Her finder du referater fra generalforsamlingen, der finder sted hvert år.

Generalforsamlingen afslutter et år i foreningen. Referatet omhandler dermed det forrige år.

Generalforsamling 2024 (PDF)

Generalforsamling 2023 (PDF)

Generalforsamling 2022 (PDF)

Generalforsamling 2021 (PDF) omhandler coronaåret 2020 og 2019 da der ikke kunne holdes generalforsamling i 2019

Ekstraordinær generalforsamling 2018 (PDF)

Generalforsamling 2018 (PDF)

Generalforsamling 2017 (PDF)

Generalforsamling 2016 (PDF)

Stiftende generalforsamlinger

Referat af stiftende generalforsamling i Odense Tekniske Skoles Personaleforening, mandag, den 22. oktober 2001, Storrummet, Risingsvej

Velkomst

Grethe Dahl bød velkommen og redegjorde for baggrunden for ønsket om stiftelsen af en personaleforening ved Odense Tekniske Skole. En arbejdsgruppe under HSU har udarbejdet et forslag til vedtægter som har været optrykt i Hæfteklammen i oktober nummeret.

Herefter gav Grete Dahl ordet til den foreslåede dirigent for den stiftende generalforsamling, Michael Paaske, som derefter varetog det videre forløb.

Vedtægter

Michael Paaske gennemgik herefter dagsordenen for den stiftende generalforsamling og skred straks til punkt 3, som var gennemgang af vedtægtsforslaget.

Vedtægterne blev rettet til på enkelte punkter og derefter vedtaget. Vedtægterne er på Hjemmesiden.

Under drøftelse blev følgende punkter påpeget:

Ved seniormedlemmer skal bestyrelsen være opmærksom på at disse ikke længere er ansat på skolen og derfor ikke kan trækkes i løn for det vedtagne kontingent. Seniorer tilsendes derfor i stedet for girokort. Den kommende bestyrelse opfordres til at udarbejde forretningsorden hvoraf det bl.a. bør fremgå at der alene kan disponeres over foreningens midler med 2 underskrifter.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Hartly Jakobsen

Johnny Grauballe Nielsen

Palle Møller

Palle Henriksen

Alex Knudsen og

Per Viggo Christensen blev valgt ind i bestyrelsen.

Som suppleanter valgtes:

Grete Dahl og Erik Beck Jensen

Fra foreninger blev valgt:

Solvejg Kingo (Kunstforeningen)

Erik Mikkelsen (Seniorklub)

XX(OTSI) - bestyrelsen kontakter OTSI for at få et evt. navn (Alex Kristiansen)

Valg af revisorer

Helge Pasfall og Kim Hassel-Pflugh blev valgt.

Fastsættelse af kontingent

Kr. 20,- pr. medlem pr. måned blev foreslået og vedtaget.

Michael Paaske afsluttede med at takke de ca. 25 deltagende for god ro og orden og opfordrede bestyrelsen til at aftale møde hurtigst muligt med henblik på at kunne konstituere sig og fastlægge et program for kommende aktiviteter. Mødet blev herefter hævet.

Michael Paaske, dirigent