000,- pr. år, løbende fra 1. april til 31. marts. Eventuel ledsager kan ikke drage nytte af godtgørelsen.

Forretningsorden godkendt af bestyrelsen d. 15.10.21

Vedtægter

Syddansk Erhvervsskoles Personaleforening - SDEP - Vedtægter

§1:
Navnet på Syddansk Erhvervsskoles personaleforening er SDEP.

§2
Formål:
At fremme det sociale og kollegiale sammenhold blandt SDEP's medlemmer. At afholde kulturelle arrangementer, foredrag, selskabelige sammenkomster og andre arrangementer af værdi for medlemmerne. At fungere som paraplyorganisation for interesserede, sociale foreninger på SDE.

§3:
Alle nye, fastansatte medarbejdere optages automatisk som medlem ved tiltrædelsen. Desuden optages alle øvrige, fastansatte medarbejdere ved henvendelse. Seniorer optages ved henvendelse forudsat de har været medlem af SDEP mindst 6 måneder ved fratrædelsen. Ved pensionering/efterløn skal medlemmer indmelde sig på ny for at kunne fortsætte som seniormedlem af SDEP.

Udmeldelse sker automatisk ved fratrædelse.

Ved ønske om udmeldelse for øvrige medlemmer sker det med frist på løbende måned plus 30 dage.

§4:
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.  Kontingentet for medarbejdere trækkes over skolens lønsystem hver måned. Kontingentet for seniorer opkræves for et år ad gangen umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Seniorer, der indmeldes i perioden mellem to generalforsamlinger, opkræves forholdsmæssigt for den første periode.

§5:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i første kvartal. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel indeholdende dagsorden med følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
  1. Beretning
  2. Fremlæggelse af regnskab
  3. Indkomne forslag
  4. Budget og fastlæggelse af kontingent
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 3. Valg af revisorer og suppleant
  1. Eventuelt

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stilles forslag herom, skal afstemningen ske skriftligt. Ved stemmelighed bortfalder forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt og motiveret forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal i så fald afholdes senest 14 dage efter anmodning herom.

§6:
Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 8 medlemmer.

På generalforsamlingen vælges 6 medlemmer med stemmeret til bestyrelsen blandt SDEP's medlemmer, der er ansat på skolen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Skolens ledelse udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer  med stemmeret.

 1. Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.
  1. Der vælges 2 revisorer blandt samtlige medlemmer, således at en er på valg hvert år.
  2. Der vælges en revisorsuppleant for et år ad gangen.
  3. Genvalg kan finde sted til alle poster.
  4. De i §2, sidste led, nævnte foreninger kan hver udpege en repræsentant uden stemmeret til bestyrelsen for et år ad gangen.
  5. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler arbejdet mellem sig. Formanden leder alle bestyrelsesmøder og forhandlingsresultater føres til referat. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§7:
Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens midler skal indestå på SDEP's bankkonto. Foreningens regnskab føres af kassereren. Revisorerne kan til enhver tid foretage revision. Meddelelser om revision føres til referat. Kassereren skal fremlægge revideret regnskab hvert år på generalforsamlingen.

§8:
Foreningen tegnes af formanden og mindst ét bestyrelsesmedlem. Kassereren tegner foreningen overfor banken og kassereren kan ikke indstifte gæld.

§9:
Forud for generalforsamlingen indhenter formanden navnene på de repræsentanter, som udpeges af de tilknyttede foreninger og de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af skolens ledelse for det kommende år. Formanden indhenter desuden hos skolens direktør oplysning om økonomisk tilskud til SDEP fra skolen. Oplysningerne indgår i formandens beretning.

§10:
Til vedtagelse af SDEP's opløsning kræves:

 • At der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette som eneste punkt på dagsorden.
 • At mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen, eller at der indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling med samme dagsordenpunkt. Her kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.

Samtidig træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler bortset fra skolens tilskud for indeværende år, der tilbagebetales.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. oktober 2001 med ændring vedtaget på generalforsamlinger  den 19. november 2002, den 5. februar 2004, den 12. november 2009, den 3. marts, 2011, den 14. marts 2013 og den 8. marts 2017.

Dirigent: Kim Hassel-Pflugh

Generalforsamlinger

Seniorer