Her finder du SDEP´s vedtægter.

 

VEDTÆGTER

 

Syddansk Erhvervsskoles Personaleforening - SDEP

 

Vedtægter

§1:

Navnet på Syddansk Erhvervsskoles personaleforening er SDEP.

§2

Formål:

At fremme det sociale og kollegiale sammenhold blandt SDEP's medlemmer. At afholde kulturelle arrangementer, foredrag, selskabelige sammenkomster og andre arrangementer af værdi for medlemmerne. At fungere som paraplyorganisation for interesserede, sociale foreninger på SDE.

§3:

Alle nye, fastansatte medarbejdere optages automatisk som medlem ved tiltrædelsen. Desuden optages alle øvrige, fastansatte medarbejdere ved henvendelse. Seniorer optages ved henvendelse forudsat de har været medlem af SDEP mindst 6 måneder ved fratrædelsen. Ved pensionering/efterløn skal medlemmer indmelde sig på ny for at kunne fortsætte som seniormedlem af SDEP.

Udmeldelse sker automatisk ved fratrædelse.

Ved ønske om udmeldelse for øvrige medlemmer sker det med frist på løbende måned plus 30 dage.

§4:

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.  Kontingentet for medarbejdere trækkes over skolens lønsystem hver måned. Kontingentet for seniorer opkræves for et år ad gangen umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Seniorer, der indmeldes i perioden mellem to generalforsamlinger, opkræves forholdsmæssigt for den første periode.

§5:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i første kvartal. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel indeholdende dagsorden med følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
  1. Beretning
  2. Fremlæggelse af regnskab
  3. Indkomne forslag
  4. Budget og fastlæggelse af kontingent
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 3. Valg af revisorer og suppleant
  1. Eventuelt

 

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stilles forslag herom, skal afstemningen ske skriftligt. Ved stemmelighed bortfalder forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt og motiveret forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal i så fald afholdes senest 14 dage efter anmodning herom.

§6:

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 8 medlemmer.

På generalforsamlingen vælges 6 medlemmer med stemmeret til bestyrelsen blandt SDEP's medlemmer, der er ansat på skolen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Skolens ledelse udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer  med stemmeret.

 1. Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.
  1. Der vælges 2 revisorer blandt samtlige medlemmer, således at en er på valg hvert år.
  2. Der vælges en revisorsuppleant for et år ad gangen.
  3. Genvalg kan finde sted til alle poster.
  4. De i §2, sidste led, nævnte foreninger kan hver udpege en repræsentant uden stemmeret til bestyrelsen for et år ad gangen.
  5. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler arbejdet mellem sig. Formanden leder alle bestyrelsesmøder og forhandlingsresultater føres til referat. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§7:

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens midler skal indestå på SDEP's bankkonto. Foreningens regnskab føres af kassereren. Revisorerne kan til enhver tid foretage revision. Meddelelser om revision føres til referat. Kassereren skal fremlægge revideret regnskab hvert år på generalforsamlingen.

§8:

Foreningen tegnes af formanden og mindst ét bestyrelsesmedlem. Kassereren tegner foreningen overfor banken og kassereren kan ikke indstifte gæld.

§9:

Forud for generalforsamlingen indhenter formanden navnene på de repræsentanter, som udpeges af de tilknyttede foreninger og de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af skolens ledelse for det kommende år. Formanden indhenter desuden hos skolens direktør oplysning om økonomisk tilskud til SDEP fra skolen. Oplysningerne indgår i formandens beretning.

§10:

Til vedtagelse af SDEP's opløsning kræves:

 • At der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette som eneste punkt på dagsorden.
 • At mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen, eller at der indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling med samme dagsordenpunkt. Her kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.

Samtidig træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler bortset fra skolens tilskud for indeværende år, der tilbagebetales.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. oktober 2001 med ændring vedtaget på generalforsamlinger  den 19. november 2002, den 5. februar 2004, den 12. november 2009, den 3. marts, 2011, den 14. marts 2013 og den 8. marts 2017.

Dirigent

Kim Hassel-Pflugh

Redigeret af khp den 12. maj 2019

SYDDANSK ER HVERVSSKOLE

RISINGSVEJ 60

5000 ODENSE C

TLF. 7010 9900 MAIL: SDE@SDE.DK

CVR-NUMMER: 35228616

EAN-NUMMER: 5798000553736

Stiftende generalforsamlinger

Referat af stiftende generalforsamling i Odense Tekniske Skoles Personaleforening, mandag, den 22. oktober 2001, Storrummet, Risingsvej

Velkomst

Grethe Dahl bød velkommen og redegjorde for baggrunden for ønsket om stiftelsen af en personaleforening ved Odense Tekniske Skole. En arbejdsgruppe under HSU har udarbejdet et forslag til vedtægter som har været optrykt i Hæfteklammen i oktober nummeret.

Herefter gav Grete Dahl ordet til den foreslåede dirigent for den stiftende generalforsamling, Michael Paaske, som derefter varetog det videre forløb.

Vedtægter

Michael Paaske gennemgik herefter dagsordenen for den stiftende generalforsamling og skred straks til punkt 3, som var gennemgang af vedtægtsforslaget.

Vedtægterne blev rettet til på enkelte punkter og derefter vedtaget. Vedtægterne er på Hjemmesiden.

Under drøftelse blev følgende punkter påpeget:

Ved seniormedlemmer skal bestyrelsen være opmærksom på at disse ikke længere er ansat på skolen og derfor ikke kan trækkes i løn for det vedtagne kontingent. Seniorer tilsendes derfor i stedet for girokort. Den kommende bestyrelse opfordres til at udarbejde forretningsorden hvoraf det bl.a. bør fremgå at der alene kan disponeres over foreningens midler med 2 underskrifter.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Hartly Jakobsen

Johnny Grauballe Nielsen

Palle Møller

Palle Henriksen

Alex Knudsen og

Per Viggo Christensen blev valgt ind i bestyrelsen.

Som suppleanter valgtes:

Grete Dahl og Erik Beck Jensen

Fra foreninger blev valgt:

Solvejg Kingo (Kunstforeningen)

Erik Mikkelsen (Seniorklub)

XX(OTSI) - bestyrelsen kontakter OTSI for at få et evt. navn (Alex Kristiansen)

Valg af revisorer

Helge Pasfall og Kim Hassel-Pflugh blev valgt.

Fastsættelse af kontingent

Kr. 20,- pr. medlem pr. måned blev foreslået og vedtaget.

Michael Paaske afsluttede med at takke de ca. 25 deltagende for god ro og orden og opfordrede bestyrelsen til at aftale møde hurtigst muligt med henblik på at kunne konstituere sig og fastlægge et program for kommende aktiviteter. Mødet blev herefter hævet.

Michael Paaske, dirigent