​Velkommen til SDEP – Syddansk Erhvervsskoles personaleforening

Personaleforeningen er for alle ansatte på skolen – uanset om du arbejder i Grindsted, Odense eller Vejle. Her kan du møde kollegaer, som du ikke lige arbejder sammen med til dagligt, og sammen kan vi få en masse sjove oplevelser.

Kommende Arrangementer.

       Ved vingaver til runde fødselsdage finder du Vin og Vin her

 

Du finder os også på Facebook

Om tilmelding og betaling

Tilmelding og betaling foregår nu igennem nemtilmeld. Medlemmer kan som udgangspunkt købe 2 billetter til medlemspris - med mindre det er et familiearrangement.

Ligeledes, hvis man bliver forhindret og ikke kan gøre brug af billetter, rettes henvendelse til ansvarshavende for det pågældende arrangement for evt. venteliste,  så det kommer vores medlemmer til gode.

Web-ansvarlig
Irene Sommer redigerer web-siderne vedr. skolens personaleforening. Hun kan kontaktes på tlf. 6312 6541, mobil 2149 8153 eller mail eih@sde.dk

Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer 2019-20 kan ses herunder. 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand Per Thomsen, peth@sde.dk

Næstformand Jørgen Lassen, jlas@sde.dk

Kasserer Helle Brik, habr@sde.dk

Sekretær Betina Sundekilde Andersen, bsa@sde.dk

Webmaster Irene Sommer, eih@sde.dk

Medlemmer

Gunvor Britt Nedergaard, gne@sde.dk

Lars Arne Lassen, lal@sde.dk

Preben Nielsen, pren@sde.dkSup

Repræsentant for Seniorer

Britta Pilgaard, brittapilgaard@gmail.com

Repræsentant for Kunstforeningen


Ingrid Vorstrup, vorstrupnielsen@hotmail.com

Suppleanter:

Martin Beck, mb@sde.dk

 

Revisorer

Anette Søholm Andersen, asa@sde.dk

Ejgil Andresen, eja@sde.dk

Revisorsuppleant

Troels Kaae Nielsen, trkn@sde.dk

 

 

Bliv medlem

Vi er pt. ca. 430 medlemmer i Personaleforeningen, ansatte såvel som seniorer

Pris
Det koster 20 kroner om måneden at være medlem af SDEP, hvis du er ansat på skolen. Kontigentet trækkes over lønnen.

Det koster 240 kroner om året at være medlem af SDEP, hvis du er senior og ikke længere ansat på Syddansk Erhvervsskole. Forudsætningen for at kunne blive seniormedlem er et medlemsskab som aktiv i 6 måneder.

Du kan hente tilmeldingsblanketten i boksen til højre.
Når du har udfyldt blanketten sendes den til sdep@sde.dk.

Formål med personaleforeningen
Personaleforeningen SDEPs formålsparagraf jvf. § 2 i vedtægterne:

Foreningens formål er:

At fremme det sociale og kollegiale sammenhold mellem skolens medarbejdere.

At varetage medlemmernes interesser på områder, der ligger uden for de faglige foreningers virkefelter.

At afholde kulturelle arrangementer, møder, foredrag og selskabelige sammenkomster, som kan være af værdi for medlemmernes livskvalitet og deres virke på skolen.

At kunne fungere som koordinerende forening for de øvrige foreninger på skolen.

Indmeldelsesblanket

Indmeldelsesblanket for seniorer

Udmeldelsesblanket

Forretningsorden

Generelt

 

Alle bestyrelsesmedlemmer har stemmeret, ved afstemninger.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Suppleanter samt repræsentanten for hhv. SDEI, SDEK og seniorerne deltager på bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
Alle deltagere på bestyrelsesmøder har ret til at få mindretalssynspunkter indført i referatet.

 

Mødeaktivitet

 

Bestyrelsen planlægger mødeaktivitet.
Der afholdes mindst fire ordinære møder årligt, geografisk fordelt på skolens adresser.
Ekstraordinære møder kan finde sted, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer skriftligt har begæret møde med en begrundet dagsorden.
Det er formandens ansvar, at der indkaldes til alle møder med dagsorden og mindst 8 kalenderdages varsel. Møder kan holdes via Skype.

 

Dagsorden til ordinære møder skal mindst indeholde:

Dagsorden til ordinære møder skal som minimum indeholde følgende punkter:

Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af referat fra seneste møde

Nye punkter

Evaluering af afholdte arrangementer

Behandling og godkendelse af kommende arrangementer

Økonomisk status

Eventuelt (her kan ikke træffes beslutninger)

Næste møde

 

Referater

Beslutningsreferat tilstræbes udsendt senest tre uger efter mødets afholdelse.

 

Arrangementer

Kommende arrangementer fremlægges og godkendes på bestyrelsesmøder, undtagelsesvis kan ad hoc arrangementer fremsendes til alle i bestyrelsen, bestyrelsen svarer til alle i bestyrelsen og hvis man ikke har svaret efter 2 hverdage har man dermed godkendt arrangementet.

Når bestyrelsen entrerer med arrangører skal den sikre, at SDEP ikke kan komme til at hæfte økonomisk for mere end de billetter og aktiviteter, der er købt af medlemmerne.

 

Gaver

SDEP giver gavekort til medlemmer ved

Fødselsdage – 50 år, 60 år, 65 år, 70 år, 75 år, osv.

25 års og 40 års jubilæum på SDE.

HR og Personale leverer årligt liste over mærkedagene. Seniorernes fødselsdage fremgår af medlemsliste.

SDEP-medlemmer på SDE får gaven tilsendt med intern post. Seniorer modtager invitation til at hente gaven på skolen eller få den udleveret på den årlige seniordag.

 

Godtgørelse til bestyrelsen

 

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt repræsentanten for hhv. SDEI, SDEK og seniorerne kan deltage uden deltagerbetaling i SDEP´s arrangementer efter eget valg til en samlet værdi af max. kr. 2.000,- pr. år, løbende fra 1. april til 31. marts. Eventuel ledsager kan ikke drage nytte af godtgørelsen.

 

 

Forretningsorden godkendt af bestyrelsen d. 08.10.19